Tìm kiếm

Tra Từ

SỈ NHỤC, Sự

(Hoặc sự rủa sả, sự nhiếc móc, sự chê bai v.v...)

Đức Chúa Trời cấm sự sỉ nhục Ma-thi-ơ 5:22; 1 Phi-e-rơ 3:9

Đức Chúa Trời cấm làm sỉ nhục kẻ cầm quyền Xuất Ê-díp-tô 22:28; Công vụ 23:4-5

Kẻ ác sỉ nhục:

Đức Chúa Trời 2 Các vua 19:22-23Ê-sai 37:23-24; Thi thiên 74:18, 22; 79:12

Jêsus Christ Ma-thi-ơ 10:25; 27:39-44; Mác 3:22; 15:29-32; Lu-ca 23:35-39

Những tín đồ Thi thiên 44:16; 89:50; 102:8; Sô-phô-ni 2:8

Dân Giu-đa sỉ nhục Jêsus Christ khi:

Gian cáo Ngài cậy phép chúa quỉ mà trừ quỉ Ma-thi-ơ 9:34; 12:24; Lu-ca 11:15

Gọi Ngài là Bê-ên-xê-bun Ma-thi-ơ 10:25

Nói Ngài bị Bê-ên-xê-bun ám Mác 3:22; Giăng 7:20; 10:20

Gọi Ngài là người Sa-ma-ri Giăng 8:48

Gọi Ngài là kẻ ham ăn mê uống Ma-thi-ơ 11:19; Lu-ca 7:34

Jêsus Christ chịu sỉ nhục cách nhịn nhục Giăng 8:48-49; Nê-hê-mi 12:3; 1 Phi-e-rơ 2:23; Thi thiên 89:50-51

Tín đồ:

Cũng phải bị sỉ nhục như Chúa đã chịu Mác 10:25

Phải đành lòng nhịn nhục mà chịu sỉ nhục Thi thiên 44:15-17; ICô 4:12-13; Hê-bơ-rơ 10:33

Vì Đức Chúa Trời mà phải chịu sỉ nhục Thi thiên 69:7-9

Vì Christ mà phải chịu sỉ nhục Lu-ca 6:22; Giăng 9:28, 34; ICô 4:10

Có khi bị sự sỉ nhục đều đều Thi thiên 42:10; 44:10; 44:15-16; 69:20

Nhờ Đức Chúa Trời nâng đỡ mình trong khi bị sự sỉ nhục IICô 12:10; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:2

Cầu nguyện và phó mình cho Chúa trong khi bị sự sỉ nhục Thi thiên 89:50-51; 119:41-42

Không nên sợ kẻ làm sự sỉ nhục cho mình Ê-sai 51:7

Nên vui mừng trong khi bị sự sỉ nhục Ma-thi-ơ 5:11-12; Lu-ca 6:22-23; IICô 12:9-10

Không nên lấy sự sỉ nhục mà trả sự sỉ nhục 1 Phi-e-rơ 3:9

Nên chúc phước cho kẻ làm sự sỉ nhục mình Ma-thi-ơ 5:44; Lu-ca 6:28; ICô 4:12; 1 Phi-e-rơ 3:9

Nên bắt chước Christ mà đành chịu sự sị nhục Hê-bơ-rơ 12:3; 1 Phi-e-rơ 2:21, 23

Kẻ vì Christ mà chịu sự sỉ nhục có phước thay Ma-thi-ơ 5:11; Lu-ca 6:22; 1 Phi-e-rơ 4:14

Kẻ hay làm sự sỉ nhục cho người khác sẽ bị Đức Chúa Trời phạt Sô-phô-ni 2:8-9; Ma-thi-ơ 5:22

Jêsus Christ sẽ tái lâm đặng đoán phạt kẻ làm sự sỉ nhục Ngài Giu-đe 1:15

Gương chứng về kẻ làm sự sỉ nhục:

Anh em của Giô-sép Sáng thế 37:19

Gô-li-át 1 Sa-mu-ên 17:43

Mi-canh 2 Sa-mu-ên 6:20

Si-mê-i 2 Sa-mu-ên 16:7-8

San-chê-ríp 2 Các vua 19:4, 22-23

Mô-áp và Am-môn Sô-phô-ni 2:8

Thầy thông giáo và người Pha-ri-si Ma-thi-ơ 9:34; 12:24; Mác 3:22; Giăng 9:28, 34

Những kẻ đi ngang gần cây thập tự Ma-thi-ơ 27:39-40; Mác 15:29

Tên ăn trộm Mác 15:32; Lu-ca 23:39

Những người Giu-đa Giăng 7:20; 8:48; 10:20

Những người Giu-đa và người Gờ-réc ở Y-cô-ni Công vụ 14:5

Mấy nhà triết học A-then Công vụ 17:18