Tìm kiếm

Tra Từ

THÁP

 

Căn nguyên của sự xây tháp ở thời thượng cổ Sáng Thế Ký 11:4

Thường xây tháp:

Trong thành Các Quan Xét 9:51

Trên vách thành 2Sử Ký 14:7; 26:9

Ở trên rừng 2Sử Ký 27:4

Trong đồng vắng 2Sử Ký 26:10

Trong vườn nho Ê-sai 5:2; Ma-thi-ơ 21:33

Có nhiều tháp cao Ê-sai 2:15

Có nhiều tháp vững chắc Các Quan Xét 9:51; 2Sử Ký 26:9

Có khi dùng tháp để chứa binh khí Nhã Ca 4:4

Lúc tranh chiến dùng tháp làm đồn lũy Các Quan Xét 9:51; Ê-xê-chiên 27:11

Lúc nguy hiểm có lính canh ở trên tháp 2Các vua 9:17; Ha 2:1

Những tháp Kinh Thánh nói đến là:

Ba-bên Sáng Thế Ký 11:9

Ê-đe Sáng Thế Ký 35:21

Phê-nu-ên Các Quan Xét 8:17

Si-chem Các Quan Xét 9:46

Thê-bết Các Quan Xét 9:50-51

Đa-vít Nhã Ca 4:4

Li-ban Nhã Ca 7:4

Nê-hê-mi 3:11

Ha-na-nê-ên Nê-hê-mi 12:39; Giê-rê-mi 31:38; Xa-cha-ri 14:10

Gít-rê-ên 2Các vua 9:17

Mê-a Nê-hê-mi 12:39

Sy-ê-nê Ê-xê-chiên 29:10; 30:6

Si-lô-ê Lu-ca 13:4

Giê-ru-sa-lem có nhiều tháp tốt đẹp và kiên cố Thi Thiên 48:12-13

Trong lúc chiến tranh lắm khi tháp bị xô đổ Các Quan Xét 8:17; 9:49; Ê-xê-chiên 26:4

Lắm khi tháp bị bỏ hoang vu Ê-sai 32:14; Sô-phô-ni 3:6

Tháp làm ví dụ về:

Đức Chúa Trời là Đấng phù hộ dân sự Ngài 2Sa-mu-ên 22:3, 51; Thi Thiên 18:2; 61:3

Danh Giê-hô-va Châm Ngôn 18:10

Đầy tớ của Đức Chúa Trời Giê-rê-mi 6:27

Núi Si-ôn Mi-chê 4:7-8

Sự thanh lịch và nghiêm trang của Hội Thánh Nhã Ca 4:4; 7:4; 8:10

Sự kiêu căng tự cao Ê-sai 2:15; 30:25