Tìm kiếm

Tra Từ

CẦU NGUYỆN, NHẬM LỜI

Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện Thi Thiên 6:9,Thi Thiên 17:6,Thi Thiên 34:4,Thi Thiên 66:19,Thi Thiên 99:6,Thi Thiên 118:5,Thi Thiên 120:1,Thi Thiên 138:3

Christ nhậm lời cầu nguyện Giăng 14:13-14,Giăng 15:7

Ta được nhậm lời cầu nguyện:

Có khi tức thì Thi Thiên 3:4,Thi Thiên 138:3;Ê-sai 30:19,Ê-sai 65:24;Ca Thương 3:57;Đa-ni-ên 9:21-23,Đa-ni-ên 10:12

Có khi phải đợi lâu Lu-ca 18:7;Hê-bơ-rơ 6:15;Thi Thiên 40:1,Thi Thiên 130:5

Có khi khác hẳn với ý muốn mình 1Các vua 8:17-19;1Sử Ký 22:7-10,1Sử Ký 28:2,1Sử Ký 28:6;2Sử Ký 6:7-9

Có khi trổi hơn vô cùng mọi điều ta cầu xin 1Các vua 3:12-14;2Sử Ký 1:11-12;Giê-rê-mi 33:3;Ê-phê-sô 3:20

Đức Chúa Trời sẵn lòng nhậm lời cầu nguyện Ê-sai 30:18-19;Ma-thi-ơ 7:11;Lu-ca 11:13;Gia-cơ 1:5

Có khi Đức Chúa Trời dường như không khứng nhậm lời cầu nguyện Gióp 19:7,Gióp 30:20;Thi Thiên 22:2,Thi Thiên 27:7-9,Thi Thiên 80:4;Ca Thương 3:8,Ca Thương 3:44

Đức Chúa Trời hứa sẽ nhậm lời cầu nguyện 2Sử Ký 7:14-15;Ê-sai 30:19,Ê-sai 58:9;Giê-rê-mi 29:12,Giê-rê-mi 33:3;Xa-cha-ri 13:9;Ma-thi-ơ 7:7;Lu-ca 11:9

Đức Chúa Trời hứa sẽ nhậm lời cầu nguyện trong cơn hoạn nạn 2Sử Ký 7:13-14,2Sử Ký 20:9;Thi Thiên 22:24,Thi Thiên 34:17,Thi Thiên 50:15,Thi Thiên 91:15;Ê-sai 19:22,Ê-sai 41:17;Gia-cơ 5:15

Buộc phải có đức tin mới có hi-vọng được nhậm lời Ma-thi-ơ 21:22;Mác 11:24;Hê-bơ-rơ 10:22-23;Gia-cơ 1:6-7

Kẻ được nhậm lời cầu nguyện:

Có đức tin mà cầu xin Ma-thi-ơ 21:22;Mác 11:24;Gia-cơ 5:15

Cầu xin nhơn danh Christ Giăng 14:13-14,Giăng 15:16,Giăng 16:23-24

Tìm kiếm Đức Chúa Trời 2Sử Ký 7:14,2Sử Ký 15:4;Thi Thiên 34:4

Hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời Giê-rê-mi 29:12-13

Lấy lòng thành thực cầu khẩn danh Đức Chúa Trời Thi Thiên 145:18

Xây khỏi con đường tà và sự gian ác 2Sử Ký 7:14;Ê-sai 58:6,Ê-sai 58:9

Trở lại cùng Đức Chúa Trời 2Sử Ký 15:4;Gióp 22:23,Gióp 22:27;Ê-sai 19:22

Có lòng khốn cùng và hiền từ Thi Thiên 9:12,Thi Thiên 10:17

Hạ mình xuống 2Sử Ký 7:14

Kính sợ Đức Chúa Trời Nê-hê-mi 1:11;Thi Thiên 145:19

Yêu mến Đức Chúa Trời Thi Thiên 37:4,Thi Thiên 91:14-15

Làm theo ý muốn của Đức Chúa TrờIGiăng 9:31;15:7;1Giăng 3:22,1Giăng 5:14

Cứ ở trong Christ Giăng 15:7

Là người công nghĩa Thi Thiên 34:15,Thi Thiên 34:171Phi-e-rơ 3:12;Châm Ngôn 15:29;Gia-cơ 5:16

Trông đợi Đức Chúa Trời Thi Thiên 38:15,Thi Thiên 40:1;Mi-chê 7:7

Kêu cầu cùng Đức Chúa Trời trong cơn bị hoạn nạn gian truân Xuất Ê-díp-tô 22:23;2Sa-mu-ên 22:7Thi Thiên 18:6;Nê-hê-mi 9:9;Thi Thiên 6:8-9,Thi Thiên 22:24,Thi Thiên 34:6,Thi Thiên 34:17,Thi Thiên 50:15,Thi Thiên 81:7,Thi Thiên 91:15,Thi Thiên 106:44,Thi Thiên 107:6,Thi Thiên 107:13,Thi Thiên 107:19,Thi Thiên 118:5,Thi Thiên 120:1;Ê-sai 41:17;Giô-na 2:3

Kêu van cùng Đức Chúa Trời trong cơn bị bị hà hiếp Xuất Ê-díp-tô 3:7,Xuất Ê-díp-tô 22:27;Phục truyền 26:7;Các Quan Xét 3:9,Các Quan Xét 10:12;Nê-hê-mi 9:27;Thi Thiên 3:1-4;Ê-sai 19:20

Tín đồ:

Tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ nhậm lời cầu nguyện của mình 2Sa-mu-ên 22:4;Thi Thiên 4:3,Thi Thiên 6:9,Thi Thiên 17:6,Thi Thiên 18:3,Thi Thiên 55:16,Thi Thiên 86:7;1Giăng 3:22,1Giăng 5:14-15

Yêu mến Đức Chúa Trời vì Ngài nhậm lời cầu nguyện mình Thi Thiên 116:1

Ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài nhậm lời cầu nguyện mình Thi Thiên 28:6,Thi Thiên 66:20

Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài nhậm lời cầu nguyện mình Thi Thiên 118:21,Thi Thiên 138:2-3;Giô-na 2:3,Giô-na 2:10

Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời cầu nguyện của:

Kẻ ác Gióp 35:12-13;Châm Ngôn 1:28-29;Ê-sai 1:15,Ê-sai 58:3,Ê-sai 59:2;Giê-rê-mi 11:11,Giê-rê-mi 11:14,Giê-rê-mi 14:12;Ê-xê-chiên 8:18;Mi-chê 3:4;Xa-cha-ri 7:13;Giăng 9:31

Kẻ cầu xin để dùng trong tư dục mình Gia-cơ 4:3

Kẻ ngi ngờ Gia-cơ 1:6-7

Kẻ dâng của lễ không xứng đáng cho Đức Chúa Trời Ma-la-chi 1:7-9

Kẻ không khứng nghe luật của Chúa Xa-cha-ri 7:11-13

Kẻ chăm chú về điều ác trong lòng Thi Thiên 66:18

Kẻ ăn ở trong tội lỗi Ê-sai 59:2;Giê-rê-mi 14:10-12;Giăng 9:31

Kẻ giả hình Gióp 27:8-9;Ê-sai 58:3-5

Kẻ kiêu ngạo Gióp 35:12-13;Gia-cơ 4:6;1Phi-e-rơ 5:5

Kẻ cậy công nghĩa riêng Lu-ca 18:11-12,Lu-ca 18:14

Kẻ bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của kẻ nghèo Châm Ngôn 21:13

Kẻ không khứng nghe sự kêu gọi của Ngài Châm Ngôn 1:24-28;Xa-cha-ri 7:13

Kẻ lìa bỏ Đức Chúa Trời Giê-rê-mi 14:10-12

Kẻ làm đổ máu Ê-sai 1:15

Kẻ thờ tà thần Giê-rê-mi 11:10-14;Ê-xê-chiên 8:16-18

Kẻ thù nghịch của tín đồ 2Sa-mu-ên 22:41-42;Thi Thiên 18:40-41

Kẻ bắt bớ dân Đức Chúa Trời Mi-chê 3:2-4

Christ được Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện Giăng 11:41-42;Hê-bơ-rơ 5:7Lu-ca 22:41-43

Gương chứng về kẻ được nhậm lời cầu nguyện:

Áp-ra-ham Sáng Thế Ký 17:20,Sáng Thế Ký 18:22-32,Sáng Thế Ký 20:17

Lót Sáng Thế Ký 19:19-21

Ê-li-ê-se Sáng Thế Ký 24:12-27

Y-sác Sáng Thế Ký 25:21

Ra-chên Sáng Thế Ký 30:6,Sáng Thế Ký 30:22

Gia-cốp Sáng Thế Ký 32:24-30Ô-sê 12:5;Sáng Thế Ký 35:3

Y-sơ-ra-ên Xuất Ê-díp-tô 2:23-25,Xuất Ê-díp-tô 3:7;Dân Số Ký 20:16;Phục truyền 26:7;Các Quan Xét 3:9,Các Quan Xét 10:12;1Sử Ký 5:20;Nê-hê-mi 9:27-28

Môi-se Xuất Ê-díp-tô 8:8-13,Xuất Ê-díp-tô 9:28-33,Xuất Ê-díp-tô 10:17-19,Xuất Ê-díp-tô 17:4-6,Xuất Ê-díp-tô 17:11-13,Xuất Ê-díp-tô 32:11-14,Xuất Ê-díp-tô 33:12-17;Dân Số Ký 11:2,Dân Số Ký 14:13-20;Phục truyền 9:19

Giô-suê Giô-suê 10:12-14

Ma-nô-a Các Quan Xét 13:8-9

Sam-sôn Các Quan Xét 15:18-19

An-ne 1Sa-mu-ên 1:27

Sa-mu-ên 1Sa-mu-ên 7:9,1Sa-mu-ên 12:18

Đa-vít 2Sa-mu-ên 22:7;1Sử Ký 21:26;Thi Thiên 3:4,Thi Thiên 6:9,Thi Thiên 66:19,Thi Thiên 116:1,Thi Thiên 138:3

Sa-lô-môn 1Các vua 3:7-14,1Các vua 9:3;2Sử Ký 1:8-12,2Sử Ký 7:12

Người của Đức Chúa Trời 1Các vua 13:6

Ê-li 1Các vua 17:20,1Các vua 17:22,1Các vua 18:36-38,1Các vua 18:45Gia-cơ 5:17-18;

Ê-li-sê 2Các vua 4:33-35

Giô-a-cha 2Các vua 13:4

Ê-xê-chia 2Các vua 19:20,2Các vua 19:35,2Các vua 20:2-5Ê-sai 38:2-5;2Sử Ký 30:18-20,2Sử Ký 32:20-22

Ê-sai 2Các vua 20:11

Giô-si-a 2Các vua 22:19;2Sử Ký 34:27

Gia-be 1Sử Ký 4:10

A-sa 2Sử Ký 14:11-12

Giô-sa-phát 2Sử Ký 20:6-17

Các thầy tế lễ và người Lê-vi 2Sử Ký 30:27

Ma-na-se 2Sử Ký 33:12-13

E-xơ-ra E-xơ-ra 8:21-23

Nê-hê-mi Nê-hê-mi 4:9,Nê-hê-mi 4:15

Gióp Gióp 42:8-10

Môi-se, A-rôn và Sa-mu-ên Thi Thiên 99:6,Thi Thiên 99:8

Giê-rê-mi Ca Thương 3:55-57

Ê-xê-chi-ên Ê-xê-chiên 4:14-15

Đa-ni-ên Đa-ni-ên 2:17-19,Đa-ni-ên 9:20-23,Đa-ni-ên 10:12

Giô-na Giô-na 2:3,Giô-na 2:11

Người bịnh phung Ma-thi-ơ 8:2-3;Mác 1:40-41;Lu-ca 5:12-13

Thầy đội Ma-thi-ơ 8:13;Lu-ca 7:7,Lu-ca 7:10

Đờn bà Ca-na-an Ma-thi-ơ 15:22-28

Ba-ti-mê Mác 10:46-53;Lu-ca 18:35-43

Xa-cha-ri Lu-ca 1:13

Kẻ trộm cướp trên thập tự giá Lu-ca 23:42-43

Sứ đồ Công vụ 4:29-31

Phi-e-rơ Công vụ 9:40

Cọt nây Công vụ 10:30-31

Hội thánh tại Giê-ru-sa-lem Công vụ 12:5,Công vụ 12:11

Phao-lô và Si-la Công vụ 16:25-26

Phao-lô Công vụ 28:8

Gương chứng về kẻ không được nhậm lời cầu nguyện:

Dân Y-sơ-ra-ên Phục truyền 1:45;1Sa-mu-ên 8:18

Môi-se Phục truyền 3:23-26

Sau-lơ 1Sa-mu-ên 28:6,1Sa-mu-ên 28:15

Đa-vít 2Sa-mu-ên 12:16,2Sa-mu-ên 12:22-23

Gióp Gióp 19:7,Gióp 30:20

Mô-áp Ê-sai 16:12

Hai con trai Xê-bê-đê Ma-thi-ơ 20:20-23;Mác 10:35-40