Tìm kiếm

Tra Từ

SẮT

 

Sắt từ trong đất lấy ra Gióp 28:2

Vẽ sắt là:

Mạnh Đa-ni-ên 2:40Gióp 40:13

Có thể pha lẫn với các loài kim thuộc khác Ê-xê-chiên 22:20

Rèn được Ê-sai 2:4

Nặng hơn nước 2Các vua 6:5

Đánh bóng được Ê-xê-chiên 27:19

Giá sắt thua giá các khoáng vật khác Ê-sai 60:17

Xứ Ca-na-an có nhiều sắt Phục truyền 8:9; 33:25

Sắt phương bắc tốt nhứt Giê-rê-mi 15:12

Từ đời thượng cổ người ta hay dùng sắt Sáng Thế Ký 4:22

Dùng sắt để chế:

Áo giáp 2Sa-mu-ên 23:7; Khải Huyền 9:9

Binh khí 1Sa-mu-ên 13:19; 17:7

Xe ngựa Các Quan Xét 4:3

Khí cụ làm ruộng 1Sa-mu-ên 13:20-21; 2Sa-mu-ên 12:31

Khí dụng của người thợ Giô-suê 8:31; 1Các vua 6:7

Khí giới để khắc Gióp 19:24; Giê-rê-mi 17:1

Cửa 1Sử Ký 22:3; Công vụ 12:10

Đinh và mấu cửa 1Sử Ký 22:3

Then gài Ê-sai 45:2

Song Thi Thiên 107:16

Còng xiềng Thi Thiên 105:18; 149:8

Ách Phục truyền 28:48; Giê-rê-mi 28:13-14

Hình tượng Đa-ni-ên 5:4, 23

Giường Phục truyền 3:11

Cột Giê-rê-mi 1:18

Cây gậy Thi Thiên 2:9; Khải Huyền 2:27

Sắt mài nhọn khí giới nào khác bằng sắt Châm Ngôn 27:17

Việc chế đồ bằng sắt vốn một nghề đặc biệt 1Sa-mu-ên 13:19; 2Sử Ký 2:7, 14

Sắt vốn hàng hóa buôn bán Ê-xê-chiên 27:12, 19; Khải Huyền 18:12

Sa-lô-môn dự bị nhiều sắt để xây cất đền thờ 1Sử Ký 22:3, 14, 16; 29:2

Sắt gì cướp giựt trong chiến tranh lắm khi biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời Giô-suê 6:19, 24

Cách thức làm sạch sắt cướp giựt trong chiến tranh Dân Số Ký 31:21-23

Tiên tri Ê-li-sê làm phép lạ mà khiến sắt nổi lên 2Các vua 6:6

Sắt làm ví dụ về:

Sự mạnh mẽ Đa-ni-ên 2:33, 40

Sự cứng cỏi Ê-sai 48:4

Sự khổ sở lớn Phục truyền 4:20; Thi Thiên 107:10

Đất khô khan và son sẻ Phục truyền 28:23

Sự thi hành quyền phép cách nghiêm khắc Thi Thiên 2:9; Khải Huyền 2:27

Lương tâm lì 1Ti-mô-thê 4:2 (nguyên văn là "bị sắt nóng đỏ cháy lương tâm");