Tìm kiếm

Tra Từ

SA-MA-RI (Trong đời Tân Ước)

 

Sa-ma-ri ở giữa xứ Giu-đê và xứ Ga-li-lê Lu-ca 17:11; Giăng 4:3-4

Sa-ma-ri có nhiều thành thị Ma-thi-ơ 10:5; Lu-ca 9:52

Những thành Sa-ma-ri nói đến trong Tân Ước là:

Sa-ma-ri Công vụ 8:5

Si-kha Giăng 4:5

An-ti-ba-tri Công vụ 23:31

Jêsus Christ giảng dạy trong xứ Sa-ma-ri Giăng 4:39-42

Ban đầu Jêsus Christ không cho môn đồ đi thăm Sa-ma-ri Ma-thi-ơ 10:5

Sau khi Jêsus Christ sống lại mới bảo sứ đồ đi giảng Tin Lành trong Sa-ma-ri Công vụ 1:8

Dân Sa-ma-ri:

Là dân tạp 2Các vua 17:24; E-xơ-ra 4:9-10

Khoe mình là hậu tự của Gia-cốp Giăng 4:12

Tự xưng mình là thờ Đức Chúa Trời E-xơ-ra 4:2; Giăng 4:20

Thờ lạy trên núi Ga-ri-xim Giăng 4:20

Chống nghịch dân Giu-đa sau khi họ ở Ba-by-lôn trở về Nê-hê-mi 4:1-18

Trông đợi Đấng Mê-si Giăng 4:25, 29

Mê dị đoan Công vụ 8:9-11

Có nhơn đạo và biết ơn hơn dân Giu-đa Lu-ca 10:33-36; 17:16-18

Bị dân Giu-đa gớm ghiếc Giăng 4:9; 8:48

Không giao thiệp với dân Giu-đa Lu-ca 9:52-53; Giăng 4:9

Sẵn lòng nghe và công nhận Tin Lành Giăng 4:39-42; Công vụ 8:6-8

Tín đồ đầu tiên bị bắt bớ đều trốn qua Sa-ma-ri Công vụ 8:1

Phi-líp giảng Tin Lành lần thứ nhứt tại Sa-ma-ri Công vụ 8:5

Trong Sa-ma-ri có nhiều Hội Thánh Công vụ 9:31