Tìm kiếm

Tra Từ

QUYỀN NĂNG CỦA THÁNH LINH

 

Quyền năng của Thánh Linh tức là quyền năng của Đức Chúa Trời Ma-thi-ơ 12:28Lu-ca 11:20

Jêsus Christ nhờ quyền năng của Thánh Linh mà khởi sự làm chức vụ Lu-ca 4:14

Jêsus Christ nhờ quyền năng của Thánh Linh mà làm các phép lạ Ma-thi-ơ 12:28; Công vụ 10:38

Quyền năng của Thánh Linh được bày tỏ ra:

Trong cuộc tạo thành Sáng Thế Ký 1:2; Gióp 26:13; 33:4; Thi Thiên 33:6; 104:30

Bởi sự đầu thai của Christ Ma-thi-ơ 1:18, 20; Lu-ca 1:35

Bởi sự sống lại của Christ Rô-ma 1:4; 1Phi-e-rơ 3:18

Bởi sự làm phép lạ Ma-thi-ơ 12:28; Rô-ma 15:19; 1Cô-rinh-tô 12:9-11

Bởi tài nói tiếng lạ Công vụ 2:4; 10:44-46; 19:6; 1Cô-rinh-tô 12:10-11

Bởi sự hà hơi vào lời của các tiên tri 1Sa-mu-ên 10:10; 2Sa-mu-ên 23:2; Công vụ 1:16; 19:6; 28:25; Ê-phê-sô 3:5; 1Phi-e-rơ 1:11; 2Phi-e-rơ 1:21

Bởi sự khải thị những việc tương lai Lu-ca 2:26; Giăng 16:13; Công vụ 1:16; 11:28; 20:23; 21:11; 1Phi-e-rơ 1:11

Bởi quyền năng ban cho kẻ Ngài sai khiến Mi-chê 3:8; Công vụ 1:8; 4:31; 1Cô-rinh-tô 2:4; 1Tê-sa-lô-ni-ca 1:5

Bởi sự tái sanh Giăng 3:5-6; Tít 3:5

Bởi sự ban cho sự sống đời đời Ê-xê-chiên 37:14; Rô-ma 8:11-13

Khi khiến Tin Lành được linh nghiệm trong kẻ nghe Ê-sai 61:1-3; 1Cô-rinh-tô 2:4; 1Tê-sa-lô-ni-ca 1:5; 1Phi-e-rơ 1:12

Bởi sự thắng các điều ngăn trở Xa-cha-ri 4:6-7

Cha hứa ban quyền năng của Thánh Linh cho tín đồ Giô-ên 2:28; Lu-ca 24:48-49; Công vụ 1:8

Jêsus Christ hứa ban quyền năng của Thánh Linh cho tín đồ Giăng 14:26; 16:13; Công vụ 1:8

Tín đồ nhờ quyền năng của Thánh Linh:

Dẫn dắt Thi Thiên 143:10; Giăng 16:13; Rô-ma 8:14Ê-sai 63:14; Ga-la-ti 5:18

Nâng đỡ Thi Thiên 51:12

Bổ sức Ê-phê-sô 3:16

Dạy dỗ Ma-thi-ơ 10:19-20; Mác 13:11; Lu-ca 2:26; 12:12; Giăng 14:26; 16:14; 1Cô-rinh-tô 2:13; 1Giăng 2:20, 27

Giảng dạy lẽ thật cách dạn dĩ Mi-chê 3:8; Công vụ 4:31; 6:5, 10; 1Tê-sa-lô-ni-ca 1:5; 2Ti-mô-thê 1:7

Giúp đỡ trong khi cầu nguyện Rô-ma 8:25-26

Được dư dật về sự trông cậy Rô-ma 15:135: