Tìm kiếm

Tra Từ

THÁNH KHIẾT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, Sự

 

Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời thuộc về đức tánh của Ngài Lê-vi Ký 11:44-45; 19:2; 20:26; 21:8; Giô-suê 24:19; Thi Thiên 22:3; 99:5, 9; Ê-sai 6:3; Giăng 17:11; 1Phi-e-rơ 1:16; Khải Huyền 4:8; 6:10; 15:4

Đức Chúa Trời gọi bằng:

Đấng Thánh Gióp 6:10; Thi Thiên 22:3; Ê-sai 5:16; 6:3; 40:25; 43:15; 57:15; Ô-sê 11:9; Ha-ba-cúc 1:12; Khải Huyền 4:8

Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên Thi Thiên 71:22; 89:18; Ê-sai 1:4; 5:24; 12:6; 37:23; 41:20; 43:3, 14; 45:11; 47:4; 48:17; 49:7; Giê-rê-mi 50:29; Ê-xê-chiên 39:7

Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời rất lớn 1Sa-mu-ên 6:20; Gióp 15:15; 25:5; Ha-ba-cúc 1:13

Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời khiến cho con mắt Ngài xem thấy sự dữ không nổi Thi Thiên 5:4-5; Ha-ba-cúc 1:13

Các từng trời cũng không tinh sạch trước mặt sự thánh khiết của Đức Chúa Trời Gióp 15:15

Chẳng ai thánh khiết bằng sự thánh khiết của Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 15:11; 1Sa-mu-ên 2:2; Ê-sai 40:25

Chỉ một mình Đức Chúa Trời là sự thánh khiết của Đức Chúa Trời Khải Huyền 15:4

Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra bởi:

Danh hiệu Ngài 1Sử Ký 16:10; Thi Thiên 33:21; 99:3; 111:9; Ê-sai 57:15; Ê-xê-chiên 36:21-22; 39:7; Lu-ca 1:49

Lời phán của Ngài Gióp 6:10; Thi Thiên 12:6; Giê-rê-mi 23:9

Luật pháp và điều răn của Ngài Rô-ma 7:12; Nê-hê-mi 9:13; Thi Thiên 19:7-8

Ngôi của Ngài Thi Thiên 47:8; Ê-sai 63:15

Đức Chúa Trời chỉ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời mà thề rằng:

Sẽ làm cho ứng nghiệm lời hứa Ngài Thi Thiên 89:35

Sẽ giáng xuống sự đoán phạt A-mốt 4:2

Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời đáng khiến cho người ta kính sợ Khải Huyền 15:4

Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời đòi sự phụng sự thánh Giê-rê-mi 24:19

Tín đồ:

Nên bắt chước làm theo sự thánh khiết của Đức Chúa Trời Lê-vi Ký 11:44-45; 19:2; 20:26 và 1Phi-e-rơ 1:15-16

Nên ngợi khen sự thánh khiết của Đức Chúa Trời 1Sử Ký 16:10; Thi Thiên 22:3; 30:4; 48:1; 71:22; 99:3, 5, 9

Đạo binh trên trời ca tụng sự thánh khiết của Đức Chúa Trời Ê-sai 6:3; Khải Huyền 4:8; 6:10; 15:4

Mọi dân sẽ tôn trọng sự thánh khiết của Đức Chúa Trời Khải Huyền 15:4

Đừng phạm sự thánh khiết của Đức Chúa Trời Lê-vi Ký 22:32; Ê-xê-chiên 20:39

Kẻ phạm sự thánh khiết của Đức Chúa Trời bị phạt Lê-vi Ký 20:3