Tìm kiếm

Tra Từ

SỐNG LẠI CỦA JÊSUS-CHRIST, Sự

 

Các tiên tri dự ngôn về sự sống lại của Jêsus Christ Thi Thiên 16:10Công vụ 13:34, 35, v.v... Công vụ 2:31; Ê-sai 26:19

Chính mình Ngài dự ngôn về sự sống lại của Jêsus Christ Ma-thi-ơ 16:21; 17:23; 20:19; 26:32; Mác 8:31; 9:31; 10:34; 14:28; Lu-ca 9:22; 18:33; Giăng 2:19-22

Sự sống lại của Jêsus Christ rất cần yếu:

Để làm cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh Lu-ca 24:44-46; Công vụ 17:3

Để tha thứ tội 1Cô-rinh-tô 15:17

Để xưng nghĩa Rô-ma 4:25; 8:33-34

Cho sự hi vọng 1Cô-rinh-tô 15:19; 1Phi-e-rơ 1:21

Cho đức tin 1Cô-rinh-tô 15:14, 17

Cho sự linh nghiệm của sự giảng dạy 1Cô-rinh-tô 15:14

Sự sống lại của Jêsus Christ là bằng cớ đích xác chứng rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời Công vụ 13:33-35; Rô-ma 1:4

Jêsus Christ được sống lại là nhờ quyền năng của:

Đức Chúa Trời Công vụ 2:24; 3:15; 10:40; 13:30, 37; Rô-ma 8:11; 1Cô-rinh-tô 6:14; Ga-la-ti 1:1; Ê-phê-sô 1:20; Cô-lô-se 2:12

Chính mình Ngài Giăng 2:19; 10:18

Thánh Linh Rô-ma 1:4; 1Phi-e-rơ 3:18

Sự sống lại của Jêsus Christ xảy ra nhằm ngày thứ nhứt trong tuần lễ Ma-thi-ơ 28:1; Mác 16:9; Lu-ca 24:1; Giăng 20:1, 19

Sự sống lại của Jêsus Christ xảy ra ba ngày sau khi Ngài đã chết Lu-ca 24:7, 46; Công vụ 10:40; 1Cô-rinh-tô 15:4

Các sứ đồ:

Ban đầu không hiểu lời tiên tri về sự sống lại của Jêsus Christ Ma-thi-ơ 16:22-23; Mác 8:32-33; 9:10, 32; Lu-ca 18:34; Giăng 20:9

Chậm tin về sự sống lại của Jêsus Christ Ma-thi-ơ 28:17; Mác 16:13; Lu-ca 24:9, 11, 37; Giăng 20:25

Bị Chúa quở trách vì lòng không tin về sự sống lại của Jêsus Christ Mác 16:14

Sau sự sống lại của Jêsus Christ Ngài hiện ra cho:

Ma-ri-Ma-đơ-len Ma-thi-ơ 28:1, 9; Mác 16:9; Giăng 20:14-18

Những người đờn bà Ma-thi-ơ 28:5-9

Si-môn Phi-e-rơ Lu-ca 24:34; Công vụ 10:41; 1Cô-rinh-tô 15:5

Cơ-lê-ô-ba và một người khác Lu-ca 24:13-31; Mác 16:12

Các sứ đồ trừ ra Thô-ma Giăng 20:19-24; Mác 16:14; Lu-ca 24:36

Các sứ đồ có Thô-ma Giăng 20:26; 1Cô-rinh-tô 15:5

Các sứ đồ gần biển Ti-bê-ri-át Giăng 21:1

Các sứ đồ tại xứ Ga-li-lê Ma-thi-ơ 28:16-17

Hơn 500 anh em 1Cô-rinh-tô 15:6

Gia-cơ 1Cô-rinh-tô 15:7

Các sứ đồ trong khoảng 40 ngày Lu-ca 24:36, 50; Công vụ 1:3; 13:31; 1Cô-rinh-tô 15:7

Phao-lô 1Cô-rinh-tô 15:8

Sự sống lại của Jêsus Christ chẳng có thể do mưu chước gian dối mà ra Ma-thi-ơ 27:63-66

Jêsus Christ lấy nhiều chứng cớ không ai cãi được mà chứng quyết về sự sống lại của Jêsus Christ Lu-ca 24:35, 38-43; Giăng 20:20, 25-27; 21:10-13; Công vụ 1:3; 10:41

Thiên sứ đã làm chứng về sự sống lại của Jêsus Christ Ma-thi-ơ 28:5-7; Mác 16:5-7; Lu-ca 24:4-7, 23

Các sứ đồ làm chứng về sự sống lại của Jêsus Christ Công vụ 1:22; 2:32; 3:15; 4:10, 33; 5:30, 32; 10:39-41; 13:31; 1Cô-rinh-tô 15:15

Thù nghịch của Chúa làm chứng về sự sống lại của Jêsus Christ Ma-thi-ơ 28:11-15

Các sứ đồ quả quyết và giảng dạy về sự sống lại của Jêsus Christ Công vụ 5:30; 13:30; 17:3; 25:19; 26:23; 2Ti-mô-thê 2:8; 1Cô-rinh-tô 15:12

Tín đồ:

Nhờ sự sống lại của Jêsus Christ mà biết chắc mình cũng sẽ được sống lại Rô-ma 6:8; 8:11; 1Cô-rinh-tô 15:12-23; Cô-lô-se 1:18; 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:14; 1Phi-e-rơ 1:3, 21

Mong cho biết quyền năng của sự sống lại của Jêsus Christ Phi-líp 3:10

Nhờ sự sống lại của Jêsus Christ mà có hi vọng sống 1Phi-e-rơ 1:3, 21

Phải ghi nhớ sự sống lại của Jêsus Christ 2Ti-mô-thê 2:8

Đều sẽ sống lại giống như sự sống lại của Jêsus Christ Rô-ma 6:5; 1Cô-rinh-tô 15:49; Phi-líp 3:21

Sự sống lại của Jêsus Christ là trái đầu mùa của sự sống lại ta Công vụ 26:23; 1Cô-rinh-tô 15:20, 23; Cô-lô-se 1:18

Sự sống lại của Jêsus Christ làm hình bóng về sự tái sanh Rô-ma 6:4; Cô-lô-se 2:12

Sự chân thật của Tin Lành được lập lên trên sự sống lại của Jêsus Christ 1Cô-rinh-tô 15:14-15, 17

Sau sự sống lại của Jêsus Christ Đức Chúa Trời ban cho Ngài được vinh hiển Công vụ 3:13; 4:10-11; Rô-ma 8:33-34; Ê-phê-sô 1:20; 1Phi-e-rơ 1:21; Khải Huyền 1:18

Sự sống lại của Jêsus Christ làm bằng cớ chắc chắn về sự xét đoán Công vụ 10:40-42; 17:31; Rô-ma 14:9-10

Hình bóng về sự sống lại của Jêsus Christ:

Y-sác Sáng Thế Ký 22:10-13Hê-bơ-rơ 11:19

Giô-na Giô-na 2:1, 11; Ma-thi-ơ 12:40