Tìm kiếm

Tra Từ

SY-RI, NƯỚC

 

Sơ nguyên nước Sy-ri thuộc về xứ Mê-sô-bô-ta-mi Sáng Thế Ký 25:20; 28:5; Phục truyền 26:5Công vụ 7:2

Nói cho đúng thì nước Sy-ri là đất xung quanh Đa-mách 2Sa-mu-ên 8:6

Đa-mách là kinh đô của nước Sy-ri Ê-sai 7:8

A-ba-na và Bạt-ba là hai con sông của nước Sy-ri 2Các vua 5:12

Có những vua cai trị nước Sy-ri 1Các vua 22:31; 2Các vua 5:1

Dân cư của nước Sy-ri:

Gọi là dân Sy-ri 2Sa-mu-ên 10:11; 2Các vua 5:20

Gọi là dân nước Sy-ri ở Đa-mách 2Sa-mu-ên 8:5

Thờ hình tượng Các Quan Xét 10:6; 2Các vua 5:18

Có tánh hiếu chiến 1Các vua 20:25

Có tài buôn bán Ê-xê-chiên 27:18

Nói tiếng nước Sy-ri (A-ram) 2Các vua 18:26; Exơ 4:7; Đa-ni-ên 2:4

Dân Y-sơ-ra-ên buông theo sự thờ phượng hình tượng của nước Sy-ri Các Quan Xét 10:6

Đa-vít:

Đánh giết đạo quân của nước Sy-ri lúc họ tiếp trợ Ha-đa-đê-xe 2Sa-mu-ên 8:5

Lập đồn tại Đa-mách và bắt nước Sy-ri phải tiến cống 2Sa-mu-ên 8:6

Biệt các món cướp ở nước Sy-ri riêng ra cho Đức Chúa Trời 2Sa-mu-ên 8:11-12

Thắng nước Sy-ri liền nổi tiếng 2Sa-mu-ên 8:13

Sai khiến Giô-áp đánh đạo quân nước Sy-ri đã cho quân A-môn mượn 2Sa-mu-ên 10:6-14

Đánh bại đạo quân thứ hai của nước Sy-ri 2Sa-mu-ên 10:15-19

Vua A-sa cầu viện với nước Sy-ri lúc tranh chiến với vua Y-sơ-ra-ên 1Các vua 15:18-20

Ê-li xức dầu cho Ha-xa-ên làm vua nước Sy-ri 1Các vua 19:15

Bên-ha-đát, vua nước Sy-ri vây Sa-ma-ri 1Các vua 20:1-12

Dân Y-sơ-ra-ên:

Nhằm đời A-háp, nhờ Đức Chúa Trời cứu trợ thắng hơn nước Sy-ri 1Các vua 20:13-21

Được Đức Chúa Trời cảnh cáo về sự sẽ bị nước Sy-ri xâm lược vào cuối năm 1Các vua 20:22-25

Sánh với nước Sy-ri thì như bầy dê nhỏ 1Các vua 20:26-27

Nhờ Đức Chúa Trời cứu trợ được thắng nước Sy-ri lần thứ hai 1Các vua 20:28-30

Bị gian mưu khiến phải kết hòa ước cùng nước Sy-ri 1Các vua 20:31-43

Lập hòa với nước Sy-ri trọn ba năm 1Các vua 22:1

Trong đời A-háp kiếm thế lấy lại đất RAmốt trong Ga-la-át 1Các vua 22:3-29

Bị nước Sy-ri đánh bại và A-háp bị giết 1Các vua 22:30-36

Thường bị nước Sy-ri xâm lược và khuấy rối xứ mình luôn 2Các vua 5:2; 6:23

Nhờ Ê-li-sê tỏ ra cho biết các sự bí mật của vua nước Sy-ri 2Các vua 6:8-12

Đức Chúa Trời khiến cho những kẻ vua nước Sy-ri sai đến cùng Ê-li sẽ bị mù lòa 2Các vua 6:14, 18-20

Nước Sy-ri vây Sa-ma-ri một lần nữa 2Các vua 6:24-29

Đạo quân nước Sy-ri bị đuổi đi cách siêu nhiên 2Các vua 7:5-6

Ê-li-sê dự ngôn về sự chết của vua nước Sy-ri và về sự hung bạo của kẻ kế vị người 2Các vua 8:7-15

Giô-ram, vua Y-sơ-ra-ên, muốn lấy lại đất RAmốt trong Ga-la-át, bị thương nặng 2Các vua 8:28-29; 9:15

Vì cớ tội của vua Giô-a-cha, Đức Chúa Trời phó dân Y-sơ-ra-ên vào tay nước Sy-ri 2Các vua 13:3, 7, 22

Giô-ách đánh vua nước Sy-ri và giải cứu dân Y-sơ-ra-ên 2Các vua 13:5, 23-25

Ê-li-sê dự ngôn cho Giô-ách về ba cơn đắc thắng nước Sy-ri 2Các vua 13:14-19

Nước Sy-ri kết đồng minh với vua Y-sơ-ra-ên nghịch vua A-cha mà vây Giê-ru-sa-lem 2Các vua 16:5; Ê-sai 7:12

Nước Sy-ri lấy lại Ê-lát và đuổi người Giu-đa đi 2Các vua 16:6

Nước Sy-ri bị vua A-si-ri đánh bại và bắt đem sang Ki-rơ làm phu tù 2Các vua 16:9

Những lời tiên tri về nước Sy-ri:

Rê-xin, vua nước Sy-ri bị hủy diệt Ê-sai 7:8, 16

Không còn quốc hiệu nữa Ê-sai 17:1-3

Sự hoảng hốt buồn rầu vì cớ đất nước bị xâm hãm Giê-rê-mi 49:23-24

Dân sự bị hủy diệt Giê-rê-mi 49:26

Đa-mách bị cướp phá Ê-sai 8:4

Đa-mách bị thiêu đốt Giê-rê-mi 49:27; A-mốt 1:3-4

Bị hoạn nạn là tại tội nó A-mốt 1:5

Lịch sử nước nhà trong lúc đế quốc Ma-xê-đoan cầm quyền Đa-ni-ên 11:6 v.v...

Bị dân La-mã chinh phục và cai trị Lu-ca 2:2

Tin Lành được giảng khắp xứ và nhiều Hội Thánh được thành lập Công vụ 15:23, 41