Tìm kiếm

Tra Từ

THA LỖI CHO NGƯỜI TA, Sự

 

Jêsus Christ làm gương về sự tha lỗi cho người ta Lu-ca 23:34

Chúa bảo hãy tha lỗi cho người ta Mác 11:25; Rô-ma 12:19

Sự tha lỗi cho người ta không chừng mực Ma-thi-ơ 18:22; Lu-ca 17:4

Cớ tích khiến cho người ta tha lỗi là:

Sự thương xót của Đức Chúa Trời Lu-ca 6:35-36

Chính mình ta cần Chúa tha lỗi cho Mác 11:25

Đức Chúa Trời đã tha thứ cho ta rồi Ê-phê-sô 4:32

Christ đã tha thứ cho ta rồi Cô-lô-se 3:13

Sự tha lỗi cho người ta là danh dự của thánh đồ Châm ngôn 19:11

Cặp theo sự tha lỗi cho người ta phải có:

Sự nhường nhịn nhau Cô-lô-se 3:13

Sự nhơn từ Sáng thế 45:5-11; Rô-ma 12:20

Sự yêu thương và cầu nguyện Ma-thi-ơ 5:44

Lời hứa cho kẻ nào tha lỗi cho người ta Ma-thi-ơ 6:14; Lu-ca 6:37

Kẻ không chịu tha lỗi cho người ta cũng không được Đức Chúa Trời tha thứ cho mình Ma-thi-ơ 6:15

Ví dụ về sự tha lỗi cho người ta Ma-thi-ơ 18:23-35

Gương chứng về kẻ tha lỗi cho người ta:

Giô-sép Sáng thế 50:20-21

Đa-vít 1 Sa-mu-ên 24:7; 2 Sa-mu-ên 18:5; 19:23

Sa-lô-môn 1 Các vua 1:53

Ê-tiên Công vụ 7:60

Phao-lô 2 Ti-mô-thê 4:16