Tìm kiếm

Tra Từ

TRANH CẠNH, Sự

 (Sự cãi lẫy, v.v...)

Nghiêm cấm sự tranh cạnh Châm ngôn 3:30; 25:8; Phi-líp 2:3; Tít 3:2

Jêsus Christ tránh các sự tranh cạnh Ma-thi-ơ 12:19

Đức Chúa Trời ghét sự tranh cạnh Châm ngôn 6:16, 19

Sự tranh cạnh do tánh xác thịt mà ra ICô 3:3; Ga-la-ti 5:19-20

Sự tranh cạnh dấy lên bởi:

Tánh hay tranh cạnh Châm ngôn 26:21

Lòng kiêu ngạo Châm ngôn 13:10; 28:25

Sự nóng giận Châm ngôn 15:18; 29:22; 30:33

Sự ghen ghét Châm ngôn 10:12; Gia-cơ 4:2

Lòng gian tà Châm ngôn 6:14; 16:28

Tình dục Gia-cơ 4:1-2

Sự thèo lẻo Châm ngôn 26:20

Sự nhạo báng Châm ngôn 22:10

Sự say sưa Châm ngôn 23:29-30

Các lời nói hư không vô ích 1 Ti-mô-thê 6:4; 2 Ti-mô-thê 2:23; Tít 3:9

Tín đồ:

Nên tránh khỏi sự tranh cạnh Sáng thế 13:8; Châm ngôn 17:14; 20:3; Rô-ma 12:18; 14:1

Nên tránh mọi vấn đề sanh sự tranh cạnh ICô 11:16; 1 Ti-mô-thê 1:4; 2 Ti-mô-thê 2:14

Chẳng nên làm sự chi vì lòng tranh cạnh Phi-líp 2:3

Thà chịu sự trái lẽ là hơn tranh cạnh Ma-thi-ơ 5:39-40; Lu-ca 6:29; ICô 6:7

Nên cầu xin Chúa giữ mình khỏi sự tranh cạnh Thi thiên 35:1; Giê-rê-mi 18:19

Kẻ truyền đạo:

Chẳng nên đem lòng tranh cạnh mà giảng đạo Phi-líp 1:15-16

Không nên tranh cạnh 2 Ti-mô-thê 2:24

Nên lánh mọi sự sanh sự tranh cạnh 2 Ti-mô-thê 2:23; Tít 3:9

Nên khuyên tín đồ tránh sự tranh cạnh 2 Ti-mô-thê 2:14; Tít 3:2 cũng hãy xem ICô 1:10; IICô 12:20

Nên quở trách sự tranh cạnh ICô 1:11-12; 3:3; 11:17-18

Đức Chúa Trời cứu tín đồ khỏi sự tranh cạnh 2 Sa-mu-ên 22:44; Thi thiên 18:43; 31:20

Sự chậm nóng giận làm nguôi sự tranh cạnh Châm ngôn 15:18

Kẻ gian tà gieo mình trong sự tranh cạnh Châm ngôn 6:14; 16:28; Ha 1:3; Rô-ma 1:29; Ga-la-ti 5:20

Kẻ giả hình dùng đạo làm cớ sự tranh cạnh Ê-sai 58:4; 1 Ti-mô-thê 6:3-5

Kẻ ngu muội điên cuồng mến sự tranh cạnh Châm ngôn 18:6; 20:3

Kẻ ưa sự tranh cạnh ưa tội lỗi Châm ngôn 17:19

Sự tranh cạnh dẫn đến:

Sự trái phép công bình Ha 1:3-4

Sự lộn xộn và đủ thứ sự ác Gia-cơ 3:16

Sự diệt mất Ga-la-ti 5:15

Sự tranh cạnh khiến cho mọi sự vui sướng ra cay đắng Châm ngôn 17:1; 21:9, 19

Kẻ hay tranh cạnh không được vào nước Đức Chúa Trời Ga-la-ti 5:20-21

Lấy làm khó ngăn cản sự tranh cạnh Châm ngôn 17:14

Lấy làm nguy xen vào sự tranh cạnh kẻ khác Châm ngôn 26:17

Hình phạt kẻ hay tranh cạnh Thi thiên 55:9

Gương chứng về kẻ tranh cạnh:

Bọn chăn chiên của Áp-ra-ham và Lót Sáng thế 13:7

Bọn chăn chiên của Ghê-ra và Y-sác Sáng thế 26:20

La-ban và Gia-cốp Sáng thế 31:36

Hai người Hê-bơ-rơ Xuất Ê-díp-tô 2:13

Con trai Sê-lô-mít Lê-vi 24:10

Dân Y-sơ-ra-ên Phục truyền 1:12; Ô-sê 4:4

Giu-đa và Y-sơ-ra-ên 2 Sa-mu-ên 19:41-43

Môn đồ của Chúa Lu-ca 22:24

Người Giu-đa Giăng 10:19; Công vụ 28:29

Giáo sư Giu-đa và tín đồ trong Hội Thánh An-ti-ốt Công vụ 15:2

Phao-lô và Ba-na-ba Công vụ 15:39

Bọn Pha-ri-si và bọn Sa-đu-sê Công vụ 23:7

Tín đồ Cô-rinh-tô ICô 1:11; 3:3; 6:6