Tìm kiếm

Tra Từ

SỐT SẮNG, Sự

 

Jêsus Christ làm mô phạm về sự sốt sắng Thi Thiên 69:9; Giăng 2:14-17

Có lời khuyên tín đồ phải sốt sắng Rô-ma 12:11; Khải Huyền 3:19

Sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời dẫn đến sự sốt sắng 2Cô-rinh-tô 7:10-11

Sự sốt sắng của tín đồ tiêu hao người Thi Thiên 119:139

Lòng sốt sắng mình giục lòng nhiều người khác 2Cô-rinh-tô 9:2

Phải tỏ lòng sốt sắng:

Mà hầu việc Đức Chúa Trời Rô-ma 12:11

Về điều thiện Ga-la-ti 4:18; Tít 2:14

Về sự cứu rỗi kẻ khác Công vụ 26:29; Rô-ma 10:1

Về sự truyền bá Tin Lành Rô-ma 15:18-24

Về sự vinh hiển Đức Chúa Trời Dân Số Ký 25:11, 13

Về lợi ích của thánh đồ Cô-lô-se 4:13

Nghịch cùng sự thờ hình tượng 2Các vua 23:4-14

Có khi mục đích sốt sắng mình sai lầm 2Sa-mu-ên 21:2; Công vụ 22:3-4; Phi-líp 3:6

Có khi không theo trí khôn Công vụ 21:20; Rô-ma 10:2; Ga-la-ti 1:14

Có người giả mạo lòng sốt sắng 2Các vua 10:16; Ma-thi-ơ 23:15

Gương chứng về lòng sốt sắng thật:

Phi-nê Dân Số Ký 25:11, 13

Ê-li 1Các vua 19:10

Giô-si-a 2Các vua 23:19-25; 2Sử Ký 34:33

Ê-xê-chia 2Sử Ký 31:21

Đa-vít Thi Thiên 119:139

A-bô-lô Công vụ 18:25

Phao-lô Rô-ma 15:19-20; 1Cô-rinh-tô 15:10

Tín đồ Cô-rinh-tô 1Cô-rinh-tô 14:12

Ê-pháp-ra Cô-lô-se 4:12-13

Gương chứng về lòng sốt sắng giả:

U-xa 2Sa-mu-ên 6:6-7; 1Sử Ký 13:9-10

Sau-lơ 2Sa-mu-ên 21:1-2

Gia-cơ và Giăng Lu-ca 9:54-55

Sau-lơ ở Tạt-sơ Công vụ 22:3-4; Ga-la-ti 1:14; Phi-líp 3:6

Dân Giu-đa Công vụ 21:20; Rô-ma 10:2