Tìm kiếm

Tra Từ

THƯƠNG YÊU, Sự

 

Thích nghĩa sự thương yêu 1Cô-rinh-tô 13:4-7

Đức Chúa Trời dặn bảo phải thương yêu Lê-vi Ký 19:18; Ma-thi-ơ 19:19; 22:39; Mác 12:31; Ga-la-ti 5:14; Gia-cơ 2:8; 1Giăng 3:11, 23; 4:21

Chúa Jêsus dặn bảo phải thương yêu Giăng 13:34; 15:12, 17; 1Giăng 3:23

Sự thương yêu là một trong hai điều răn lớn hơn hết Ma-thi-ơ 22:39; Mác 12:31

Sự thương yêu là sự tóm lại cả luật pháp Ma-thi-ơ 22:40; Rô-ma 13:9

Sự thương yêu là sự làm trọn luật pháp Rô-ma 13:8-10; Ga-la-ti 5:14; Gia-cơ 2:8

Sự thương yêu là mục đích sự răn bảo 1Ti-mô-thê 1:5

Sự thương yêu là luật pháp sự tôn trọng Gia-cơ 2:8

Sự thương yêu phải:

Giống như sự thương yêu của Jêsus Christ đối với chúng ta Giăng 13:34; 15:12; 2Cô-rinh-tô 8:7-9; Ê-phê-sô 5:2; 1Giăng 3:16

Bằng sự thương yêu chính mình Lê-vi Ký 19:18; Ma-thi-ơ 22:39; Mác 12:33; Rô-ma 13:9; Ga-la-ti 5:14; Gia-cơ 2:8

Thật tình Rô-ma 12:9; 2Cô-rinh-tô 6:6; 3Giăng 1:1

Từ trong lòng trong sạch mà ra 1Ti-mô-thê 1:5; 1Phi-e-rơ 1:22

Bằng việc làm và lẽ thật 1Giăng 3:18 cũng xem Gia-cơ 2:14, 16;

Sốt sắng 1Phi-e-rơ 4:8

Sự thương yêu do nơi Đức Chúa Trời mà đến 2Ti-mô-thê 1:7; 1Giăng 4:7 cũng xem 1Tê-sa-lô-ni-ca 3:12

Sự thương yêu là bông trái của Thánh Linh Ga-la-ti 5:22; Cô-lô-se 1:8

Sự thương yêu bởi đức tin mà ra Ê-phê-sô 1:15; Cô-lô-se 1:4; 2Tê-sa-lô-ni-ca 1:3; Phi-lê-môn 1:5

Đức tin hay làm ra bởi sự thương yêu Ga-la-ti 5:6

Sự thương yêu có công lao 1Tê-sa-lô-ni-ca 1:3

Sự thương yêu cùng đức tin thật vốn tương hiệp khắn khít Ê-phê-sô 6:23; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:8; 1Ti-mô-thê 1:5; 2Ti-mô-thê 1:13; 1Giăng 3:23

Dầu có được các ân tứ thuộc linh mà không có sự thương yêu thì cũng không ra gì 1Cô-rinh-tô 13:1-2

Dầu hi sinh bực nào mà không có sự thương yêu cũng không ra gì 1Cô-rinh-tô 13:3

Sự thương yêu chẳng hề hư mất bao giờ 1Cô-rinh-tô 13:8

Trong ba điều còn có mãi sự yêu thương là trọng hơn 1Cô-rinh-tô 13:13

Sự thương yêu là dây liên lạc của sự hiệp nhứt Cô-lô-se 2:2

Sự thương yêu là dây liên lạc của sự trọn lành Cô-lô-se 3:14

Nhờ sự thương yêu tín đồ hiệp một ý với nhau Phi-líp 2:2

Sự thương yêu làm gương tốt 1Cô-rinh-tô 8:1

Chúng ta phải:

Tìm kiếm sự thương yêu 1Cô-rinh-tô 14:1; 1Ti-mô-thê 6:11; 2Ti-mô-thê 2:22

Mặc lấy sự thương yêu Cô-lô-se 3:14; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:8

Bước đi trong sự thương yêu Ê-phê-sô 5:2

Chan chứa và thêm lên trong sự thương yêu Phi-líp 1:9; 1Tê-sa-lô-ni-ca 3:12; 2Tê-sa-lô-ni-ca 1:3

Bền đỗ trong sự thương yêu 1Ti-mô-thê 2:15; 2Ti-mô-thê 1:13; Hê-bơ-rơ 13:1

Châm rễ vững nền trong sự thương yêu Ê-phê-sô 3:18

Giục lòng lẫn nhau trong sự thương yêu 2Cô-rinh-tô 9:2; Hê-bơ-rơ 10:24

Thật tình trong sự thương yêu Rô-ma 12:9; 2Cô-rinh-tô 6:6; 8:8; 1Phi-e-rơ 1:22; 1Giăng 3:18; 3Giăng 1:1

Đừng tìm lợi riêng trong sự thương yêu 1Cô-rinh-tô 10:24; 13:5

Sốt sắng mà thương yêu 1Phi-e-rơ 1:22; 4:8

Nhứt là kẻ truyền đạo cần phải có sự thương yêu 1Ti-mô-thê 4:12; 6:11; 2Ti-mô-thê 2:22

Chúng ta phải thương yêu:

Anh em trong Christ Rô-ma 12:10; 1Cô-rinh-tô 16:24; Ga-la-ti 5:13; Cô-lô-se 1:4; 1Tê-sa-lô-ni-ca 2:8; 1Phi-e-rơ 2:17; 3:8; 2Phi-e-rơ 1:7; 1Giăng 4:11; 5:1; 2Giăng 1:1, 5

Gia quyến mình Ê-phê-sô 5:25; Tít 2:4

Kẻ giảng đạo cho mình 2Cô-rinh-tô 8:7; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:13

Đồng bào mình Rô-ma 9:3-4; 10:1

Kẻ thù nghịch mình 2Các vua 6:22; Châm Ngôn 25:21; Ma-thi-ơ 5:44; Lu-ca 6:27, 35; Rô-ma 12:14, 20; 1Cô-rinh-tô 4:12; 1Phi-e-rơ 3:9

Khách lạ Lê-vi Ký 19:34; Phục truyền 10:19

Hết thảy mọi người 1Tê-sa-lô-ni-ca 3:12

Sự thương yêu được tỏ ra bởi:

Giúp đỡ tín đồ trong cơn thiếu thốn 2Cô-rinh-tô 8:8, 24; Hê-bơ-rơ 6:10; 13:16

Tế trợ kẻ nghèo Lê-vi Ký 25:35; Gióp 31:19; Ê-sai 58:7; Ê-xê-chiên 18:7; Ma-thi-ơ 25:35-36; 1Giăng 3:17

Thăm viếng người bịnh hoạn Ma-thi-ơ 25:36; Gia-cơ 1:27

Cứu giúp khách lạ Lê-vi Ký 25:35; Ma-thi-ơ 25:35

Làm ơn giúp việc người ta Xuất Ê-díp-tô 23:4-5; Phục truyền 22:1-4; Ma-thi-ơ 5:41-42; Rô-ma 12:11

Làm việc thiện cho mọi người Ga-la-ti 6:10; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:15

An ủi kẻ khốn nạn 2Cô-rinh-tô 1:4; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:14

Nâng đỡ kẻ yếu đuối Rô-ma 15:1-2; Ga-la-ti 6:2; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:14

Nhường nhịn mọi người Ê-phê-sô 4:2; Cô-lô-se 3:13

Tránh làm cớ vấp phạm cho kẻ yếu đuối Rô-ma 14:15

Che đậy các lỗi của người khác Châm Ngôn 10:12; 1Phi-e-rơ 4:8

Sửa dạy người khác Lê-vi Ký 19:17; Ma-thi-ơ 18:15; Lu-ca 17:3; Ga-la-ti 6:1; 1Ti-mô-thê 5:1

Sự tha lỗi anh em mình Lu-ca 17:4; Ê-phê-sô 4:32; Cô-lô-se 3:13

Cầu nguyện cho kẻ khác 2Cô-rinh-tô 9:14; Gia-cơ 5:16

Hết lòng giúp đỡ người ta 2Cô-rinh-tô 12:15; 1Tê-sa-lô-ni-ca 2:8; 2Ti-mô-thê 2:10; 1Giăng 3:16

Cùng vui buồn với kẻ khác Rô-ma 12:15; 1Cô-rinh-tô 12:26; 2Cô-rinh-tô 2:4; 11:29; Ga-la-ti 6:2; Hê-bơ-rơ 13:3

Lòng thương xót Xa-cha-ri 7:9; Ê-phê-sô 4:32; 1Phi-e-rơ 3:8

Lòng mềm mại và nhơn từ Rô-ma 12:10; 1Cô-rinh-tô 13:4; Ê-phê-sô 4:2, 32; Cô-lô-se 3:12; 2Phi-e-rơ 1:7

Sự nhịn nhục (nhẫn nại) 1Cô-rinh-tô 13:4; Ê-phê-sô 4:2; Cô-lô-se 3:12; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:14

Sự hiệp hòa Rô-ma 15:5; 1Cô-rinh-tô 1:10; 2Cô-rinh-tô 13:11; Ê-phê-sô 4:3; Phi-líp 2:2; 3:16; Cô-lô-se 2:2; 1Phi-e-rơ 3:8

Hãy hết lòng thương yêu mà làm mọi việc 1Cô-rinh-tô 16:14

Cái cớ tích của sự thương yêu là sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta 1Giăng 4:11; 5:1

Cái cớ tích của sự thương yêu là sự yêu thương của Đấng Christ đối với chúng ta Giăng 13:34; 2Cô-rinh-tô 5:14; 8:8-9; Ê-phê-sô 5:2; 1Giăng 3:16

Ai thương yêu Đức Chúa Trời cũng thương yêu anh em mình 1Giăng 4:21; 5:1-2

Tình yêu thương minh chứng mình:

Là con cái của Đức Chúa Trời Ma-thi-ơ 5:44-45; 1Giăng 3:10; 4:7; 5:1

Là môn đồ của Jêsus Christ Giăng 13:35

Có Đức Chúa Trời ở trong 1Giăng 4:12

Đã vượt khỏi sự chết mà qua sự sống 1Giăng 3:14

Vẫn ở trong sự sáng 1Giăng 2:10

Kẻ nào không thương yêu anh em mình tức là không yêu mến Đức Chúa Trời 1Giăng 3:17; 4:20

Kẻ nào không thương yêu anh em mình, vẫn ở trong sự tối tăm và chẳng biết Đức Chúa Trời 1Giăng 2:9, 11; 4:8

Tín đồ có tình thương yêu 2Cô-rinh-tô 5:14; Ê-phê-sô 1:15; Cô-lô-se 1:4; 1Tê-sa-lô-ni-ca 1:3; 2Tê-sa-lô-ni-ca 1:3; Phi-lê-môn 1:5; Hê-bơ-rơ 6:10; 2Giăng 1:1, 5

Kẻ ác không có thương yêu Ma-thi-ơ 25:42, 45; Rô-ma 1:31; 2Ti-mô-thê 3:3-4; 1Giăng 2:9, 11; 3:10; 4:20

Lời hứa cho kẻ có tình thương yêu Ma-thi-ơ 5:44-45; Lu-ca 6:35; Giăng 15:12, 14; 1Giăng 2:10

Ví dụ về sự thương yêu Lu-ca 10:30-37

Gương chứng về sự thương yêu:

Giô-sép Sáng Thế Ký 43:20; 45:15

Giô-na-than 1Sa-mu-ên 18:1; 20:17

Áp-đia 1Các vua 18:4

Ê-li-sê 2Các vua 6:22

Thầy đội Lu-ca 7:5

Các tín đồ đầu tiên Công vụ 2:46; 4:32; 11:29

Ly-đi Công vụ 16:15

Bê-rít-sin và A-qui-la Rô-ma 16:3-4

Phao-lô 2Cô-rinh-tô 2:4; 6:11-12; 12:15; Phi-líp 1:8; 1Tê-sa-lô-ni-ca 2:8; 2Ti-mô-thê 3:10

Tín đồ Ê-phê-sô Ê-phê-sô 1:15

Ti-mô-thê Phi-líp 2:20

Ép-ba-phô-đích Phi-líp 2:25-26, 30

Tín đồ Phi-líp Phi-líp 4:15-19

Tín đồ Cô-lô-se Cô-lô-se 1:4

Tín đồ Tê-sa-lô-ni-ca 1Tê-sa-lô-ni-ca 3:6

Ô-nê-si-phô-rơ 2Ti-mô-thê 1:16-18

Phi-lê-môn Phi-lê-môn 1:7

Tín đồ trong dân Giu-đa Hê-bơ-rơ 6:10

Giăng 3Giăng 1:1

Gai-út 3Giăng 1:6