Tìm kiếm

Tra Từ

SA-BU-LÔN, Chi phái

 

Chi phái Sa-bu-lôn là hậu tự của con trai thứ mười của Gia-cốp Sáng thế 30:19-20

Sự dự ngôn về chi phái Sa-bu-lôn Sáng thế 49:13; Phục truyền 33:18-19

Những người chi phái Sa-bu-lôn được lựa chọn để:

Tu bộ dân sự Dân số 1:9

Do thám xứ Ca-na-an Dân số 13:10

Chia phần sản nghiệp trong xứ Ca-na-an Dân số 34:25

Số người chi phái Sa-bu-lôn khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô Dân số 1:30-31

Đội quân chi phái Sa-bu-lôn theo sau đoàn quân thứ nhứt của dân Y-sơ-ra-ên trong khi trải qua đồng vắng Dân số 10:14-16

Chi phái Sa-bu-lôn đóng trại dưới cờ Giu-đa về phía đông đền tạm Dân số 2:3, 7

Lễ vật của chi phái Sa-bu-lôn dâng lên lúc làm lễ khánh thành đền tạm Dân số 7:14-29

Các họ hàng của chi phái Sa-bu-lôn Dân số 26:26-27

Số người chi phái Sa-bu-lôn khi vào xứ Ca-na-an Dân số 26:27

Trên núi Ê-banh chi phái Sa-bu-lôn hiệp với bọn truyền lời rủa sả Phục truyền 27:13

Chi phái Sa-bu-lôn có tàu đi biển và buôn bán Sáng thế 49:13

Từ trong chi phái Sa-bu-lôn có kẻ cầm phủ việt Các quan xét 5:14

Giới hạn của sản nghiệp chi phái Sa-bu-lôn Giô-suê 19:10-16

Chi phái Sa-bu-lôn không đuổi dân Ca-na-an khỏi sản nghiệp mình, nhưng bắt họ phải phục dịch Các quan xét 1:30

Chi phái Sa-bu-lôn được khen vì tiếp trợ Đê-bô-ra và Ba-rác đặng đánh Si-nê-ra Các quan xét 4:10; 5:14, 18

Chi phái Sa-bu-lôn tiếp trợ Ghê-đê-ôn đánh đạo quân Ma-đi-an Các quan xét 6:35

Quan xét Ê-lôn do chi phái Sa-bu-lôn mà ra Các quan xét 12:11-12

Có người chi phái Sa-bu-lôn giữ lễ gia miện vua Đa-vít 1 Sử ký 12:33

Quan trưởng vua Đa-vít lập ra cai quản chi phái Sa-bu-lôn 1 Sử ký 27:19

Chỉ có ít người chi phái Sa-bu-lôn hiệp tác với Ê-xê-chia lo cải chánh nước nhà 2 Sử ký 30:10-11, 18

Xứ chi phái Sa-bu-lôn có phước vì được Jêsus Christ thăm viếng Ê-sai 9:1; Ma-thi-ơ 4:13-15