Tìm kiếm

Tra Từ

THẾ GIAN

 

Thế gian bị chìm đắm trong sự hư hoại và tội ác Giăng 3:19; 7:7; 2Phi-e-rơ 1:4; 1Giăng 5:19

Thế gian không nhận biết Đức Chúa Trời Giăng 17:25; 1Cô-rinh-tô 1:21; 1Giăng 3:1

Thế gian không nhìn biết Jêsus Christ Giăng 1:10

Thế gian ghét Jêsus Christ Giăng 7:7; 15:18-19

Thế gian chối bỏ Jêsus Christ Giăng 1:10-11; 3:19

Thế gian ghét tín đồ của Christ Giăng 15:18-19; 17:14; 1Giăng 3:13

Thế gian qua đi 1Cô-rinh-tô 7:31; 2Cô-rinh-tô 4:18; 1Giăng 2:17

Những của cải thế gian đều như mây nổi Truyền Đạo 5:14; Ma-thi-ơ 6:19; Lu-ca 12:33

Loài người qua đời chẳng đem của cải theo được Gióp 1:21; Thi Thiên 49:17; Truyền Đạo 5:15; 1Ti-mô-thê 6:7

Sự vui sướng của thế gian:

Chóng qua Gióp 21:12-13; Hê-bơ-rơ 11:25

Chỉ là sự hư không mà thôi Truyền Đạo 2:1-11; 11:8

Không làm cho thỏa lòng Truyền Đạo 5:10; 6:7

Là sự mê tham của xác thịt và của con mắt Rô-ma 13:14; Ga-la-ti 5:24; Ê-phê-sô 2:3; 1Giăng 2:16

Dẫn đến sự nghèo khổ Châm Ngôn 6:26; 21:17; 23:21; 29:3; Lu-ca 15:13

Cuối cùng là sự đau đớn và cắn rứt lương tâm Châm Ngôn 5:3-4; 14:13

Làm cho nghẹt ngòi lời của Chúa ở trong lòng Ma-thi-ơ 13:22; Mác 4:19; Lu-ca 8:14

Chuốc lấy sự đoán phạt cho mình Truyền Đạo 11:9; Ê-sai 3:16-24; Ê-xê-chiên 16:49-50; A-mốt 3:15; 6:4-7

Sự khôn ngoan của thế gian là dại dột 1Cô-rinh-tô 1:20; 3:18-19

Sự tham của cải thế gian ngăn trở mình tiếp nhận Tin Lành Ma-thi-ơ 19:22; Mác 10:22; Lu-ca 18:23

Quỉ Sa-tan là vua chúa của thế gian Giăng 12:31; 14:30; 16:11; Ê-phê-sô 6:12; 2Cô-rinh-tô 4:4

Kẻ ác:

Là thuộc về thế gian Giăng 8:23; 1Giăng 4:5

Là con của thế gian Lu-ca 16:8

Sống theo thói quen của thế gian Ê-phê-sô 2:1-3

Chỉ tư tưởng về việc thế gian Phi-líp 3:19

Ham hố thế gian 2Ti-mô-thê 4:10

Buông theo sự vui sướng của thế gian Ê-sai 5:12; 2Ti-mô-thê 3:4; Gia-cơ 5:5

Chỉ được phần trong thế gian nầy Gióp 21:7-13; 22:18; Thi Thiên 17:14; Lu-ca 16:25

Không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời trong thế gian Ê-phê-sô 2:12

Linh hồn loài người quí hơn cả thế gian Ma-thi-ơ 16:26; Mác 8:36; Lu-ca 9:25

Bởi A-đam tội lỗi và sự chết vào thế gian Rô-ma 5:12

Đức Chúa Trời:

Dựng nên thế gian Sáng Thế Ký 1:1; Thi Thiên 146:6; Công vụ 14:15; 17:24

Ban con của Ngài đặng cứu thế gian Giăng 3:16-17; 1Giăng 4:9, 14

Làm cho thế gian lại hòa với Ngài bởi Christ 2Cô-rinh-tô 5:19

Phá hủy thế gian xưa bởi nước lụt 2Phi-e-rơ 2:5; 3:6

Sẽ phạt thế gian Ê-sai 13:11

Jêsus Christ:

Là sự sáng của thế gian Ê-sai 42:6; 49:6; Lu-ca 2:31-32; Giăng 1:9-10; 3:19; 8:12; 9:5; 12:46; Công vụ 13:47

Không đến để xét đoán thế gian, bèn đến để cứu Giăng 12:47; 1Ti-mô-thê 1:15

Ban thân thể Ngài vì sự sống của thế gian Giăng 6:33, 51

Là Cứu Chúa của thế gian Giăng 3:17; 4:42; 12:47; 1Ti-mô-thê 1:15; 1Giăng 4:14

Cất tội lỗi của thế gian Giăng 1:29

Là của lễ chuộc tội cho cả thế gian 1Giăng 2:2

Đã thắng thế gian rồi Giăng 16:33

Không thuộc về thế gian Giăng 8:23; 17:14, 16

Ở cùng Hội Thánh luôn đến tận thế Ma-thi-ơ 28:20

Nước của Christ không thuộc về thế gian nầy Giăng 18:36 cũng xem Đa-ni-ên 7:14

Sự yêu thương thế gian:

Không hiệp với sự yêu thương của Đức Chúa Trời 1Giăng 2:15

Thù nghịch với Đức Chúa Trời Gia-cơ 4:4

Sanh ra sự chết đời đời Phi-líp 3:18-19

Tín đồ:

Không nên yêu mến thế gian 1Giăng 2:15-16

Không thuộc về thế gian Giăng 15:19; 17:14, 16

Phải từ bỏ tình dục thế gian Tít 2:12 cũng xem Hê-bơ-rơ 11:26; 1Phi-e-rơ 1:14; 2:1

Phải giữ mình cho khỏi sự ô uế của thế gian Gia-cơ 1:27

Không nên theo thế gian Rô-ma 12:2

Phải dùng của cải của thế gian cách xứng đáng Lu-ca 16:9; 1Ti-mô-thê 6:17-19; 1Giăng 3:17

Đừng chứa của cải ở thế gian nầy Ma-thi-ơ 6:19

Phải ăn ở trong thế gian cách cẩn thận 1Cô-rinh-tô 7:29-31

Sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian Giăng 16:33

Bị Chúa sửa phạt hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian 1Cô-rinh-tô 11:32

Thắng hơn thế gian Rô-ma 8:37; 1Giăng 4:4; 5:4-5

Lánh khỏi sự hư nát của thế gian 2Phi-e-rơ 1:4

Là sự sáng của thế gian Ma-thi-ơ 5:14

Sẽ xét đoán thế gian Ma-thi-ơ 19:28; Lu-ca 22:30; 1Cô-rinh-tô 6:2

Phải giảng Tin Lành khắp thế gian Ma-thi-ơ 24:14; Mác 13:10; 16:15; Cô-lô-se 1:6, 23; Rô-ma 10:18

Thánh Linh cáo trách thế gian về tội lỗi Giăng 16:8

Thế gian không thể nhận lãnh Thần lẽ thật Giăng 14:17

Sự bình an Chúa ban cho vượt quá sự bình an của thế gian Giăng 14:27

Kẻ dỗ dành đã đến trong thế gian 2Giăng 1:7

Dấu hiệu về sự cuối cùng của thế gian Ma-thi-ơ 24:3; Mác 13:4; Lu-ca 21:7

Tả cảnh trạng của thế gian bị lửa hủy diệt Ê-sai 13:9-13; Ê-sai 24:19-23; Hê-bơ-rơ 6:8; 2Phi-e-rơ 3:8, 10

Cỏ lùng làm hình bóng về thế gian bị xét đoán Ma-thi-ơ 13:36-42