Tìm kiếm

Tra Từ

THỨC DẬY SỚM, Sự

 

Jêsus Christ làm gương về sự thức dậy sớm Mác 1:35; Lu-ca 21:38; Giăng 8:2

Sự thức dậy sớm cần yếu để:

Thờ phượng Đức Chúa Trời Thi Thiên 5:3; 59:16; 63:1; 88:13; Ê-sai 26:9

Làm trọn mạng lịnh của Đức Chúa Trời Sáng Thế Ký 22:3

Làm trọn bổn phận hằng ngày Châm Ngôn 31:15

Kẻ không thức dậy sớm bị nghèo khổ hãm lấy Châm Ngôn 6:9-11

Kẻ ác thức dậy sớm để:

Lừa gạt người ta Châm Ngôn 27:14

Thi hành mưu kế gian ác Mi-chê 2:1

Sự thức dậy sớm làm ví dụ về sự siêng năng thuộc linh Rô-ma 13:11-12

Gương chứng về sự thức dậy sớm:

Áp-ra-ham Sáng Thế Ký 19:27

Y-sác Sáng Thế Ký 26:31

Gia-cốp Sáng Thế Ký 28:18

Giô-suê, v.v... Giô-suê 3:1

Ghê-đê-ôn Các Quan Xét 6:38

Sa-mu-ên 1Sa-mu-ên 15:12

Đa-vít 1Sa-mu-ên 17:20

Ma-ri, v.v... Mác 16:2

Các sứ đồ Công vụ 5:21