Tìm kiếm

Tra Từ

THĂNG THIÊN CỦA JÊSUS-CHRIST, Sự

 

Lời dự ngôn về sự thăng thiên của Jêsus Christ Thi thiên 24:7-10; 68:18 và Ê-phê-sô 4:8; Thi thiên 110:1Công vụ 2:34-35; Ê-sai 52:13

Chính Jêsus Christ dự ngôn về sự thăng thiên của Jêsus Christ Lu-ca 22:69; Giăng 6:62; 7:34-35; 8:21; 14:28; 16:5; 20:17

Sự thuật lại về sự thăng thiên của Jêsus Christ Mác 16:19; Lu-ca 24:51; Công vụ 1:9-11

Sự thăng thiên của Jêsus Christ xảy ra:

Tại trên núi Ô-li-ve Công vụ 1:12

Bốn mươi ngày sau khi Ngài sống lại Công vụ 1:3

Trước mặt các sứ đồ Mác 16:14, 19; Lu-ca 24:50-51; Công vụ 1:9

Đương khi Ngài chúc phước cho các sứ đồ Lu-ca 24:51

Sau khi Ngài đã chuộc tội Hê-bơ-rơ 1:3; 9:12; 10:120:12 hăng thiên của Jêsus Christ Ngài được cất lên đến nơi quyền năng vinh hiển Lu-ca 24:26; Công vụ 5:31; 7:55-56; Ê-phê-sô 1:20-21; 1 Phi-e-rơ 3:22

Sau sự thăng thiên của Jêsus Christ Ngài được ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Mác 16:19; Công vụ 2:33; 7:55; Rô-ma 8:33-34; Ê-phê-sô 1:20; Cô-lô-se 3:1; Hê-bơ-rơ 1:3; 8:1; 10:12; 12:2

Mục đích về sự thăng thiên của Jêsus Christ là:

Sai Thánh Linh đến cùng các tín đồ Giăng 7:39; 16:7; Công vụ 2:33

Lãnh các ơn đặng ban cho loài người Thi thiên 68:18; Ê-phê-sô 4:8, 11

Dự bị một chỗ ở cho các tín đồ Giăng 14:2

Để làm Đấng tiên phong cho dân sự Ngài Hê-bơ-rơ 6:20

Cầu thay cho chúng ta Rô-ma 8:33-34; Hê-bơ-rơ 7:25; 9:24

Sự tái lâm của Ngài cũng sẽ xảy đến như sự thăng thiên của Jêsus Christ Công vụ 1:11; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-8