Tìm kiếm

Tra Từ

THÙNG BẰNG ĐỒNG

 

Đức Chúa Trời dặn bảo Môi-se phải làm thùng bằng đồng Xuất Ê-díp-tô 30:18

Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan cho Bết-sa-lê-ên để làm thùng bằng đồng Xuất Ê-díp-tô 31:2, 9

Dùng các tấm gương của đờn bà Y-sơ-ra-ên mà chế thùng bằng đồng Xuất Ê-díp-tô 38:8

Đặt thùng bằng đồng trong hành lang ở giữa bàn thờ bằng đồng và hội mạc Xuất Ê-díp-tô 30:18; 40:7, 30

Phải xức dầu thánh cho thùng bằng đồng Xuất Ê-díp-tô 40:11; Lê-vi Ký 8:11

Các thầy tế lễ tắm rửa trong thùng bằng đồng:

Trước khi làm lễ phong chức Xuất Ê-díp-tô 40:12

Trước khi vào hội mạc Xuất Ê-díp-tô 30:19-20

Trước khi lại gần bàn thờ Xuất Ê-díp-tô 30:20

Vua Sa-lô-môn chế một thùng bằng đồng cho đền thờ 1Các vua 7:23-26; 2Các vua 25:13

Thùng bằng đồng của Sa-lô-môn làm gọi là biển bằng đồng 2Các vua 25:13; Giê-rê-mi 52:17

Thùng bằng đồng làm ví dụ về:

Christ làm suối rửa tội Xa-cha-ri 13:1; Khải Huyền 1:5

Sự tái sanh Tít 3:5Ê-phê-sô 5:26