Tìm kiếm

Tra Từ

CA-NA-AN, Dân

Dân Ca-na-an là hậu tự của Cham Sáng Thế Ký 10:6

Dân Ca-na-an bị rủa sả Sáng Thế Ký 9:25-26

Các họ hàng của dân Ca-na-an Sáng Thế Ký 10:15-18

Dân Ca-na-an chia ra làm bảy dân tộc đặc biệt Phục truyền 7:1

Địa phận của dân Ca-na-an Sáng Thế Ký 10:19

Đất của dân Ca-na-an rất màu mỡ Xuất Ê-díp-tô 3:17; Dân Số Ký 13:27-29

Tả vẽ dân Ca-na-an ra là dân:

Mạnh dạn Dân Số Ký 13:28; Phục truyền 7:1

Thờ hình tượng Phục truyền 29:17

Rất mê tín dị đoan Phục truyền 18:9-11

Quái gớm Lê-vi Ký 18:27

Đông đúc Phục truyền 7:17

Có nhiều thành rất kiên cố Dân Số Ký 13:28-29; Phục truyền 1:28

Rất gian ác nên bị đuổi ra khỏi xứ Ca-na-an Phục truyền 9:4; 18:12

Áp-ra-ham:

Được gọi đến ở trong xứ dân Ca-na-an Sáng Thế Ký 12:1-5

Được Đức Chúa Trời hứa ban xứ dân Ca-na-an cho Sáng Thế Ký 13:14-17; 15:18; 17:8;

Bị dân Ca-na-an thử thách Sáng Thế Ký 12:6; 13:7

Áp-ra-ham cũng có hậu đãi các thánh tổ Sáng Thế Ký 14:13; 23:6

Đức Chúa Trời phán bảo dân Y-sơ-ra-ên:

Đừng lập giao ước với dân Ca-na-an Phục truyền 7:2; Các Quan Xét 2:2

Chớ làm sui gia với dân Ca-na-an Phục truyền 7:3; Giô-suê 23:12-13

Chớ sùng bái các hình tượng của dân Ca-na-an Xuất Ê-díp-tô 23:24; Phục truyền 7:25

Chớ theo phong tục của dân Ca-na-an Lê-vi Ký 18:26-27

Phải tuyệt diệt dân Ca-na-an không nên thương xót Phục truyền 7:2, 24

Phải tận hủy cuộc thờ hình tượng của dân Ca-na-an Xuất Ê-díp-tô 23:24; Phục truyền 7:5, 25

Chớ sợ hãi dân Ca-na-an Phục truyền 7:17-18; 31:7

Dân Ca-na-an kinh hãi dân Y-sơ-ra-ên Xuất Ê-díp-tô 15:15-16; Giô-suê 2:9-11; 5:1

Dân Y-sơ-ra-ên chinh phục dân Ca-na-an không trọn vẹn Giô-suê 10:1-11:23; Các Quan Xét 1:1-36

Một phần dân Ca-na-an để sót lại để:

Thử thách dân Y-sơ-ra-ên Các Quan Xét 2:21-22; 3:1-4

Sửa phạt dân Y-sơ-ra-ên Dân Số Ký 33:35; Các Quan Xét 2:3; 4:2-3

Dân Y-sơ-ra-ên bị dân Ca-na-an dụ dỗ theo đường gian ác của họ Các Quan Xét 2:3, 19; Thi Thiên 106:36-38

Trong đời Chúa, hậu tự của dân Ca-na-an vẫn còn Ma-thi-ơ 15:22; Mác 7:26