Tìm kiếm

Tra Từ

SÁCH VỞ

 

Căn nguyên của sự chép sách vở Gióp 19:23-24

Sách vở bằng:

Chỉ thảo (Papyrus) Ê-sai 19:7

Giấy da 2Ti-mô-thê 4:13

Sách vở cuốn lại được Ê-sai 34:4; Giê-rê-mi 36:2; Ê-xê-chiên 2:9

Sách vở chép bằng bút và mực Giê-rê-mi 36:18; 3Giăng 1:13

Sách vở có khi viết chữ cả trong lẫn ngoài Ê-xê-chiên 2:10; Khải Huyền 5:1

Sách vở thường được đóng ấn Ê-sai 29:11; Đa-ni-ên 12:4; Khải Huyền 5:1

Sách vở lắm khi gởi cho kẻ sang trọng Lu-ca 1:3; Công vụ 1:1

Sách vở nhiều và giá cao Công vụ 19:19

Đời thượng cổ người ta ưa chép sách vở Truyền Đạo 12:12

Lời phán của Đức Chúa Trời được chép trong sách vở Xuất Ê-díp-tô 17:14; Ê-sai 30:8; Giê-rê-mi 36:2; Khải Huyền 1:19

Các biến động quan hệ được chép trong sách vở E-xơ-ra 4:15; 6:1-2; Ê-xơ-tê 2:23

Ám chỉ đến sự bôi xóa sách vở Xuất Ê-díp-tô 32:33; Dân Số Ký 5:23

Những sách vở Kinh Thánh nói đến mà nay đã mất:

Sách chiến trận của Đức Chúa Trời Dân Số Ký 21:14

Sách Gia-sa Giô-suê 10:13

Sách kẻ công bình 2Sa-mu-ên 1:18

Sử ký vua Đa-vít 1Sử Ký 27:24

Sách hành trạng của Sa-lô-môn 1Các vua 11:41

Sách bác vật học của Sa-lô-môn 1Các vua 4:32-33

Sách ký lược của các v ua Y-sơ-ra-ên 1Sử Ký 9:1

Sách của Đấng tiên kiến 1Sử Ký 29:29

Sách của Na-than 1Sử Ký 29:29; 2Sử Ký 9:29

Truyện của Sê-ma-gia 2Sử Ký 12:15

Sách của Gát 1Sử Ký 29:29

Sách tiên tri A-hi-gia 2Sử Ký 9:29

Sách dị tượng của Giê-đô 2Sử Ký 9:29

Truyện Giê-hu 2Sử Ký 20:34

Truyện Hô-xai 2Sử Ký 33:19

Sách vở làm ví dụ về:

Sự cứu trợ và phù hộ của Đức Chúa Trời Thi Thiên 56:8; 139:16

Cách Đức Chúa Trời ghi nhớ sự hành vi cử chỉ của loài người Đa-ni-ên 7:10; Ma-la-chi 3:16; Khải Huyền 20:12

Sổ sống có ghi tên các thánh đồ ở trên trời Đa-ni-ên 12:1; Hê-bơ-rơ 12:23; Khải Huyền 20:12, 15; 22:19