Tìm kiếm

Tra Từ

RÊ-CÁP, NGƯỜI

 

Người Rê-cáp là hậu tự của Ha-mát 1 Sử ký 2:55

Trưởng tộc người Rê-cáp giúp đỡ Giê-hu trong việc phản loạn cùng nhà A-háp 2 Các vua 10:15-17

Giô-na-đáp nghiêm cấm người Rê-cáp không được định cư và uống rượu Giê-rê-mi 35:6-8

Sự vâng lời của người Rê-cáp lên án cho sự không vâng lời của Giu-đa Giê-rê-mi 35:12-17

Đức Chúa Trời hứa không để cho người Rê-cáp bị tuyệt diệt Giê-rê-mi 35:18-19