Tìm kiếm

Tra Từ

QUYẾT ĐỊNH, Sự

 

Sự quyết định cần yếu cho kẻ muốn hầu việc Đức Chúa Trời Lu-ca 9:62

Lời khuyên hãy có lòng quyết định Giô-suê 24:14-15

Lòng quyết định được tỏ ra bởi:

Hết lòng hết ý tìm Đức Chúa Trời 2 Sử ký 15:12

Sự giữ luật pháp và điều răn của Đức Chúa Trời Nê-hê-mi 10:29

Thuộc về hạng vâng phục Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 32:26

Theo Đức Chúa Trời cách trung tín Dân số 14:24; 32:12; Giô-suê 14:8

Sự hầu việc Đức Chúa Trời Ê-sai 56:6

Sự hết lòng kính mến Đức Chúa Trời Phục truyền 6:5

Kẻ có lòng quyết định có phước Giô-suê 1:7

Kẻ không có lòng quyết định thì:

Hầu việc hai chủ Ma-thi-ơ 6:24

Phân tâm Gia-cơ 1:8

Đi giẹo hai bên 1 Các vua 18:21

Xây qua bên hữu bên tả Phục truyền 5:32

Chẳng dọn lòng cho chánh đáng Thi thiên 78:8

Chẳng khắng khít cùng Chúa Thi thiên 78:37

Gương chứng về kẻ có lòng quyết định:

Môi-se Xuất Ê-díp-tô 32:26

Ca-lép Dân số 13:30

Giô-suê Giô-suê 24:15

Ru-tơ Ru-tơ 1:16

A-sa 2 Sử ký 15:8

Đa-vít Thi thiên 17:3

Phi-e-rơ Giăng 6:68

Phao-lô Công vụ 21:13

Áp-ra-ham Hê-bơ-rơ 11:8