Tìm kiếm

Tra Từ

THẠNH NỘ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, CƠN

(Sự giận, sự giận dữ, v.v...)

Đức Chúa Trời chậm phát cơn thạnh nộ Thi Thiên 103:8; Ê-sai 48:9; Giô-na 4:2; Na-hum 1:3

Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời công bình Thi Thiên 58:10-11; Ca Thương 1:18; Rô-ma 2:6, 8; 3:5-6; Khải Huyền 16:6-7

Không ai dám kích bác sự công bình của cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời Rô-ma 9:18, 20, 22

Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời khiến cho ai nấy phải kinh khiếp Xuất Ê-díp-tô 14:24; Thi Thiên 76:6, 8; Giê-rê-mi 10:10; Ca Thương 2:20-22

Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời được bày ra bởi sự giáng tai họa và hoạn nạn trên người ta Gióp 21:17; Thi Thiên 78:49-51; 90:7; Hê-bơ-rơ 3:17

Không ai chống nổi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời Gióp 9:13; 14:13; Thi Thiên 76:7; Na-hum 1:6

Sự cứ phạm tội càng gia tăng sức cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời Dân Số Ký 32:14

Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ được bày ra nặng hơn hết nhằm ngày thạnh nộ của Ngài Sô-phô-ni 1:14-18; Ma-thi-ơ 25:41; Rô-ma 2:5, 8; 2Tê-sa-lô-ni-ca 1:8; Khải Huyền 6:17; 11:18; 19:15

Nhờ Jêsus Christ cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời xây khỏi mình Lu-ca 2:11, 14; Rô-ma 5:9; 2Cô-rinh-tô 5:18-19; Ê-phê-sô 2:14, 17; Cô-lô-se 1:20; 1Tê-sa-lô-ni-ca 1:10

Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời xây khỏi kẻ có lòng tin Giăng 3:14-18; Rô-ma 3:25; 5:1

Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời xây khỏi kẻ nào ăn năn xưng tội Gióp 33:27-28; Thi Thiên 106:43-45; Giê-rê-mi 3:12-13; 18:7-8; 31:18-20; Giô-ên 2:12-14; Lu-ca 15:18-20

Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên:

Kẻ ác Thi Thiên 7:11; 21:8-9; Ê-sai 3:9; 13:9; Na-hum 1:2-3; Rô-ma 1:18; 2:8; Ê-phê-sô 5:6; Cô-lô-se 3:6

Kẻ lìa bỏ Ngài E-xơ-ra 8:22

Kẻ không tin Thi Thiên 78:21-22; Hê-bơ-rơ 3:18-19; Giăng 3:36

Lòng cứng cỏi không ăn năn Thi Thiên 7:12; Châm Ngôn 1:30-31; Rô-ma 2:5

Kẻ bội đạo Hê-bơ-rơ 10:26-31

Kẻ thờ hình tượng Phục truyền 29:20, 27-28; 32:19-20, 22; Giô-suê 23:16; 2Các vua 22:17; Thi Thiên 78:58-59; Giê-rê-mi 44:3

Tội lỗi của tín đồ Thi Thiên 89:30-32; 90:7-9; 102:9-10; Ê-sai 47:6

Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời phừng phừng đối với kẻ chống nghịch Tin Lành Thi Thiên 2:2-3, 5; 1Tê-sa-lô-ni-ca 2:16; 2Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-8

Lấy làm ngu dại trêu chọc cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời dấy lên Giê-rê-mi 7:19; 1Cô-rinh-tô 10:22

Đáng sợ hãi về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời Thi Thiên 2:12; 76:7; 90:11; Ma-thi-ơ 10:28

Tín đồ có phép chất vấn về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 32:11; Thi Thiên 6:1; 38:1; 74:1-2; Ê-sai 64:9

Phải cầu nguyện Chúa cất cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời khỏi mình Thi Thiên 39:10; 79:5; 80:4; Đa-ni-ên 9:16; Ha-ba-cúc 3:2

Nhờ sự thương xót của Chúa mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời ra êm, giảm bớt đối với tín đồ Thi Thiên 30:5; Ê-sai 26:20; 54:8; 57:15-16; Giê-rê-mi 30:11; Mi-chê 7:11

Đành phải phục Chúa mà chịu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời 2Sa-mu-ên 24:17; Ca Thương 3:39-40; Mi-chê 7:9

Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nên khiến cho ta ăn năn tội Ê-sai 42:24-25; Giê-rê-mi 4:8

Gương chứng về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên người ta:

Thế gian thượng cổ Sáng Thế Ký 7:21-23

Kẻ xây cất tháp Ba-bên Sáng Thế Ký 11:8

Sô-đôm và Gô-mô-rơ Sáng Thế Ký 19:24-25

Dân Ê-díp-tô Xuất Ê-díp-tô 7:20; 8:6, 16, 24; 9:3, 9, 23; 10:13, 22; 12:29; 14:27

Dân Y-sơ-ra-ên Xuất Ê-díp-tô 32:35; Dân Số Ký 11:1, 33; 14:40-45; 21:6; 25:9; 2Sa-mu-ên 24:1-15

Thù nghịch của Y-sơ-ra-ên 1Sa-mu-ên 5:6; 7:10

Na-đáp v.v...Lê-vi Ký 10:2

Kẻ thám tử Dân Số Ký 14:37

Bọn Cô-rê Dân Số Ký 16:31, 35

A-rôn và Mi-ri-am Dân Số Ký 12:9-10

Năm vua Giô-suê 10:25

A-bi-mê-léc Các Quan Xét 9:56

Người Bết-sê-mết 1Sa-mu-ên 6:19

Sau-lơ 1Sa-mu-ên 31:6

Hu-xa 2Sa-mu-ên 6:7

Gia-quyến của Sau-lơ 2Sa-mu-ên 21:1

San-chê-ríp 2Các vua 19:28, 35, 37