Tìm kiếm

Tra Từ

THẬT THÀ, Sự

 

Khuyên phải thật thà 1Cô-rinh-tô 5:8

Christ làm mô phạm về lòng thật thà 1Phi-e-rơ 2:22

Kẻ truyền đạo nên giữ lòng thật thà 2Cô-rinh-tô 1:12; 6:6

Chúng ta nên có sự thật thà:

Trong khi yêu mến Chúa Jêsus Christ 2Cô-rinh-tô 8:8-9; Ê-phê-sô 6:24

Trong tình yêu thương anh em Rô-ma 12:9; 1Phi-e-rơ 1:22; 1Giăng 3:18

Trong đức tin ta 1Ti-mô-thê 1:5; 2Ti-mô-thê 1:5

Trong sự hầu việc Đức Chúa Trời Giô-suê 24:14; Hê-bơ-rơ 10:22

Trong sự hành vi cử chỉ ta 2Cô-rinh-tô 1:12

Trong sự giảng Tin Lành 2Cô-rinh-tô 2:17; 1Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-5

Phước cho kẻ nào có lòng thật thà Thi Thiên 32:2

Có khi người ta giảng dạy Tin Lành cách không thật thà Phi-líp 1:17

Kẻ ác chẳng có sự thật thà Thi Thiên 5:9; 12:2; 55:21

Gương chứng về kẻ có sự thật thà:

Gióp Gióp 33:3

Đa-vít Thi Thiên 119:7

Ê-xê-chia Ê-sai 38:3

Na-tha-na-ên Giăng 1:47

Phao-lô 2Cô-rinh-tô 1:12; 6:6

Ti-mô-thê, Lô-ít và Ơ-nít 2Ti-mô-thê 1:5