Tìm kiếm

Tra Từ

THƯƠNG KHÓ CỦA JÊSUS-CHRIST, Sự

 

Các tiên tri dự ngôn về sự thương khó của Jêsus Christ Thi Thiên 22:1-18; 69:19-21; Ê-sai 50:6; 53:3-5; Công vụ 3:18; 26:22-23; 1Phi-e-rơ 1:11

Chính mình Ngài nói trước về sự thương khó của Jêsus Christ Ma-thi-ơ 16:21; 17:22-23; 20:17-19; Mác 8:31; 9:31; 10:32-34; Lu-ca 9:22; 18:31-33; 24:7

Kể lại sự thương khó của Jêsus Christ:

Sanh tại trong máng cỏ Lu-ca 2:7

Hê-rốt tìm giết Ngài Ma-thi-ơ 2:13

Ngài phải chịu nhục nhằn làm việc xác Mác 6:3

Ngài rất nghèo cực Ma-thi-ơ 17:24-27; Lu-ca 8:2-3; 2Cô-rinh-tô 8:9

Không có chỗ gối đầu Ma-thi-ơ 8:20; Lu-ca 9:58; 21:37

Chịu cám dỗ Ma-thi-ơ 4:1-13; Lu-ca 4:2-13; Hê-bơ-rơ 2:18; 4:15

Biết sự đói khát và mệt nhọc Ma-thi-ơ 21:18; Mác 11:12; Giăng 4:6-7; 19:28

Bị người Giu-đa mắng nhiếc nhạo báng và làm sỉ nhục cho Ma-thi-ơ 9:34; 10:25; 11:19; 12:24; Mác 3:22; Lu-ca 7:34; 11:15; 23:11; Giăng 7:20; 8:48; 10:20; Hê-bơ-rơ 12:3

Bị dân Giu-đa hăm giết hoài Lu-ca 4:29; Giăng 5:16, 18; 7:19; 8:37, 59; 10:31-33

Buồn bực về sự cứng lòng của Giê-ru-sa-lem Ma-thi-ơ 23:37; Lu-ca 19:41-44; Giăng 5:38-40

Khóc sự chết của La-xa-rơ Giăng 11:33, 35

Bị đau đớn trong vườn Ghết-sê-ma-nê Ma-thi-ơ 26:37-45; Mác 14:32-41; Lu-ca 22:39-46; Hê-bơ-rơ 5:7

Linh hồn Ngài chịu khốn khổ vì tội lỗi ta Ê-sai 53:6-8, 11-12; Hê-bơ-rơ 5:7; 1Phi-e-rơ 2:23

Đức Chúa Trời xây mặt khỏi Ngài Thi Thiên 22:1; Ma-thi-ơ 27:46; Mác 15:34

Bị tên Giu-đa phản nộp Ma-thi-ơ 26:21, 46-50; Mác 14:18, 42-45; Lu-ca 22:21, 47-48; Giăng 13:21; 18:2-5

Bị bắt như kẻ tội nhơn Ma-thi-ơ 26:47-56; Mác 14:43-49; Lu-ca 22:47-54; Giăng 18:3-12

Kẻ làm chứng dối gian cáo Ngài nói lộng ngôn Ma-thi-ơ 26:59-62; Mác 14:55-64; Lu-ca 23:10

Bị đánh đòn Ma-thi-ơ 27:26; Mác 15:15; Lu-ca 23:22; Giăng 19:1

Người ta nhạo báng làm sỉ nhục Ngài Ma-thi-ơ 26:68; 27:27-31; Mác 15:16-20; Lu-ca 22:63-65; 23:11; Giăng 19:2-3

Người ta đâm Ngài và nhổ trên mặt Ngài Ma-thi-ơ 26:67; 27:30; Mác 14:65; 15:19; Lu-ca 22:63-64; Giăng 19:3

Phải gánh vác thập tự giá Giăng 19:17

Họ cho Ngài uống rượu trộn với mật đắng và giấm Ma-thi-ơ 27:34, 48; Mác 15:25, 36; Lu-ca 23:36; Giăng 19:28-30

Bị đóng đinh ở giữa hai đứa trộm cướp Ma-thi-ơ 27:38; Mác 15:27-28; Lu-ca 23:32-33; Giăng 19:18; Hê-bơ-rơ 12:2

Bị các thầy tế lễ, tên lính và kẻ trộm cướp chê cười nhiếc móc Ma-thi-ơ 27:39-44; Mác 15:29-32; Lu-ca 23:35-39

Tiếng kêu chót của Ngài trên thập tự giá Ma-thi-ơ 27:50; Mác 15:37; Lu-ca 23:46; Giăng 19:30