Tìm kiếm

Tra Từ

THỜ TÀ THẦN, Sự

 

Đức Chúa Trời cấm sự thờ tà thần Xuất Ê-díp-tô 20:3; Phục truyền 5:7

Sự thờ tà thần là:

Quì lạy trước hình tượng Xuất Ê-díp-tô 20:5; Phục truyền 5:9

Thờ lạy hình tượng Ê-sai 44:17; Đa-ni-ên 3:5, 10, 15

Cúng tế hình tượng Thi Thiên 106:38; Công vụ 7:41

Thờ lạy các thần khác Phục truyền 30:17

Thờ lạy thần kẻ ngoại bang Thi Thiên 81:9

Xưng danh các thần khác Xuất Ê-díp-tô 23:13; Giô-suê 23:7

Theo các thần khác Phục truyền 8:19

Nhơn danh các thần khác mà nói Phục truyền 18:20

Xây về các thần khác Ô-sê 3:1

Hầu việc các thần khác Phục truyền 7:4; Giô-suê 23:7; Giê-rê-mi 5:19

Kính sợ các thần khác 2Các vua 17:35

Tế các thần khác Xuất Ê-díp-tô 22:20

Thờ lạy Đức Chúa Trời bằng một hình tượng nào Xuất Ê-díp-tô 32:4-6; Thi Thiên 106:19-20

Thờ lạy các thiên sứ Cô-lô-se 2:18

Thờ thiên binh Phục truyền 4:19; 17:3

Thờ lạy ma quỉ Ma-thi-ơ 4:9-10; Khải Huyền 9:20

Ăn của lễ cúng kẻ chết Thi Thiên 106:28

Mang thần tượng vào lòng Ê-xê-chiên 14:3-4

Sự tham lam Ê-phê-sô 5:5; Cô-lô-se 3:5

Ham ăn mê uống Phi-líp 3:19

Đổi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời lấy hình tượng Rô-ma 1:23 cũng xem Công vụ 17:29

Đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá Rô-ma 1:25Ê-sai 44:20

Công việc của xác thịt Ga-la-ti 5:19-20

Sự thờ tà thần phản nghịch với sự hầu việc Đức Chúa Trời Sáng Thế Ký 35:2-3; Giô-suê 24:23; 1Sa-mu-ên 7:3; 1Các vua 18:21; 2Cô-rinh-tô 6:15-16

Tả vẽ sự thờ tà thần là:

Lấy làm gớm ghiếc cho Đức Chúa Trời Phục truyền 7:25; Giê-rê-mi 44:4

Là việc Đức Chúa Trời ghét Phục truyền 16:22; Giê-rê-mi 44:4

Là hư không Thi Thiên 115:4-8; Ê-sai 44:19; Giê-rê-mi 10:3

Sự đổ huyết ra Ê-xê-chiên 23:39

Là đáng gớm ghiếc 1Phi-e-rơ 4:3

Là vô ích Các Quan Xét 10:14; Ê-sai 46:7

Là thờ vật vô tri Công vụ 17:29; Rô-ma 1:21-23

Làm cho ô uế Ê-xê-chiên 20:7; 36:18

Kẻ thờ tà thần:

Quên Đức Chúa Trời Phục truyền 8:19; Giê-rê-mi 18:15

Lầm lạc Ê-xê-chiên 44:10; Rô-ma 1:21-23

Nói phạm danh thánh của Đức Chúa Trời Ê-xê-chiên 20:39

Làm ô uế nơi thánh của Chúa Ê-xê-chiên 5:11

Xa lạ cùng Đức Chúa Trời Ê-xê-chiên 14:5

Lìa bỏ Đức Chúa Trời 2Các vua 22:17; Giê-rê-mi 16:11

Ghen ghét Đức Chúa Trời 2Sử Ký 19:2-3

Khinh dể Đức Chúa Trời Phục truyền 31:20

Chọc giận Đức Chúa Trời Ê-sai 65:3; Giê-rê-mi 25:6

Có ý tưởng hư không Rô-ma 1:21

Ra ngu dốt điên dại Rô-ma 1:21-23

Hành dâm với nhau Ê-sai 57:5

Khăng khăng giữ điều dối trá Giê-rê-mi 8:5

Bị dụ dỗ hướng về các thần tượng 1Cô-rinh-tô 12:2

Lòng hướng về sự thờ tà thần Ê-xê-chiên 20:16

Vì thần tượng mà phát điên Giê-rê-mi 50:38

Khoe mình về sự thờ tà thần Thi Thiên 97:7

Giao thông với quỉ 1Cô-rinh-tô 10:20

Cầu hỏi hình tượng Ô-sê 4:12

Cầu cứu với hình tượng Ê-sai 44:17; 45:20

Chỉ thần tượng mà thề A-mốt 8:14

Các thần tượng dùng để thờ tà thần rất nhiều 1Cô-rinh-tô 8:5

Các thần tượng dùng thờ tà thần gọi là:

Các thần ngoại bang Sáng Thế Ký 35:2, 4; Giô-suê 24:20

Các thần khác Các Quan Xét 2:12, 17; 1Các vua 14:9

Thần mới Phục truyền 32:17; Các Quan Xét 5:8

Những thần không cứu được Ê-sai 45:20

Những thần không làm nên các từng trời Giê-rê-mi 10:11

Những thần không phải là thần Giê-rê-mi 5:7; Ga-la-ti 4:8

Thần tượng đúc Xuất Ê-díp-tô 34:17; Lê-vi Ký 19:4

Tượng chạm Phục truyền 27:15; Ê-sai 45:20; Ô-sê 11:2; Ha 2:18

Những thần thiếu giác quan Phục truyền 4:28; Thi Thiên 115:5, 7

Thần tượng câm Ha 2:18; 1Cô-rinh-tô 12:2

Đá câm Ha 2:19

Đá và gỗ Giê-rê-mi 3:9; Ô-sê 4:12

Một vật gớm ghiếc Ê-sai 44:19; Giê-rê-mi 32:34

Hình tượng gớm ghiếc Ê-xê-chiên 7:20

Thần tượng gớm ghiếc Ê-xê-chiên 16:36

Sự gian ác làm cho vấp phạm Ê-xê-chiên 14:3

Thầy giả dối Ha 2:18

Gió và sự lộn lạo Ê-sai 41:29

Vô ích Ê-sai 41:24

Hư không 1Cô-rinh-tô 8:4

Không thể làm chi được Giê-rê-mi 10:5

Thần tượng giả dối Giê-rê-mi 18:15

Sự hư vô của dân ngoại bang Giê-rê-mi 14:22

Đức Chúa Trời nhạo báng chê bai việc làm hình tượng để thờ tà thần Ê-sai 44:10-20

Đức Chúa Trời bỏ kẻ tội nhơn cố chấp cho sự thờ tà thần Phục truyền 4:28; 28:64; Ô-sê 4:17

Lời cảnh cáo về sự thờ tà thần Phục truyền 4:15-19

Lời khuyên hãy xây bỏ sự thờ tà thần Ê-xê-chiên 14:6; 20:7; Công vụ 14:15

Khi công nhận tin Chúa thì phải bỏ sự thờ tà thần 1Tê-sa-lô-ni-ca 1:9

Sự thờ tà thần dẫn đến tội ác gớm ghê vô song Rô-ma 1:26-32; Công vụ 15:20

Tín đồ:

Phải giữ mình khỏi sự thờ tà thần Giê-rê-mi 23:7; 1Giăng 5:21

Phải tránh khỏi sự thờ tà thần 1Cô-rinh-tô 10:14

Chớ để vật gì ở trong nhà can thiệp đến sự thờ tà thần Phục truyền 7:26

Chớ dự đến điều gì can thiệp đến sự thờ tà thần 1Cô-rinh-tô 10:19-20

Chớ giao thiệp với kẻ thờ tà thần trong khi họ cúng lễ Giô-suê 23:7; 1Cô-rinh-tô 5:11

Đừng lập giao ước với kẻ thờ tà thần Xuất Ê-díp-tô 34:12, 15; Phục truyền 7:2

Đừng cưới gả với kẻ thờ tà thần Xuất Ê-díp-tô 34:16; Phục truyền 7:3

Phải phản kháng với sự thờ tà thần Công vụ 14:15; 19:26

Dầu phải hi sinh tánh mạng cũng chẳng nên thờ tà thần Đa-ni-ên 3:18

Đức Chúa Trời gìn giữ tín đồ khỏi sự thờ tà thần 1Các vua 19:18Rô-ma 11:4

Thánh đồ chối không chịu ai thờ lạy mình, vì ấy chẳng khác gì sự thờ tà thần Công vụ 10:25-26; 14:11-15

Thiên sứ chối không chịu người ta thờ lạy mình, vì ấy là sự thờ tà thần Khải Huyền 22:8-9

Đức Chúa Trời hứa sẽ trừ bỏ sự thờ tà thần cho dân Ngài Ê-xê-chiên 36:25; Xa-cha-ri 13:2

Phải phá hủy mọi vật gì thuộc về sự thờ tà thần Xuất Ê-díp-tô 34:13; Phục truyền 7:5; 2Sa-mu-ên 5:21; 2Các vua 23:14

Khốn thay cho kẻ thờ tà thần Ha 2:19

Đáng rủa sả kẻ nào thờ tà thần Phục truyền 27:15

Các thứ hình phạt cho kẻ thờ tà thần là:

Xử tử Phục truyền 17:2-5

Những tai họa khốn nạn kết quả sự chết Giê-rê-mi 8:2; 16:1-11

Sự đuổi đày Giê-rê-mi 8:3; Ô-sê 8:5-8; A-mốt 5:26-27

Không được vào thiên đàng 1Cô-rinh-tô 6:9-10; Ê-phê-sô 5:5; Khải Huyền 22:15

Đau đớn trong hồ lửa đời đời Khải Huyền 14:9-11; 21:8

Luật pháp Môi-se nghiêm cấm mọi thứ thờ tà thần Xuất Ê-díp-tô 20:4-5

Các dân ngoại bang đều buông theo sự thờ tà thần Thi Thiên 96:5; Rô-ma 1:23, 25; 1Cô-rinh-tô 12:2

Khiến cho dân ngoại bang tin rằng các thần họ giáng xuống thăm viếng trái đất Công vụ 14:11

Dân ngoại bang thờ tà thần tin rằng quyền các thần của họ hữu hạn, không thể thi hành trên xứ khác 1Các vua 20:23; 2Các vua 17:26

Kẻ thờ tà thần thường thờ:

Cơ binh trên trời, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao 1Các vua 23:5; Công vụ 7:42

Thiên sứ Cô-lô-se 2:18

Vong hồn 1Sa-mu-ên 28:14-15

Vật thọ tạo Rô-ma 1:23

Hình tượng Phục truyền 29:17; Thi Thiên 115:4; Ê-sai 44:17

Người ta xây cất đền đài để thờ tà thần Ô-sê 8:14

Người ta xây bàn thờ thờ tà thần 1Các vua 18:26; Ô-sê 8:11

Thường có lễ cúng cặp theo sự thờ tà thần 2Các vua 10:20; 1Cô-rinh-tô 10:27-28

Người ta thường thờ tà thần bằng:

Của lễ hi sinh Dân Số Ký 22:40; 2Các vua 10:24

Lễ quán Ê-sai 57:6; Giê-rê-mi 19:13

Đốt hương Giê-rê-mi 48:35

Lời cầu khẩn danh tà thần 1Các vua 18:26; Ê-sai 44:17

Ca hát và nhảy múa Xuất Ê-díp-tô 32:18-19; 1Cô-rinh-tô 10:7

Quì lạy trước mặt thần tượng 1Các vua 19:18; 2Các vua 5:18

Hôn hít 1Các vua 19:18; Ô-sê 13:2

Hôn gởi tay Gióp 31:26-27

Dùng gươm dao gạch vào mình 1Các vua 18:28

Thiêu đốt con cái mình Phục truyền 12:31; 2Sử Ký 33:9; Giê-rê-mi 19:4-5; Ê-xê-chiên 16:21

Người ta thường thờ tà thần ở:

Trong các đền thờ 2Các vua 5:18

Trên các nơi cao Dân Số Ký 22:41; Giê-rê-mi 2:20

Dưới cây rậm Ê-sai 57:5; Giê-rê-mi 2:20

Trong nhà riêng Các Quan Xét 17:4-5

Trên nóc nhà 2Các vua 23:12; Sô-phô-ni 1:5

Nơi kín Ê-sai 57:8

Các lễ phép về cuộc thờ tà thần rất dâm dật ô uế vô song Xuất Ê-díp-tô 32:25; Dân Số Ký 25:1-3; 2Các vua 17:9-11; Ê-sai 57:6, 8-9; 1Phi-e-rơ 4:3

Bói khoa pháp thuật cặp theo sự thờ tà thần 2Sử Ký 33:6

Tên các tà thần và hình tượng nói đến trong Kinh Thánh:

A-tra-mê-léc và A-na-mê-léc 2Các vua 17:31

A-si-ma 2Các vua 17:30

Át-tạt-tê Các Quan Xét 2:13; 1Các vua 11:33

Ba-anh Các Quan Xét 2:11-13; 6:25

Ba-anh Bê-rít Các Quan Xét 8:33; 9:4, 46

Ba-anh Phê-ô Dân Số Ký 25:1-3

Ba-anh Xê-bụt 2Các vua 1:2, 16

Ba-anh Sê-phôn Xuất Ê-díp-tô 14:2

Bên Giê-rê-mi 50:2; 51:44

Đa-gôn Các Quan Xét 16:23; 1Sa-mu-ên 5:1-3

Đi-anh Công vụ 19:24, 27

Giu-bi-tê Công vụ 14:12

Kê-mốt Dân Số Ký 21:29; 1Các vua 11:33

Mẹt-cu-rơ Công vụ 14:12

Mô-lóc Lê-vi Ký 18:21; 2Các vua 11:5, 33

Mê-rô-đắc Giê-rê-mi 50:2

Nẹt-ganh 2Các vua 17:30

Nê-bô Ê-sai 46:1

Níp-ca và Tạt-tác 2Các vua 17:31

Nít-róc 2Các vua 19:36

Nữ vương trên trời Giê-rê-mi 44:17, 25

Rom-phan Công vụ 7:43

Rim-môn 2Các vua 5:18

Su-cốt Bê-nốt 2Các vua 17:30

Tham-mu Ê-xê-chiên 8:14

Kẻ thờ tà thần thường đi thỉnh thần tượng Ê-sai 46:7; A-mốt 5:26; Công vụ 7:43

Sự thờ tà thần sớm xen vào loài người Sáng Thế Ký 31:19-30; 35:1-4; Giô-suê 24:2

Dân Y-sơ-ra-ên:

Thờ tà thần trong xứ Ê-díp-tô Giô-suê 24:14; Ê-xê-chiên 23:3, 19

Đem sự thờ tà thần theo khi lìa Ê-díp-tô Ê-xê-chiên 23:8Công vụ 7:29-41

Bị nghiêm cấm sự thờ tà thần Xuất Ê-díp-tô 20:1-5; 23:24

Lắm khi xen lộn sự thờ tà thần vào cuộc thờ Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 32:1-5; 1Các vua 12:27-28

Bắt chước dân Ca-na-an mà thờ tà thần Các Quan Xét 2:11-13; 1Sử Ký 5:25

Bắt chước dân Mô-áp mà thờ tà thần Dân Số Ký 25:1-3

Bắt chước dân A-sy-ri mà thờ tà thần Ê-xê-chiên 16:28-30; 23:5-7

Bắt chước dân Sy-ri mà thờ tà thần Các Quan Xét 10:6

Sa-lô-môn sa vào tội thờ tà thần 1Các vua 11:5-8

Những vua gian ác của dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa đều thờ tà thần cả 1Các vua 21:26; 2Các vua 21:21; 2Sử Ký 28:2-4; 33:3, 7

Gương của các vua gian ác dụ dỗ dân Y-sơ-ra-ên thờ tà thần 1Các vua 12:30; 2Các vua 21:11; 2Sử Ký 33:9

Dân Y-sơ-ra-ên đều buông theo sự thờ tà thần cả Ê-sai 2:8; Giê-rê-mi 2:28; Ê-xê-chiên 8:10

Dân sự thờ tà thần chối bỏ Đức Chúa Trời Giê-rê-mi 2:9-13

Các vua tốt lành của nước Giu-đa ướm thử phá hủy sự thờ tà thần 2Sử Ký 15:16; 34:7

Dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa bị bắt làm phu tù ở ngoại quốc là tại vì sự thờ tà thần 2Các vua 17:6-23

Gương chứng về kẻ thờ tà thần:

Dân Y-sơ-ra-ên Xuất Ê-díp-tô 32:1-2; 2Các vua 17:12

Dân Phi-li-tin Các Quan Xét 16:23

Mi-ca Các Quan Xét 17:4-5

Giê-rô-bô-am 1Các vua 13:2, 8

Ma-a-ca 1Các vua 15:13

A-háp 1Các vua 16:31

Giê-sa-bên 1Các vua 18:19

San-chê-ríp 2Các vua 19:36

Ma-na-se 2Các vua 21:4-7

A-môn 2Các vua 21:21

A-cha 2Sử Ký 28:3

Dân Giu-đa Giê-rê-mi 11:13

Nê-bu-cát-nết-sa Đa-ni-ên 3:1

Bên-xát-sa Đa-ni-ên 5:23

Dân cư Lít-trơ Công vụ 14:11-12

Dân cư A-thên Công vụ 17:16

Dân cư Ê-phê-sô Công vụ 19:28

Gương chứng của kẻ sốt sắng nghịch cùng sự thờ tà thần:

A-sa 1Các vua 15:12

Giô-sia 2Các vua 23:5

Giô-sa-phát 2Sử Ký 17:6

Người Y-sơ-ra-ên 2Sử Ký 31:1

Ma-na-se 2Sử Ký 33:15