Tìm kiếm

Tra Từ

RÊ-PHA-IM, Dân

 (Người giềnh giàng)

Dân Rê-pha-im bị vua Kết-rô-lao-me chinh phục Sáng Thế Ký 14:5

Dân Rê-pha-im ở trong xứ Ca-na-an Giô-suê 13:12

Trũng của dân Rê-pha-im là:

Giới hạn của sản nghiệp chi phái Giu-đa Giô-suê 15:8

Rất màu mỡ Ê-sai 17:5

Nơi Đa-vít đắc thắng dân Phi-li-tin 2Sa-mu-ên 5:18, 25

Những kẻ còn sót trong dân Rê-pha-im bị Đa-vít và quân binh người tuyệt diệt 1Sa-mu-ên 17:4, 49-50; 2Sa-mu-ên 21:15-22 (Ra-pha)