QUYỀN NĂNG CỦA JÊSUS-CHRIST

 

Quyền năng của Jêsus Christ là quyền năng của Đức Chúa Trời Giăng 5:17, 19, 21, 26; 10:28-30, 36-38; 14:10; Công vụ 10:38; 1Cô-rinh-tô 1:24

Quyền năng của Jêsus Christ cao hơn mọi thứ quyền năng khác Giăng 3:31; Ê-phê-sô 1:20, 22; Phi-líp 2:9-11; Cô-lô-se 2:10; Hê-bơ-rơ 1:4; 1Phi-e-rơ 3:22

Quyền năng của Jêsus Christ vô hạn vô lượng Ma-thi-ơ 28:18; Phi-líp 2:10

Quyền năng của Jêsus Christ thi hành trên muôn dân muôn nước Khải Huyền 1:5; 11:15; 17:14; 19:16

Quyền năng của Jêsus Christ thi hành trên mọi xác thịt Giăng 17:2

Thi hành trên muôn vật Giăng 3:35; Ê-phê-sô 1:22

Quyền năng của Jêsus Christ vốn vinh hiển 2Tê-sa-lô-ni-ca 1:9

Quyền năng của Jêsus Christ còn đến đời đời 1Ti-mô-thê 6:16

Quyền năng của Jêsus Christ có thể bắt phục muôn vật Phi-líp 3:21

Quyền năng của Jêsus Christ được bày tỏ ra bởi:

Sự sáng tạo thế gian Giăng 1:5, 10; 1Cô-rinh-tô 8:6; Ê-phê-sô 3:9; Cô-lô-se 1:16; Hê-bơ-rơ 1:2, 10

Muôn vật nhờ Ngài mà đứng vững Cô-lô-se 1:17; Hê-bơ-rơ 1:3

Sự cứu rỗi loài người Ê-sai 63:1; Lu-ca 1:69; Hê-bơ-rơ 7:25

Sự dạy dỗ của Ngài Ma-thi-ơ 7:29; Mác 1:22; 6:2; Lu-ca 4:32; 24:19; Giăng 7:46

Sự hành quyền trên gió và biển Ma-thi-ơ 8:26-27; Mác 4:39; Lu-ca 8:24

Phép lạ Ngài Ma-thi-ơ 8:27; Lu-ca 4:36; 5:17; 24:19; Giăng 5:36; Công vụ 10:38

Sự ban cho kẻ khác có quyền làm phép lạ như Ngài Ma-thi-ơ 10:1; Mác 3:14-15; 6:7; 16:17-18; Lu-ca 9:1; 10:19; Công vụ 9:34; 1Cô-rinh-tô 5:4

Sự tha thứ tội Ma-thi-ơ 9:6; Mác 2:9-10; Lu-ca 5:24; 7:47-48; Giăng 8:11; Cô-lô-se 3:13

Sự ban cho sự sống thuộc linh Giăng 5:21, 25-26; 6:33, 51

Sự ban cho sự sống đời đời Giăng 6:27; 10:28; 17:2

Chính mình Ngài từ kẻ chết sống lại Giăng 2:19-21; 10:18

Sự thắng hơn thế gian Giăng 16:33

Sự thắng hơn quỉ Sa-tan Cô-lô-se 2:15; Hê-bơ-rơ 2:14

Sự hủy phá công việc của ma quỉ 1Giăng 3:8

Kẻ truyền đạo nên đồn ra quyền năng của Jêsus Christ 2Phi-e-rơ 1:16

Tín đồ:

Nhờ quyền năng của Jêsus Christ mà tình nguyện vâng lời Ngài Thi Thiên 110:3

Nhờ quyền năng của Jêsus Christ mà được bổ thêm sức 2Cô-rinh-tô 12:9; Ê-phê-sô 6:10; Phi-líp 4:13; 2Ti-mô-thê 4:17

Nhờ quyền năng của Jêsus Christ gìn giữ mình Giăng 10:28; 2Ti-mô-thê 1:12; 4:18

Quyền năng của Jêsus Christ ở trong tín đồ 2Cô-rinh-tô 12:9

Quyền năng của Jêsus Christ sẽ được tỏ ra:

Khi Chúa tái lâm Ma-thi-ơ 24:30; Mác 9:1; 13:26; Lu-ca 21:27; 2Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9; 2Phi-e-rơ 1:16

Khi kêu kẻ chết sống lại Giăng 5:28-29; 6:39-40, 44, 54; 11:25

Khi biến hóa thân thể hèn hạ tín đồ ra vinh hiển Phi-líp 3:21

Khi Ngài xét đoán thế gian Ma-thi-ơ 16:27; 25:31-32; Giăng 5:22, 27; Công vụ 10:42; 2Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-29; 2Ti-mô-thê 4:1

Khi Ngài phá diệt mọi thế lực 1Cô-rinh-tô 15:24

Khi Ngài bắt phục mọi thù nghịch 1Cô-rinh-tô 15:25

Khi Ngài hủy diệt kẻ gian ác Thi Thiên 2:9; Ê-sai 11:4; 2Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9; 2:8