Tìm kiếm

Tra Từ

SUỐI NƯỚC

 

Đức Chúa Trời dựng nên suối nước Thi thiên 74:15; 104:10

Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời vì các suối nước Khải huyền 14:7

Suối nước từ vực lớn mà phun lên Sáng thế 8:11

Trên núi và trong trũng có suối nước Phục truyền 8:7; Thi thiên 104:10

Mỗi suối nước ra mỗi thứ nước Gia-cơ 3:11

Suối nước làm cho:

Loài thú đồng đã khát Thi thiên 104:11

Chim trời ở mát Thi thiên 104:12

Đất ruộng màu mỡ 1 Các vua 18:5; Giô-ên 3:18

Kẻ đi đường đến mé suối nước Sáng thế 16:7

Trong xứ Ca-na-an có nhiều suối nước Phục truyền 8:7; 1 Các vua 18:5

Có khi suối nước bị khô cạn Ê-sai 58:11

Suối nước bị khô là sự đoán phạt rất nặng Thi thiên 107:33-34; Ô-sê 13:15

Suối nước hằng chảy:

Giống như phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho Ê-sai 58:11

Được kể là tinh sạch luôn Lê-vi 11:36

Có khi người ta ngăn suối nước chảy đặng làm khó cho thù nghịch 2 Sử ký 32:3-4

Kinh Thánh nói đến suối nước:

Ở nơi mé đường đi về Su-rơ Sáng thế 16:7

Nép-thô-ách Giô-suê 15:9

Gít-rê-ên 1 Sa-mu-ên 29:1

Ở trên và ở dưới Giô-suê 15:19; Các quan xét 1:15

Suối nước làm ví dụ về:

Đức Chúa Trời Thi thiên 36:9; Giê-rê-mi 2:13; 17:13

Đấng Christ Xa-cha-ri 13:1

Thánh Linh Giăng 7:38-39

Sự ban ân phước của Đức Chúa Trời Thi thiên 87:7

Sự sống đời đời Giăng 4:14; Khải huyền 21:6

Nguồn của ân phước Đức Chúa Trời Ê-sai 41:18; Giô-ên 3:18

Người vợ đạo đức Châm ngôn 5:15-18

Hậu tự đông đúc Phục truyền 33:29

Sự thông công thuộc linh Châm ngôn 16:22; 18:14

Sự dạy dỗ của người khôn ngoan Châm ngôn 13:14

Sự kính sợ Đức Chúa Trời Châm ngôn 14:27

Hội Thánh (khóa lại) Nhã ca 4:12

Hội Thánh (chẳng hề khô) Ê-sai 58:11

Sự gian ác của dân Giu-đa (văng ra hoài) Giê-rê-mi 6:7

Lòng thiên nhiên (bại hoại) Gia-cơ 3:11Ma-thi-ơ 15:18-19

Thánh đồ bị dắt vào đường lầm lạc (dấy đục) Châm ngôn 25:26