Tìm kiếm

Tra Từ

THƯƠNG YÊU CỦA JÊSUS-CHRIST, TÌNH

 

Tình thương yêu của Jêsus Christ đối với Đức Chúa Trời Giăng 14:31

Tình thương yêu của Jêsus Christ đối với tín đồ Giăng 13:1, 34; 15:9, 12-13; Ê-phê-sô 5:2, 25

Tình thương yêu của Jêsus Christ đối với Hội Thánh Ê-phê-sô 5:25; Công vụ 20:28

Tình thương yêu của Jêsus Christ đối với người yêu mến Ngài Châm Ngôn 8:17; Giăng 14:21

Tình thương yêu của Jêsus Christ chẳng hề phai lạt Giăng 13:1

Không có gì phân rẽ chúng ta khỏi tình thương yêu của Jêsus Christ Rô-ma 8:34-35

Tình thương yêu của Jêsus Christ có quyền cảm động 2Cô-rinh-tô 5:14

Tình thương yêu của Jêsus Christ vượt quá mọi sự hiểu biết vô cùng Ê-phê-sô 3:18-19

Tình thương yêu của Jêsus Christ được bày tỏ ra bởi sự:

Cứu kẻ bị hư mất Ma-thi-ơ 18:12; Lu-ca 19:10

Phó mạng sống mình để cứu chuộc chúng ta Giăng 15:13; Ga-la-ti 2:20; Ê-phê-sô 5:2, 25; Tít 2:14; 1Giăng 3:16

Huyết Ngài rửa sạch tội lỗi chúng ta Khải Huyền 1:6

Cầu nguyện cho kẻ giết Ngài Lu-ca 23:34

Cầu nguyện cho chúng ta Rô-ma 8:33-35; Hê-bơ-rơ 7:25; 9:24

Quở trách và sửa phạt chúng ta Khải Huyền 3:19

Tín đồ:

Nhờ sự vâng giữ điều răn Ngài mà cứ ở trong sự thương yêu của Jêsus Christ Giăng 15:10, 15

Nhờ tình thương yêu của Jêsus Christ mà thắng hơn bội phần Rô-ma 8:36-37

Tình thương yêu của Jêsus Christ là ngọn cờ của tín đồ Nhã Ca 2:4

Tình thương yêu của Jêsus Christ là cái nguồn của sự yêu thương của chúng ta đối với Christ Lu-ca 7:47; 2Cô-rinh-tô 5:14-15

Kẻ thù nghịch phải nhìn biết tình thương yêu của Jêsus Christ đối với tín đồ Khải Huyền 3:9

Sự yêu thương của chúng ta đối với anh em mình phải giống như tình yêu thương của Jêsus Christ đối với chúng ta Giăng 15:12; Ê-phê-sô 5:2, 25; 1Giăng 3:16

Con chiên bị lạc mất làm ví dụ về tình thương yêu của Jêsus Christ Ma-thi-ơ 18:11-13

Gương chứng về tình yêu thương của Jêsus Christ đối với người ta:

Phi-e-rơ Lu-ca 22:32, 61

La-xa-rơ và hai chị em người Giăng 11:3, 5, 36

Môn đồ Ngài Giăng 13:1, 34

Giăng Giăng 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20

Ma-ri là mẹ Ngài Giăng 19:26-27

Người thiếu niên giàu có Mác 10:21