Tìm kiếm

Tra Từ

SA-ĐU-SÊ, NGƯỜI

 

Người Sa-đu-sê vốn một phe đảng trong dân Giu-đa Công vụ 5:17

Người Sa-đu-sê chối lẽ đạo kẻ chết sống lại Ma-thi-ơ 22:23; Lu-ca 20:27

Người Sa-đu-sê và người Pha-ri-si thường cãi nhau về sự sống lại Công vụ 23:6-9

Giăng không khứng làm báp tem cho người Sa-đu-sê Ma-thi-ơ 3:7

Jêsus Christ:

Bị người Sa-đu-sê thử Ma-thi-ơ 16:1

Khuyên môn đồ hãy giữ mình khỏi lý thuyết của người Sa-đu-sê Ma-thi-ơ 16:6, 11-12

Biện minh lẽ đạo sống lại trước mặt người Sa-đu-sê Ma-thi-ơ 22:23-32; Mác 12:18-27

Bịt miệng người Sa-đu-sê Ma-thi-ơ 22:34

Người Sa-đu-sê bắt bớ tín đồ đầu tiên Công vụ 4:1; 5:17-18, 40