Tìm kiếm

Tra Từ

THÀNH ẨN NÁU

 

Mục đích về thành ẩn náu Xuất Ê-díp-tô 21:13; Dân Số Ký 35:11; Giô-suê 20:3

Tên của thành ẩn náu Phục truyền 4:41-43; Giô-suê 20:7-8

Thành ẩn náu buộc phải:

Có đường chạy đến dễ dàng Phục truyền 19:3; Ê-sai 62:10

Tiếp nhận các người bất ý phạm tội sát nhơn Giô-suê 20:4

Kẻ ngoại bang cũng có phép ẩn núp trong thành ẩn náu Dân Số Ký 35:15

Kẻ nào được vào thành ẩn náu:

Phải chịu thành ấy xử đoán Dân Số Ký 35:12, 24

Nếu đi ra ngoài không còn mong được yên ổn Dân Số Ký 35:26-27

Phải ở trong đến chừng nào thầy tế lễ thượng phẩm đương chức qua đời Dân Số Ký 35:25, 28

Kẻ cố ý giết người không được vào thành ẩn náu Xuất Ê-díp-tô 21:14; Dân Số Ký 35:16-21

Thành ẩn náu làm ví dụ về:

Christ Thi Thiên 91:2; Ê-sai 25:4

Sự hi vọng của Tin Lành Hê-bơ-rơ 6:18