Tìm kiếm

Tra Từ

SI-ĐÔN, Dân

 

Dân Si-đôn là hậu tự của Ca-na-an Sáng Thế Ký 10:15; 1Sử Ký 1:13

Dân Si-đôn vốn thuộc về nước Phê-ni-xi Ma-thi-ơ 15:21-22; Mác 7:24, 26

Dân Si-đôn ở trên mé biển Lu-ca 6:17; Công vụ 27:2-3

Những thành của dân Si-đôn là:

Si-đôn Giô-suê 11:8; 19:28

Sa-rép-ta 1Các vua 17:9; Lu-ca 4:26

Những vua cai trị dân Si-đôn Giê-rê-mi 25:22; 27:3

Tánh chất của dân Si-đôn:

Ở an ổn bình tịnh, không lo sợ gì Các Quan Xét 18:7

Thờ hình tượng 1Các vua 11:5

Mê dị đoan Giê-rê-mi 27:3, 9

Gian ác không chịu ăn năn Ma-thi-ơ 11:21-22

Dân Si-đôn có tài buôn bán Ê-sai 23:2

Dân Si-đôn thạo nghề thủy thủ Ê-xê-chiên 27:8

Dân Si-đôn bán gỗ bá hương cho dân Y-sơ-ra-ên 1Sử Ký 22:4; E-xơ-ra 3:7

Dân Si-đôn mua lương thực nơi dân Giu-đa Ê-xê-chiên 27:17; Công vụ 12:20

Địa phận của dân Si-đôn:

Giáp xứ Ca-na-an Sáng Thế Ký 10:19

Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên Sáng Thế Ký 49:13; Giô-suê 13:6

Nằm về phần chi phái A-se Giô-suê 19:24, 28

Jêsus Christ thăm viếng xứ dân Si-đôn Ma-thi-ơ 15:21

Dân Y-sơ-ra-ên không đuổi dân Si-đôn ra được Các Quan Xét 1:31; 3:3

Dân Si-đôn châm chích và hà hiếp dân Y-sơ-ra-ên Các Quan Xét 10:12; Ê-xê-chiên 28:22, 24; Giô-ên 3:4-6

Sa-lô-môn lấy cung phi trong dân Si-đôn 1Các vua 11:1

A-háp cưới vợ trong dân Si-đôn 1Các vua 16:31

Dân Y-sơ-ra-ên buônb theo các tà thần dân Si-đôn Các Quan Xét 10:6; 1Các vua 11:33

Lời tiên tri về dân Si-đôn:

Đức Chúa Trời phó đất dân Si-đôn cho Nê-bu-cát-nết-sa Giê-rê-mi 27:3, 6

Đồng bị một án phạt của các dân ngoại bang khác Giê-rê-mi 25:22-28; Ê-xê-chiên 32:30

Các dân giúp đỡ dân Si-đôn bị tiêu diệt cả Giê-rê-mi 47:4

Tại sự đoán phạt dân Si-đôn Đức Chúa Trời được sáng danh Ê-sai 28:21, 23

Đức Chúa Trời sẽ báo phục tội họ hà hiếp và cướp bóc dân Giu-đa Giô-ên 3:4-8

Nhiều người dân Si-đôn đến nghe Jêsus Christ giảng dạy Mác 3:8

Dân Si-đôn phản loạn cùng Hê-rốt, sau lại xin hòa Công vụ 12:20