Tìm kiếm

Tra Từ

THƯƠNG YÊU ĐỨC CHÚA TRỜI

 

Có lời dạy biểu phải thương yêu Đức Chúa Trời Phục truyền 11:1, 22; 19:9; 30:16; Giô-suê 22:5; 23:11

Phải hết lòng thương yêu Đức Chúa Trời Phục truyền 6:5; 10:12; 11:13; 30:6; Ma-thi-ơ 22:37; Mác 12:30, 33; Lu-ca 10:27Thi thiên 84:2

Thương yêu Đức Chúa Trời là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết Ma-thi-ơ 22:34-38; Mác 12:30

Thương yêu Đức Chúa Trời trổi hơn mọi của lễ hi sinh Mác 12:33

Thương yêu Đức Chúa Trời sanh ra bởi:

Thánh Linh Rô-ma 5:5; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:5

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta 1 Giăng 4:19

Sự nhậm lời cầu nguyện Thi thiên 116:1

Chúng ta thương yêu Đức Chúa Trời bởi vì Ngài đã thương chúng ta trước hết 1 Giăng 4:19

Jêsus Christ thương yêu Đức Chúa Trời Giăng 14:31

Thương yêu Đức Chúa Trời khiến cho tín đồ:

Thương yêu anh em mình 1 Giăng 3:17; 4:20-21; 5:1-2

Vâng theo các mạng lịnh Phục truyền 10:12-13; 11:1; 30:20; 1 Giăng 2:3-5; 5:3

Ghen ghét tội lỗi Thi thiên 97:10

Nức lòng mừng rỡ nơi Đức Chúa Trời Thi thiên 5:11

Lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán 1 Giăng 4:17-18

Thương yêu Đức Chúa Trời được hoàn thành trong chúng ta bởi sự vâng lời và tình yêu thương anh em 1 Giăng 2:5; 4:12

Thương yêu Đức Chúa Trời trọn vẹn cất bỏ sự sợ hãi 1 Giăng 4:18

Kẻ nào đâm rễ vững nền trong thương yêu Đức Chúa Trời thì mới hiểu được tình thương yêu của Christ là lớn dường nào Ê-phê-sô 3:18-19

Người nào có lòng thương yêu Đức Chúa Trời:

Được Đức Chúa Trời thương yêu lại Châm ngôn 8:17

Được giao thông với Đức Chúa Trời 1 Giăng 4:16

Là đối tượng của sự thành tín và thương xót của Ngài Xuất Ê-díp-tô 20:6; Phục truyền 5:10; 7:9; Nê-hê-mi 1:5; Đa-ni-ên 9:4

Được Đức Chúa Trời bảo hộ Thi thiên 97:10; 145:20

Được Đức Chúa Trời giải cứu Thi thiên 91:14

Hưởng được hạnh phước vô ngần ICô 2:9

Được lãnh phần thưởng đời sau Gia-cơ 1:12; 2:5

Đức Chúa Trời nhìn biết kẻ thương yêu Đức Chúa Trời ICô 8:3

Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ thương yêu Đức Chúa Trời Rô-ma 8:27-28

Phước lành hứa cho người thương yêu Đức Chúa Trời Phục truyền 11:13-15; Ê-sai 56:6-7; Thi thiên 69:36; Hê-bơ-rơ 6:10

Đức Chúa Trời thử sự thành thực của lòng ta thương yêu Đức Chúa Trời Phục truyền 13:3

Lời khuyên phải thương yêu Đức Chúa Trời Giô-suê 23:11; Thi thiên 31:23

Sự thương yêu thế gian cất bỏ sự thương yêu Đức Chúa Trời Ma-thi-ơ 6:24; Lu-ca 16:13; Gia-cơ 4:4; 1 Giăng 2:15

Kẻ giả hình và kẻ ác không thương yêu Đức Chúa Trời Ê-sai 29:13; Ma-thi-ơ 15:8; Mác 7:6; Lu-ca 11:42; Giăng 5:42

Gương chứng về kẻ thương yêu Đức Chúa Trời:

Áp-ra-ham 2 Sử ký 20:7; Ê-sai 41:8; Gia-cơ 2:23

Môi-se Xuất Ê-díp-tô 33:11

Đa-vít Thi thiên 18:1; 116:11 p Thi thiên 73:25

Sa-lô-môn 1 Các vua 3:3