Tìm kiếm

Tra Từ

SA-BU-LÔN, Chi phái

 

Chi phái Sa-bu-lôn là hậu tự của con trai thứ mười của Gia-cốp Sáng Thế Ký 30:19-20

Sự dự ngôn về chi phái Sa-bu-lôn Sáng Thế Ký 49:13; Phục truyền 33:18-19

Những người chi phái Sa-bu-lôn được lựa chọn để:

Tu bộ dân sự Dân Số Ký 1:9

Do thám xứ Ca-na-an Dân Số Ký 13:10

Chia phần sản nghiệp trong xứ Ca-na-an Dân Số Ký 34:25

Số người chi phái Sa-bu-lôn khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô Dân Số Ký 1:30-31

Đội quân chi phái Sa-bu-lôn theo sau đoàn quân thứ nhứt của dân Y-sơ-ra-ên trong khi trải qua đồng vắng Dân Số Ký 10:14-16

Chi phái Sa-bu-lôn đóng trại dưới cờ Giu-đa về phía đông đền tạm Dân Số Ký 2:3, 7

Lễ vật của chi phái Sa-bu-lôn dâng lên lúc làm lễ khánh thành đền tạm Dân Số Ký 7:14-29

Các họ hàng của chi phái Sa-bu-lôn Dân Số Ký 26:26-27

Số người chi phái Sa-bu-lôn khi vào xứ Ca-na-an Dân Số Ký 26:27

Trên núi Ê-banh chi phái Sa-bu-lôn hiệp với bọn truyền lời rủa sả Phục truyền 27:13

Chi phái Sa-bu-lôn có tàu đi biển và buôn bán Sáng Thế Ký 49:13

Từ trong chi phái Sa-bu-lôn có kẻ cầm phủ việt Các Quan Xét 5:14

Giới hạn của sản nghiệp chi phái Sa-bu-lôn Giô-suê 19:10-16

Chi phái Sa-bu-lôn không đuổi dân Ca-na-an khỏi sản nghiệp mình, nhưng bắt họ phải phục dịch Các Quan Xét 1:30

Chi phái Sa-bu-lôn được khen vì tiếp trợ Đê-bô-ra và Ba-rác đặng đánh Si-nê-ra Các Quan Xét 4:10; 5:14, 18

Chi phái Sa-bu-lôn tiếp trợ Ghê-đê-ôn đánh đạo quân Ma-đi-an Các Quan Xét 6:35

Quan xét Ê-lôn do chi phái Sa-bu-lôn mà ra Các Quan Xét 12:11-12

Có người chi phái Sa-bu-lôn giữ lễ gia miện vua Đa-vít 1Sử Ký 12:33

Quan trưởng vua Đa-vít lập ra cai quản chi phái Sa-bu-lôn 1Sử Ký 27:19

Chỉ có ít người chi phái Sa-bu-lôn hiệp tác với Ê-xê-chia lo cải chánh nước nhà 2Sử Ký 30:10-11, 18

Xứ chi phái Sa-bu-lôn có phước vì được Jêsus Christ thăm viếng Ê-sai 9:1; Ma-thi-ơ 4:13-15