Tìm kiếm

Tra Từ

THÁNH ĐỊA

(Xứ Palestine)

Thánh địa rất màu mỡ Xuất Ê-díp-tô 3:8; Dân số 13:27; Phục truyền 8:7-9; 11:10-12

Thánh địa có đủ thứ khoáng vật Phục truyền 8:9; 33:15

Thánh địa gọi là:

Đất của Giê-hô-va Ô-sê 9:3

Đất vinh hiển Đa-ni-ên 8:9; 11:16

Đất Phi-li-tin Ê-sai 14:29, 31

Xứ Lê-vi 26:42; Lu-ca 4:25

Xứ Ca-na-an Sáng thế 11:31; Lê-vi 14:34

Xứ Y-sơ-ra-ên 1 Sa-mu-ên 13:19; Ma-thi-ơ 2:20-21

Xứ Giu-đa Ê-sai 26:1

Xứ người Hê-bơ-rơ Sáng thế 40:15

Xứ đã hứa Hê-bơ-rơ 11:9

Xứ Em-ma-nu-ên Ê-sai 8:8

Xứ tốt đẹp Thi thiên 106:24

Xứ rất tốt Dân số 14:7; Phục truyền 3:25

Xứ Pha-lê-tin Xuất Ê-díp-tô 15:14

Dân nguyên cư của thánh địa Sáng thế 10:15-20; Phục truyền 7:1

Dân nguyên cư của thánh địa vì tội ác quá nên bị đuổi khỏi xứ Sáng thế 15:16; Xuất Ê-díp-tô 23:23; Lê-vi 18:25; Phục truyền 18:12

Thánh địa được hứa cho:

Áp-ra-ham Sáng thế 12:7; 13:15; 17:8

Y-sác Sáng thế 26:3

Gia-cốp Sáng thế 28:13, 15; 35:12

Đức Chúa Trời lập giao ước với dân Y-sơ-ra-ên đặng ban thánh địa cho họ Xuất Ê-díp-tô 6:4

Sự quảng đại của thánh địa:

Theo như Đức Chúa Trời đã hứa Sáng thế 15:18; Phục truyền 1:7; Giô-suê 1:4

Theo như được chia ra lần thứ nhứt Dân số 34:1-12

Trong đời trị vì của Sa-lô-môn 1 Các vua 4:21, 24; 2 Sử ký 9:26

Môi-se sai 12 người do thám thánh địa Dân số 13:1-33

Giô-suê chinh phục thánh địa Giô-suê 6:1-12:24

Bắt thăm để chia thánh địa Dân số 34:16-29; Giô-suê 13:6-14

Định thánh địa cho chi phái nào có phần nấy Giô-suê 14:1-19:51

Không được phép đoạn mãi cơ nghiệp trong thánh địa Lê-vi 25:10, 23

Đức Chúa Trời định năm sa-bát cho thánh địa Lê-vi 25:2-5

Muốn ở thánh địa luôn thì phải vâng lời Lê-vi 26:3 v.v...; Phục truyền 5:33; 11:16-17, 22-25

Thánh địa được chia ra:

Mười hai tỉnh trong đời Sa-lô-môn 1 Các vua 4:7-19

Hai nước nhằm đời Giê-rô-bô-am 1 Các vua 11:35-36; 12:19-20

Bốn tỉnh trong đời dân La-mã cai trị Lu-ca 3:1

Nhằm đời Sa-lô-môn:

Dân cư thánh địa đông đúc 1 Các vua 3:8; 2 Sử ký 1:9

Sự buôn bán của thánh địa thánh vượng 1 Các vua 9:26-28; 10:22-29

Thánh địa được hưng thạnh lắm 1 Các vua 4:20

Tại thánh địa có mồ mả của các thánh tổ Sáng thế 49:29-31; 50:13, 25; Giô-suê 24:32

Thánh địa làm hình bóng về sự yên nghỉ của thánh đồ Hê-bơ-rơ 4:1-2, 9