Tìm kiếm

Tra Từ

THỜ PHƯỢNG, Sự

 

Phải thờ phượng chỉ một mình Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 20:3; 34:14; Phục truyền 6:13; 10:20; 1 Sa-mu-ên 7:3; 2 Các vua 17:36; Ê-sai 42:8; Ma-thi-ơ 4:10; Lu-ca 4:8

Phải thờ phượng Jêsus Christ Ma-thi-ơ 2:2; 8:2; 14:33; Lu-ca 24:52; Công vụ 7:59; Hê-bơ-rơ 1:6

Đức Chúa Trời đòi ta thờ phượng Ngài:

Bằng tâm thần Giăng 4:23-24

Bằng lẽ thật Giăng 4:24; ICô 5:8

Cách thành tâm trung tín Giô-suê 24:14; 1 Sa-mu-ên 12:24; Thi thiên 145:18

Cách kính sợ Sáng thế 28:16-17; Xuất Ê-díp-tô 3:5; Nê-hê-mi 8:6; Thi thiên 5:7; 95:6; Truyền đạo 5:1-2; Hê-bơ-rơ 12:28

Cách thuộc linh 1 Phi-e-rơ 2:5

Bởi Thánh Linh Phi-líp 3:3

Cách thánh sạch Lê-vi 10:3; Thi thiên 66:18; Ma-la-chi 1:11; 1 Ti-mô-thê 2:8

Cách trọn vẹn Lê-vi 19:5; 22:21, 29; Phục truyền 15:21; 17:1; Ma-la-chi 1:13

Cách lạc ý 1 Sử ký 28:9

Cách có thứ tự và phải phép ICô 11:17-22; 14:26-40

Y như Đức Chúa Trời đã phán dạy Sáng thế 4:3-5; Lê-vi 10:1-2; 1 Sa-mu-ên 13:8-13; 15:21-22; 2 Sử ký 26:16-18; Giăng 4:23

Sự thờ phượng chung thường bằng:

Sự cầu nguyện 1 Các vua 8:22-54; 1 Sử ký 16:35; 29:10-19; Nê-hê-mi 9:3-5; Thi thiên 95:6; Lu-ca 1:10; Công vụ 3:1

Tạ ơn 1 Sử ký 16:4; Thi thiên 26:7; 35:18; 100:4; 147:7

Sự đọc và giải nghĩa Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô 24:7; Phục truyền 31:11-13; Giô-suê 8:34-35; 2 Các vua 23:2; Nê-hê-mi 8:8; Lu-ca 4:16-17; Công vụ 13:15, 27; 15:21

Sự ngợi khen và hát thơ thánh 1 Sử ký 16:4-7; 2 Sử ký 7:6; 29:26-28; Thi thiên 35:18; 100:4; 107:32; 147:7; Ma-thi-ơ 26:30; Ê-phê-sô 5:19; Cô-lô-se 3:16

Đức Chúa Trời ưa thích:

Sự biết Đức Chúa Trời hơn là sự thờ phượng bằng của lễ Ô-sê 6:6

Sự thương yêu Đức Chúa Trời và kẻ lân cận mình hơn là sự thờ phượng bằng của lễ Mác 12:33

Vâng theo lời phán của Ngài hơn là sự thờ phượng bằng của lễ 1 Sa-mu-ên 15:22

Sự công bình và ngay thẳng hơn là sự thờ phượng bằng của lễ Châm ngôn 21:3

Lòng nhơn từ và thương xót hơn là sự thờ phượng bằng của lễ Ô-sê 6:6; Ma-thi-ơ 9:13; 12:7

Lòng đau thương thống hối hơn là sự thờ phượng bằng của lễ Thi thiên 51:17

Sự thờ phượng của tín đồ được đẹp lòng Đức Chúa Trời Châm ngôn 15:8; Ê-sai 56:7; Giăng 4:23; 1 Phi-e-rơ 2:5

Sự thờ phượng bằng môi miệng là sự giả hình Ê-sai 29:13; Ma-thi-ơ 15:7-9; Mác 7:6-7

Sự thờ phượng của kẻ giả hình chẳng được Đức Chúa Trời nhận Ê-sai 66:3-4; Giê-rê-mi 6:20; 14:12; A-mốt 5:21-23; Ma-la-chi 1:10

Sự thờ phượng của kẻ ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Chúa Trời Châm ngôn 15:8; 21:27; 28:9; Ê-sai 1:11-15

Sự thờ phượng vật thọ tạo là hư không và tội trọng Sô-phô-ni 1:5; Công vụ 10:25-26; 14:13-15; Rô-ma 1:25; Cô-lô-se 2:18; Khải huyền 19:10; 22:8-9

Vừa thờ phượng Đức Chúa Trời vừa thờ hình tượng rất trái lẽ Phục truyền 12:30-31; 2 Các vua 17:33, 41; 23:11

Trong đời sau cả thế gian đều sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời Ê-sai 66:23; Sô-phô-ni 2:11; Ma-la-chi 1:11; Rô-ma 14:11; Khải huyền 15:44 quân trên trời thờ phượng Đức Chúa Trời Nê-hê-mi 9:6; Khải huyền 4:10; 5:12-14; 7:11; 11:16; 15:2-4