Tìm kiếm

Tra Từ

THƯƠNG YÊU JÊSUS-CHRIST

 

Đức Chúa Trời thương yêu Jêsus Christ Giăng 3:35; 5:20; 10:17; 15:9; 17:24, 26

Đức Chúa Trời cậy Thánh Linh mà phán quyết Ngài thương yêu Jêsus Christ Ê-sai 42:1Ma-thi-ơ 12:18; 3:17; 17:5; Mác 1:11; Lu-ca 3:22; 2Phi-e-rơ 1:17

Thương yêu Jêsus Christ một dấu hiệu của con cái Đức Chúa Trời Giăng 8:42; 14:28; 1Phi-e-rơ 1:8

Thương yêu Jêsus Christ chẳng nên phai Ê-phê-sô 6:24

Sự thương yêu của Jêsus Christ cảm động chúng ta thương yêu Jêsus Christ 2Cô-rinh-tô 5:14

Thương yêu Jêsus Christ phải:

Lớn hơn mọi tình yêu thương khác Ma-thi-ơ 10:37

Cần xứng với ơn tha thứ của Ngài Lu-ca 7:47

Bởi lòng Nhã Ca 1:7

Mạnh dạn Nhã Ca 2:5; 8:6

Sốt sắng đến nỗi không điều gì tắt được Nhã Ca 8:7

Cho đến chết Công vụ 21:13; Rô-ma 8:35-36; Khải Huyền 12:11

Thương yêu Jêsus Christ được tỏ ra nơi tín đồ bởi:

Sự giữ điều răn của Ngài Giăng 14:15, 21, 23; 15:10, 14

Sự yêu mến Ngài hơn mọi người khác Ma-thi-ơ 10:37; Lu-ca 14:26

Sự vác thập tự giá mình mà theo Ngài Ma-thi-ơ 10:38

Người có lòng thương yêu Jêsus Christ:

Được Đức Chúa Trời thương yêu lại Giăng 14:21, 23; 16:27

Được Ngài thương yêu lại Châm Ngôn 8:17; Giăng 14:21

Được giao thông cùng Đức Chúa Trời và Jêsus Christ Giăng 14:23

Sẽ hưởng được mão miện công nghĩa và sự sống 2Ti-mô-thê 4:8; Gia-cơ 1:12

Điều gì chúng ta hi sinh vì lòng thương yêu Jêsus Christ thì sẽ được Chúa trả lại gấp trăm Mác 10:29-30

Hội Thánh Ê-phê-sô bị quở trách vì đã bỏ thương yêu Jêsus Christ Khải Huyền 2:4

Nguyền xin ân điển ở với mọi người có lòng thương yêu Jêsus Christ Ê-phê-sô 6:24

Kẻ nào không có lòng thương yêu Jêsus Christ bị rủa sả 1Cô-rinh-tô 16:22

Kẻ ác không thương yêu Jêsus Christ Thi Thiên 35:19; Giăng 15:18-25

Gương chứng của kẻ có thương yêu Jêsus Christ:

Giô-sép ở A-ri-ma-thê Ma-thi-ơ 27:57-60; Lu-ca 23:50-53

Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri Mác 16:1; Giăng 20:11

Người nữ ăn năn tội Lu-ca 7:37-38, 47

Mấy nữ tín đồ ở Giê-ru-sa-lem Lu-ca 23:28

Thô-ma Giăng 11:16

La-xa-rơ và hai chị em người Giăng 12:1-3

Ni-cô-đem Giăng 19:39

Phi-e-rơ Giăng 21:15-17

Phao-lô Công vụ 21:13