Tìm kiếm

Tra Từ

SA NGÃ CỦA LOÀI NGƯỜI, Sự

 

Sự sa ngã của loài người bởi A-đam không vâng lời Sáng Thế Ký 3:6, 11-12; Rô-ma 5:12, 15, 19

Sự sa ngã của loài người bởi ma quỉ cám dỗ Sáng Thế Ký 3:1-5; 2Cô-rinh-tô 11:3; 1Ti-mô-thê 2:14

Do sự sa ngã, loài người:

Trở nên giống như A-đam Sáng Thế Ký 5:31Cô-rinh-tô 15:48-49

Sanh ra trong tội lỗi Gióp 15:14; 25:4; Thi Thiên 51:5; Ê-sai 48:8; Giăng 3:6

Bị làm con của sự thạnh nộ Ê-phê-sô 2:3

Bị lòng xấu xa Sáng Thế Ký 6:5; 8:21; Giê-rê-mi 16:12; 17:9; Ma-thi-ơ 15:19; Lu-ca 6:45

Bị lòng ngu muội Ê-phê-sô 4:18

Trở nên bại hoại mọi bề Sáng Thế Ký 6:12; Thi Thiên 10:5; Rô-ma 3:12-16

Chỉ chăm về xác thịt Rô-ma 8:5-7

Bị ý tưởng hư hoại Ê-phê-sô 4:17; Cô-lô-se 1:21

Bị tâm thần và lương tâm dơ dáy Tít 1:15; Hê-bơ-rơ 10:22

Không còn hiểu biết Đức Chúa Trời nữa Thi Thiên 14:2-3Rô-ma 3:11; 1:31

Không nhận được những sự thuộc về Đức Chúa Trời 1Cô-rinh-tô 2:14

Thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Rô-ma 3:23

Bị cách xa Đức Chúa Trời Sáng Thế Ký 3:8, 23; Ê-phê-sô 4:18; Cô-lô-se 1:21

Phải phục dưới ách nô lệ của tội lỗi Rô-ma 6:19; 7:5, 23; Ga-la-ti 5:17; Tít 3:3

Bị cầm trong vòng tôi mọi của ma quỉ 2Ti-mô-thê 2:26; Hê-bơ-rơ 2:14-15

Phạm tội không chán 2Phi-e-rơ 2:14

Cảm biết mình có tội Sáng Thế Ký 3:7-8, 10

Trở nên kẻ bất nghĩa Truyền Đạo 7:20; Rô-ma 3:10

Trở nên gớm ghiếc và ô uế Gióp 15:16; Thi Thiên 14:3

Lạc đường chánh đáng Ê-sai 53:6

Ưa sự tối tăm Giăng 3:19

Dùng lời hư xấu Rô-ma 3:13-14

Không kính sợ Đức Chúa Trời Rô-ma 3:18

Chết trong tội lỗi Ê-phê-sô 2:1; Cô-lô-se 2:13

Mọi người đều dự phần vào sự kết quả của sự sa ngã của loài người 1Các vua 8:46; Rô-ma 5:15-17; Ga-la-ti 3:22; 1Giăng 1:8; 5:19

Sự đoán phạt vì cớ sự sa ngã của loài người là:

Loài người bị đuổi khỏi vườn Ê-đen Sáng Thế Ký 3:24

Phải làm công việc cực nhọc và nhiều nỗi thảm sầu đau đớn Sáng Thế Ký 3:16, 19; Gióp 5:6-7

Sự chết xác thịt Sáng Thế Ký 3:19; Rô-ma 5:12; 1Cô-rinh-tô 15:22

Sự chết đời đời Gióp 21:30; Rô-ma 5:18, 21; 6:23

Loài người không thể tự cứu khỏi địa vị sa ngã của loài người Châm Ngôn 20:9; Giê-rê-mi 2:22; 13:23

Đức Chúa Trời đã dự bị phương pháp cứu loài người khỏi địa vị sa ngã Sáng Thế Ký 3:15; Giăng 3:16; Rô-ma 3:23-24