Tìm kiếm

Tra Từ

THƯƠNG XÓT CỦA JÊSUS-CHRIST, Sự

 

Sự thương xót của Jêsus Christ đối với:

Người mệt mỏi và gánh nặng Ma-thi-ơ 11:28; Lu-ca 4:18Ê-sai 61:1

Người yếu đuối đức tin Ê-sai 40:11; 42:3; Ma-thi-ơ 12:20

Người bị cám dỗ Hê-bơ-rơ 2:18; 4:15

Kẻ khốn cùng và tản lạc Ma-thi-ơ 9:36; 23:37; Mác 6:34; Lu-ca 19:41-42

Người buồn thảm Lu-ca 7:13; Giăng 11:33-35

Kẻ đau ốm Ma-thi-ơ 14:14; 15:30; 20:34; Mác 1:41

Người nghèo nàn Mác 8:2-3

Sự thương xót của Jêsus Christ rất cần yếu cho chức tế lễ của Ngài Hê-bơ-rơ 5:1-7

Sự thương xót của Jêsus Christ giục lòng ta mạnh mẽ trong khi cầu nguyện Hê-bơ-rơ 4:15-16

Gương chứng về Sự thương xót của Jêsus Christ đối với người ta:

Đám dân đông trong đồng vắng Ma-thi-ơ 14:14; Mác 8:1-3

Hai người mù Ma-thi-ơ 20:34

Giê-ru-sa-lem Ma-thi-ơ 23:37; Lu-ca 19:41-42

Người bị phung Mác 1:41

Người nữ góa chồng ở Na-in Lu-ca 7:13

Đầy tớ bị chém đứt tai Lu-ca 22:51

Phi-e-rơ Lu-ca 22:61

Hai chị em của La-xa-rơ Giăng 11:33-35