Tìm kiếm

Tra Từ

SỪNG

 

Sừng mọc ra từ đầu con thú Đa-ni-ên 7:20

Những con thú có sừng là:

Bò đực Thi Thiên 69:31

Chiên đực Sáng Thế Ký 22:13

Dê đực Đa-ni-ên 8:5

Bò tót Thi Thiên 92:10

Trâu rừng Thi Thiên 22:21

Thú dùng sừng để báng Xuất Ê-díp-tô 21:29; Ê-xê-chiên 34:21

Người dùng sừng để:

Đựng dầu 1Sa-mu-ên 16:1; 1Các vua 1:39

Làm nhạc khí Giô-suê 6:4-5; 1Sử Ký 25:5 (kèn, nguyên văn là sừng)

Ở bốn góc bàn thờ có hình sừng Xuất Ê-díp-tô 27:2; 30:2

Ám chỉ về phong tục dùng sừng để trang sức Thi Thiên 75:5, 10

Sừng làm ví dụ về:

Quyền năng cứu rỗi của Đức Chúa Trời Thi Thiên 18:2

Quyền năng cứu rỗi của Jêsus Christ Lu-ca 1:69 (Đấng Cứu thế, nguyên văn là Sừng Cứu rỗi); Khải Huyền 5:6

Quyền năng của Ép-ra-im, v.v...Phục truyền 33:17

Năng lực của kẻ ác Thi Thiên 22:21; 75:10

Vua chúa Đa-ni-ên 7:7-8, 24; 8:3, 5, 20

Cường quyền nghịch với đạo Christ Khải Huyền 13:1; 17:3, 7

Sự khôi phục nước Y-sơ-ra-ên (đâm chồi) Thi Thiên 132:17; Ê-xê-chiên 29:21

Sự kiêu ngạo (ngước sừng lên) Thi Thiên 75:4-5

Sự được thêm quyền năng (sừng được ngước cao lên) Thi Thiên 89:17, 24; 92:10; 112:9

Sự chinh phục (sừng báng) Phục truyền 33:17; 1Các vua 22:11; Mi-chê 4:13

Sự hạ xuống (mặt, nguyên văn là sừng) Gióp 16:15

Sự phá diệt quyền năng (chặt sừng) Thi Thiên 75:10; Giê-rê-mi 48:25; Ca Thương 2:3