Tìm kiếm

Tra Từ

THƯƠNG YÊU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, TÌNH

 

Tình thương yêu của Đức Chúa Trời thuộc về đức tánh của Ngài 2Cô-rinh-tô 13:11; 1Giăng 4:7-8, 16

Tình thương yêu của Đức Chúa Trời được tỏ ra đối với:

Jêsus Christ Giăng 3:35; 5:20; 10:17; 15:9; 17:24, 26

Con cái Ngài Giăng 16:27; 17:23; Rô-ma 1:7; Cô-lô-se 3:12; 1Tê-sa-lô-ni-ca 1:4; 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:16; 1Giăng 4:16

Kẻ có tội Giăng 3:16; Rô-ma 5:8; Ê-phê-sô 2:4-5; Tít 3:4; 1Giăng 4:9

Người kính mến Ngài Châm Ngôn 8:17

Người yêu mến Jêsus Christ Giăng 14:21, 23; 16:27

Người theo sự công bình Thi Thiên 146:8; Châm Ngôn 15:9

Người vui lòng dâng tiền của cho công việc Ngài 2Cô-rinh-tô 9:7

Tình thương yêu của Đức Chúa Trời đối với tín đồ như đối với Con của Ngài Giăng 17:23

Tình thương yêu của Đức Chúa Trời còn đến đời đời Giê-rê-mi 31:3

Tình thương yêu của Đức Chúa Trời chẳng phai lạt Ê-sai 49:15-16

Chẳng điều chi ngăn trở được tình thương yêu của Đức Chúa Trời Rô-ma 8:38-39

Tình thương yêu của Đức Chúa Trời vẫn thành tín 2Các vua 13:23

Tình thương yêu của Đức Chúa Trời là lớn lao Ê-phê-sô 2:4

Tình thương yêu của Đức Chúa Trời rất êm dịu Ê-sai 49:15; Ô-sê 11:8

Tình thương yêu của Đức Chúa Trời do tâm linh Ngài mà ra Phục truyền 7:7-8; 10:15

Tình thương yêu của Đức Chúa Trời vẫn là nhưng không, ta không đáng nhận lãnh Ô-sê 14:4; Rô-ma 5:8, 10; 1Giăng 4:10

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời được tỏ ra bởi:

Sự ban cho Con của Ngài Giăng 3:16; Rô-ma 8:31-32

Sự sai Con một Ngài xuống thế gian 1Giăng 4:9-10

Sự ban cho Christ để chịu chết vì ta, là kẻ phạm tội và bội nghịch Ngài Rô-ma 5:8, 10; 1Giăng 4:9-10

Sự cứu chuộc chúng ta Ê-sai 43:1-4; 63:9

Chúng ta được hòa thuận với Ngài Rô-ma 5:10

Sự cứu rỗi nhưng không Tít 3:4-7; 1Giăng 4:9-10

Sự lựa chọn chúng ta Ma-la-chi 1:2-3; Rô-ma 9:11-13; 11:28

Sự xưng chúng ta là Con Ngài 1Giăng 3:1

Sự tha tội ta Ê-sai 38:17; Ô-sê 14:2, 4

Sự kéo ta đến cùng Ngài Ô-sê 11:4

Sự làm cho chúng ta được sống với Christ Ê-phê-sô 2:4-5; Tít 3:4-6

Sự gìn giữ và giải thoát ta Phục truyền 33:12; Thi Thiên 37:28; 60:5; 108:6; 127:2

Sự nhậm lời cầu nguyện của ta Đa-ni-ên 9:23

Ban cho ta các phước hạnh trong đời nầy Phục truyền 7:13; 10:17-18

Sự sửa phạt Châm Ngôn 3:12; Hê-bơ-rơ 12:6

Tín đồ:

Nhờ Thánh Linh mà được tình thương yêu của Đức Chúa Trời rải ra ở trong lòng Rô-ma 5:5Giăng 17:26

Nhìn biết và tin tình thương yêu của Đức Chúa Trời đối với mình 1Giăng 4:16

Phải cầu nguyện cho anh em được tình thương yêu của Đức Chúa Trời 2Cô-rinh-tô 13:13

Phải giữ mình ở trong tình thương yêu của Đức Chúa Trời Giu-đe 1:21

Tình thương yêu của Đức Chúa Trời là cái nguồn về sự thương yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Trời 1Giăng 1:19

Tình thương yêu của Đức Chúa Trời thúc giục ta thương yêu lẫn nhau 1Giăng 4:11; 5:1

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời sánh với tình yêu thương:

Của một người cha đại từ Thi Thiên 103:13; Giê-rê-mi 31:20; Ô-sê 11:1; Ma-thi-ơ 7:9-11; Lu-ca 11:11-13; 15:20

Của một người mẹ đại từ Ê-sai 49:15; 66:13

Của một người chồng Giê-rê-mi 2:2; Ê-xê-chiên 16:8; Ô-sê 2:19-20

Gương chứng về tình thương yêu của Đức Chúa Trời đối với người ta:

Áp-ra-ham 2Sử Ký 20:7; Ê-sai 41:8; Gia-cơ 2:23

Môi-se Xuất Ê-díp-tô 33:11

Y-sơ-ra-ên Phục truyền 4:37; 7:7-8; 10:15; 23:5; 1Các vua 10:9; 2Sử Ký 9:8; Ô-sê 11:1

Đa-vít 1Sa-mu-ên 13:14; Công vụ 13:22; 1Các vua 11:13, 34; Thi Thiên 4:3; 86:2; Ê-sai 37:35

Sa-lô-môn 2Sa-mu-ên 12:24; Nê-hê-mi 13:26

Đa-ni-ên Đa-ni-ên 9:23; 10:11, 19