Tìm kiếm

Tra Từ

SƯ TỬ, CON

 

Xứ Ca-na-an có nhiều con sư tử 2Các vua 17:25-26

Vẽ ra con sư tử là:

Có sức mạnh hơn các loài vật Các Quan Xét 14:18; Châm Ngôn 30:30

Nhặm lẹ Phục truyền 33:22

Bạo gan 2Sa-mu-ên 17:10

Không sợ hãi Ê-sai 31:4; Na-hum 2:11

Hung dữ Gióp 10:16

Mê mồi Thi Thiên 17:12

Nước bước nó coi sang trọng Châm Ngôn 30:29-30

Ám chỉ đến răng của sư tử Thi Thiên 58:6; Giô-ên 1:6

Đức Chúa Trời tỏ quyền Ngài mà ngăn trở con sư tử câu xé người ta 1Các vua 13:18; Đa-ni-ên 6:22, 27

Đức Chúa Trời dự bị đồ ăn cho con sư tử Gióp 39:1-2; Thi Thiên 104:21, 28

Con sư tử rình mồi Thi Thiên 10:9

Khi được mồi thì con sư tử gầm hét Thi Thiên 104:21; Ê-sai 31:4

Con sư tử xé mồi Phục truyền 33:20; Thi Thiên 7:2

Có khi con sư tử bắt mồi đem để trong hang nó Na-hum 2:12

Ban ngày con sư tử nằm trong hang Thi Thiên 104:22

Lắm khi con sư tử phải chết vì thiếu mồi Gióp 4:11

Con sư tử thường ở:

Trong rừng Giê-rê-mi 4:7; 5:6

Trên núi Nhã Ca 4:8

Tại đồng vắng (xứ gian nan) Ê-sai 30:6

Con sư tử hay xông đến tha chiên trong bầy 1Sa-mu-ên 17:34; A-mốt 3:12; Mi-chê 5:7

Con sư tử xé giết người ta 1Các vua 13:24; 20:36

Nghe con sư tử gầm hét ai ai cũng đều sợ hãi Giê-rê-mi 2:15; A-mốt 3:8

Tội nhơn lắm khi bị bỏ cho con sư tử Đa-ni-ên 6:7, 16, 24

Ám chỉ về việc săn con sư tử Gióp 10:16

Những người giết con sư tử là:

Sam-sôn Các Quan Xét 14:5-6

Đa-vít 1Sa-mu-ên 17:35-36

Bê-na-gia 2Sa-mu-ên 23:20

Sam-sôn tìm được một đoàn ong mật trong thây con sư tử người đã giết Các Quan Xét 14:8

Tiên tri không vâng lời Chúa bị con sư tử giết 1Các vua 13:24, 26

Con sư tử làm hình bóng về:

Dân Y-sơ-ra-ên Dân Số Ký 24:9

Chi phái Giu-đa Sáng Thế Ký 49:9

Chi phái Gát Phục truyền 33:20

Đấng Christ Khải Huyền 5:5

Đức Chúa Trời trong lúc Ngài phù hộ dân sự Ngài Ê-sai 31:4

Đức Chúa Trời khi Ngài giáng cơn đoán phạt xuống cho tội nhơn Ê-sai 38:13; Ca Thương 3:10; Ô-sê 5:14; 13:8

Tín đồ mạnh dõng Châm Ngôn 28:1

Người mạnh bạo 2Sa-mu-ên 1:23

Kẻ thù nghịch mạnh mẽ và hung dữ Ê-sai 5:29; Giê-rê-mi 49:19; 51:38

Kẻ bắt bớ Thi Thiên 22:13; 2Ti-mô-thê 4:17

Ma quỉ 1Phi-e-rơ 5:8

Sự sợ hãi của kẻ biếng nhác tưởng tượng Châm Ngôn 22:13; 26:13

Người thiên nhiên chịu trị phục bởi ân điển Ê-sai 11:7; 65:25

Sự thạnh nộ của vua (sư tử gầm hét) Châm Ngôn 19:12; 20:2