Tìm kiếm

Tra Từ

SỐNG ĐỜI ĐỜI, Sự

 

Đức Chúa Trời là sự sống đời đời 1 Giăng 5:20

Jêsus Christ là sự sống đời đời Giăng 1:4; 11:25; 14:6; 1 Giăng 5:20

Jêsus Christ bày tỏ ra sự sống đời đời Giăng 6:68; 2 Ti-mô-thê 1:10; 1 Giăng 2:24-25

Biết Đức Chúa Trời và Jêsus Christ ấy là sự sống đời đời Giăng 17:3

Đức Chúa Trời ban cho sự sống đời đời Rô-ma 6:23; 1 Giăng 4:9; 5:11

Sự sống đời đời đến từ Jêsus Christ Giăng 6:27; 10:28; 17:2

Sự sống đời đời ở trong Con Đức Chúa Trời 1 Giăng 5:11; Rô-ma 6:23

Sự sống đời đời ban cho bởi Chúa Jêsus Christ Rô-ma 5:21

Kẻ tin Jêsus Christ được sự sống đời đời Giăng 3:15-16, 36; 6:40, 47; 11:25; 20:31; 1 Ti-mô-thê 1:16

Kẻ tin Đấng sai Christ đến thế gian được sự sống đời đời Giăng 5:24

Những kẻ thuộc về Con Đức Chúa Trời được sự sống đời đời Giăng 17:2

Kẻ nào vì Christ mà từ bỏ mọi sự được sự sống đời đời Ma-thi-ơ 19:29; Mác 10:30; Lu-ca 18:29-30

Sự sống đời đời được bảo tồn bởi:

Nước hằng sống Giăng 4:14

Sự ăn bánh hằng sống Giăng 6:50-51

Điều người ta phải làm cho được sự sống đời đời Ma-thi-ơ 19:16-21; Mác 10:17-21; Lu-ca 18:18-22

Đường dẫn đến sự sống đời đời chật Ma-thi-ơ 7:14

Tín đồ:

Có lời hứa về sự sống đời đời 2 Ti-mô-thê 1:1; Tít 1:2; Rô-ma 9:15; 1 Giăng 2:25

Trông cậy về sự sống đời đời Tít 1:2; 3:7; Giu-đe 1:21

Biết chắc mình có sự sống đời đời Giăng 5:24; 1 Giăng 5:11, 13

Được tên ghi chép vào sổ sự sống đời đời Thi thiên 69:28; Ê-sai 4:3; Đa-ni-ên 12:1; Lu-ca 10:20; Phi-líp 4:3; Hê-bơ-rơ 12:23; Khải huyền 3:5; 21:27

Được sự sống đời đời nhằm ngày cuối cùng Rô-ma 2:5-7; 6:22

Hưởng được sự sống đời Ma-thi-ơ 19:29; Mác 10:30; Lu-ca 18:30; Tít 3:7; Hê-bơ-rơ 9:15; 1 Phi-e-rơ 1:3-4

Sẽ vào sự sống đời đời Ma-thi-ơ 25:46

Sẽ bởi Thánh Linh gặt sự sống đời đời Ga-la-ti 6:8

Sẽ được sống lại để được sự sống đời đời Đa-ni-ên 12:2; Giăng 5:29; 6:40

Được Đức Chúa Trời và Jêsus Christ giữ gìn sự sống đời đời của mình Giăng 10:28-29; 1 Phi-e-rơ 1:5

Phải bắt lấy sự sống đời đời 1 Ti-mô-thê 6:12, 19

Ân điển cai trị bởi sự công nghĩa để ban sự sống đời đời Rô-ma 5:21

Kẻ gian ác:

Không có sự sống đời đời ICô 6:10; 1 Giăng 3:15

Không xứng đáng nhận sự sống đời đời Công vụ 13:46

Lời khuyên phải tìm kiếm sự sống đời đời Giăng 6:27; 1 Ti-mô-thê 6:12, 19

Hãy chọn sự sống đời đời Phục truyền 30:15, 19