Tìm kiếm

Tra Từ

SÁNG, Sự

 

Duy Đức Chúa Trời là nguồn của sự sáng Gia-cơ 1:17

Đức Chúa Trời dựng nên sự sáng Sáng Thế Ký 1:3; Ê-sai 45:7

Phân rẽ sự sáng với sự tối Sáng Thế Ký 1:4

Đức Chúa Trời dựng nên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao để soi sự sáng cho trái đất Sáng Thế Ký 1:14-17; Giê-rê-mi 31:35

Sự sáng chia ra:

Sáng thiên nhiên Gióp 24:14; Ê-sai 5:30

Sáng phi thường hay là siêu nhiên Xuất Ê-díp-tô 14:20; Thi Thiên 78:14; Công vụ 9:3; 12:7

Sáng nhơn tạo Giê-rê-mi 25:10; Công vụ 16:29

Nhờ con mắt thân thể được sự sáng Châm Ngôn 15:30; Ma-thi-ơ 6:22

Tả vẽ sự sáng là:

Trắng và tinh túy Ma-thi-ơ 17:2

Chói lòa Gióp 37:21; 2Sa-mu-ên 23:4

Sáng sủa Gióp 41:23

Bủa ra mọi nơi Gióp 25:3; 36:30

Hữu ích và quí báu Truyền Đạo 2:13

Êm dịu Truyền Đạo 11:7

Bày tỏ ra việc nầy nọ Giăng 3:20-21; Ê-phê-sô 5:13

Lý thuyết về bổn chất của sự sáng quá trí hiểu của loài người Gióp 38:19-20, 24

Sự sáng làm ví dụ về:

Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Thi Thiên 104:2; 1Ti-mô-thê 6:16

Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời 1Giăng 1:5

Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời Đa-ni-ên 2:22

Sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời Thi Thiên 27:1; 36:9

Sự phước hạnh của Đức Chúa Trời Thi Thiên 4:6; Ê-sai 2:5

Jêsus Christ là nguồn của mọi thứ sự khôn ngoan Lu-ca 2:32; Giăng 1:4, 9; 8:12; 12:46

Sự vinh hiển của Christ Công vụ 9:3, 5; 26:13

Sự thánh khiết của Christ Ma-thi-ơ 17:2

Lời của Đức Chúa Trời Thi Thiên 119:105, 130; 2Phi-e-rơ 1:19

Tin Lành 2Cô-rinh-tô 4:4

Các đầy tớ của Chúa Ma-thi-ơ 5:14; Giăng 5:35

Vua minh công 2Sa-mu-ên 21:17; 23:4

Linh hồn loài người Gióp 18:5-6

Các thánh đồ Lu-ca 16:8; Ê-phê-sô 5:8; Phi-líp 2:15

Sự vinh hiển tương lai của thánh đồ Thi Thiên 97:11; Cô-lô-se 1:12

Con đường người công bình Châm Ngôn 4:18

Sự vinh hiển của Hội Thánh Ê-sai 60:1-3

Mọi sự bày tỏ ra Giăng 3:21; Ê-phê-sô 5:13