Tìm kiếm

Tra Từ

THẦY TẾ LỄ THƯỢNG PHẨM

 

Thầy tế lễ thượng phẩm được Đức Chúa Trời kêu gọi Xuất Ê-díp-tô 28:1-2; Hê-bơ-rơ 5:4

Thầy tế lễ thượng phẩm được dâng lên để làm chức vụ mình Xuất Ê-díp-tô 40:13; Lê-vi Ký 8:12

Thầy tế lễ thượng phẩm gọi là:

Thầy tế lễ Xuất Ê-díp-tô 29:30; Nê-hê-mi 7:65

Thầy cả thượng phẩm của Đức Chúa Trời Công vụ 23:4

Vua chúa của dân sự Xuất Ê-díp-tô 22:28Công vụ 23:5

Chức thầy tế lễ thượng phẩm là chức truyền thống Xuất Ê-díp-tô 29:29

Tước vị vua trước thầy tế lễ thượng phẩm sau Ca Thương 2:6

Lắm khi thầy tế lễ thượng phẩm kiêm chánh sự 1Sa-mu-ên 4:18

Chức phận của thầy tế lễ thượng phẩm là:

Dâng lễ vật và hi sinh Hê-bơ-rơ 5:1

Xông hương và thắp đèn thánh Xuất Ê-díp-tô 30:8; Dân Số Ký 8:3

Làm lễ chuộc tội mỗi năm một lần Lê-vi Ký 16:1-34; Hê-bơ-rơ 9:7

Mang tên các chi phái Y-sơ-ra-ên ở trước mặt Giê-hô-va Xuất Ê-díp-tô 28:12, 29

Dùng U-rim và Thu-mim Lê-vi Ký 8:8; Dân Số Ký 27:21; 1Sa-mu-ên 23:9-12; 28:6; 30:7-8; Exơ 2:63

Dâng người Lê-vi lên Dân Số Ký 8:11-21

Bổ dụng các người làm chức tế lễ 1Sa-mu-ên 2:36

Nhận và giữ tiền bạc quyên góp trong quĩ thánh 2Các vua 12:10; 22:4

Làm chánh tòa thượng phẩm Ma-thi-ơ 26:3, 57-62; Công vụ 5:21-28; 23:1-5

Dựng sổ của dân sự Dân Số Ký 1:3

Chúc phước dân sự Lê-vi Ký 9:22-23

Thầy tế lễ có khi nói tiên tri Giăng 11:49-52

Có khi sai người đại diện 2Sa-mu-ên 15:24; Lu-ca 3:2

Đại diện của thầy tế lễ thượng phẩm:

Gọi là thầy phó tế lễ 2Các vua 25:18

Coi sóc đền tạm Dân Số Ký 4:16

Quản trị người Lê-vi Dân Số Ký 3:32

Thầy tế lễ thượng phẩm phải cưới gái đồng trinh thuộc dân sự mình Lê-vi Ký 21:13-14

Chẳng nên để tang cho ai hết Lê-vi Ký 21:10-12

Phải có lòng thương xót Hê-bơ-rơ 5:2

Cần phải vì tội mình mà dâng tế lễ lên Hê-bơ-rơ 5:1-3

Các lễ phục của thầy tế lễ thượng phẩm là:

Ê-phót Xuất Ê-díp-tô 28:6-7

Đai Xuất Ê-díp-tô 28:4, 39

Áo lá trong có thêu Xuất Ê-díp-tô 28:4, 39

Áo dài của Ê-phót Xuất Ê-díp-tô 28:31-35

Bảng đeo ngực Xuất Ê-díp-tô 28:15-29

Mũ bằng vải gai mịn Xuất Ê-díp-tô 28:4, 39

Thẻ bằng vàng ròng Xuất Ê-díp-tô 28:36-38

Bết-sa-lê-ên và các thợ khác nhờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ban cho mà chế các áo lễ của thầy tế lễ thượng phẩm Xuất Ê-díp-tô 28:3; 36:1; 39:1

Các áo lễ của thầy tế lễ thượng phẩm để trang sức vinh hiển Xuất Ê-díp-tô 28:2

Thầy tế lễ thượng phẩm mặc bộ áo thánh tỏ ra được phong chức Lê-vi Ký 8:7, 9

Thầy tế lễ thượng phẩm mặc áo lễ trong bảy ngày Xuất Ê-díp-tô 29:30

Thầy tế lễ thượng phẩm để lại các áo thánh cho con trai mình Xuất Ê-díp-tô 29:29

Khi làm lễ chuộc tội thầy tế lễ thượng phẩm chỉ mặc áo lễ của thầy tế lễ thường mà thôi Lê-vi Ký 16:4

Đức Chúa Trời hứa chức tế lễ cho hậu tự của Phi-nê-a vì cớ người có lòng sốt sắng đối với danh Đức Chúa Trời Dân Số Ký 25:12-13

Nhà Hê-li không được giữ chức tế lễ vì cớ ăn ở bại hoại 1Sa-mu-ên 2:27-36

Có khi thầy tế lễ thượng phẩm bị vua cách chức 1Các vua 2:27

Dân La-mã đổi chức thầy tế lễ thượng phẩm chung thân ra niên khóa Giăng 11:49-51Công vụ 4:6

Thầy tế lễ thượng phẩm làm hình bóng về Christ:

Được Đức Chúa Trời kêu gọi Hê-bơ-rơ 5:4-5

Được phẩm tước thầy tế lễ thượng phẩm Hê-bơ-rơ 3:1

Được Đức Chúa Trời kêu gọi và sai khiến Ê-sai 61:1; Giăng 1:32-34; Hê-bơ-rơ 5:5-6

Chuộc tội Lê-vi Ký 16:33; Hê-bơ-rơ 2:17

Có sự vinh hiển Xuất Ê-díp-tô 28:2; Giăng 1:14

Có thể bị cám dỗ Hê-bơ-rơ 2:18

Có lòng thương xót kẻ yếu đuối và ngu dốt sai lầm Hê-bơ-rơ 4:15; 5:1-2

Cưới gái đồng trinh Lê-vi Ký 21:13-14; 2Cô-rinh-tô 11:2

Thánh khiết Lê-vi Ký 21:15; Hê-bơ-rơ 7:26; 2Cô-rinh-tô 11:2

Nhằm ngày lễ chuộc tội chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm làm mọi việc cần phải làm Lê-vi Ký 16:1-34; Hê-bơ-rơ 1:3

Mang tên của Y-sơ-ra-ên trên lòng mình Xuất Ê-díp-tô 28:29; Nhã Ca 8:6

Duy một mình đi vào nơi chí thánh Hê-bơ-rơ 9:7, 12, 24; 4:14

Cầu thay Dân Số Ký 16:43-48; Hê-bơ-rơ 7:25

Chúc phước dân sự Lê-vi Ký 9:22-23; Công vụ 3:26

Thầy tế lễ thượng phẩm kém Jêsus Christ vì:

Cần phải chuộc tội mình Hê-bơ-rơ 5:2-3; 7:26-28; 9:7

Thuộc về ban A-rôn Hê-bơ-rơ 6:20; 7:11-17; 8:1-6

Được lập không có lời thề Hê-bơ-rơ 7:20-22

Không thể giữ luôn chức tế lễ Hê-bơ-rơ 7:23-24

Thường khi phải dâng cùng một thứ của lễ hoài Hê-bơ-rơ 9:25-26, 28; 10:11-12, 14

Mỗi năm vào nơi chí thánh Hê-bơ-rơ 9:7, 12, 25