Tìm kiếm

Tra Từ

CẮT BÌ, Lễ

Đức Chúa Trời lập lễ cắt bì Sáng thế 17:9-10

Tả vẽ ra lễ cắt bì Sáng thế 17:11; Xuất Ê-díp-tô 4:25

Luật pháp buộc phải làm lễ cắt bì Lê-vi 12:3; Giăng 7:22

Lễ cắt bì gọi là:

Giao ước về lễ cắt bì Công vụ 7:8

Cắt bì trong xác thịt Ê-phê-sô 2:11

Lễ cắt bì là một huyết nghi và đau đớn cho xác thịt Xuất Ê-díp-tô 4:26; Giô-ên 5:8

Lời hứa cho Áp-ra-ham ban cho trước khi chưa chịu lễ cắt bì Rô-ma 4:9, 13

Lễ cắt bì là dấu hiệu của giao ước Sáng thế 17:11; Rô-ma 4:11

Kẻ chịu lễ cắt bì buộc phải giữ cả luật pháp Ga-la-ti 5:3

Nếu chỉ lễ cắt bì bề ngoài thì vô ích Rô-ma 2:28

Duy có lễ cắt bì bề trong mới có giá Rô-ma 2:29

Phải làm lễ cắt bì:

Cho các con trai mình và kẻ mình đã mua Sáng thế 17:12-13

Nhằm ngày thứ tám sau khi sanh đẻ Sáng thế 17:12; Lê-vi 12:3

Dầu trong ngày sa-bát cũng được phép làm Giăng 7:22-23

Với con dao bằng đá Xuất Ê-díp-tô 4:25; Giô-ên 5:3

Trước mặt gia quyến Lu-ca 1:58-61

Chủ nhà phải làm lễ cắt bì cho gia quyến mình Sáng thế 17:23; Xuất Ê-díp-tô 4:25

Kẻ có quyền cũng làm được lễ cắt bì Giô-suê 5:3

Lúc làm lễ cắt bì cũng đặt tên cho con luôn Sáng thế 21:3-4; Lu-ca 1:59; 2:21

Lễ cắt bì đầu tiên là lần Áp-ra-ham làm lễ ấy cho mình và cho cả gia quyến mình Sáng thế 17:24-27

Dân Y-sơ-ra-ên không làm lễ cắt bì đương khi ở trong đồng vắng Giô-suê 5:5

Giô-suê làm lễ cắt bì cho dân Y-sơ-ra-ên tại Ghinh-ganh Giô-suê 5:2, 7

Kẻ bỏ làm lễ cắt bì bị phạt Sáng thế 17:14; Xuất Ê-díp-tô 4:24, 26

Không có đức tin thì lễ cắt bì vô ích Rô-ma 3:30; Ga-la-ti 5:6

Không có sự vâng lời thì lễ cắt bì vô ích Rô-ma 2:25; ICô 7:19

Dân Giu-đa:

Nhờ lễ cắt bì được phân biệt riêng ra với các dân khác Công vụ 10:45; Ga-la-ti 2:9

Không hề chịu làm sui gia với kẻ không chịu lễ cắt bì Sáng thế 34:14; Các quan xét 14:3

Không giao thiệp với kẻ không chịu lễ cắt bì Công vụ 10:28; 11:3; Ga-la-ti 2:12

Khinh dể và coi kẻ không chịu lễ cắt bì là bất khiết 1 Sa-mu-ên 14:6; 17:26; Ma-thi-ơ 15:26-27; Ê-phê-sô 2:11

Có khi làm lễ cắt bì cho thù nghịch bị giết rồi 1 Sa-mu-ên 18:25-27; 2 Sa-mu-ên 3:14

Tin Lành bãi bỏ lễ cắt bì Ê-phê-sô 2:11, 15; Cô-lô-se 3:11

Vì không muốn mếch lòng dân Giu-đa nên Phao-lô làm lễ cắt bì cho Ti-mô-thê Công vụ 16:3

Phao-lô quả quyết không cần chịu lễ cắt bì Ga-la-ti 2:3-5

Giáo sư giả quả quyết phải làm lễ cắt bì Công vụ 15:24; Ga-la-ti 6:12; Tít 1:10

Hễ ai cậy nơi lễ cắt bì là chối bỏ Christ Ga-la-ti 3:3-4; 5:3-4

Phao-lô bị phao vu vì phản nghịch với lễ cắt bì Công vụ 21:21

Thánh đồ là kẻ chịu lễ cắt bì thật Phi-líp 3:3; Cô-lô-se 2:11

Lễ cắt bì làm ví dụ về:

Sự sẵn lòng vâng lời Đức Chúa Trời Giê-rê-mi 6:10

Sự tinh sạch của lòng (nguyên văn nói, "làm cắt bì cho lòng") Phục truyền 10:16; 30:6