Tìm kiếm

Tra Từ

QUỞ TRÁCH, Sự

(Sự sửa phạt, sự trách phạt, sự tự cáo v.v...)

Đức Chúa Trời quở trách con cái của Ngài 2Sa-mu-ên 7:14; Gióp 5:17; Thi Thiên 94:12; 119:67, 71, 75; Hê-bơ-rơ 12:6-7

Đức Chúa Trời quở trách kẻ ác Thi Thiên 50:21; Ê-sai 51:20

Thánh Linh quở trách Giăng 16:7-8

Christ lấy sự yêu thương mà quở trách Khải Huyền 3:19

Bị quở trách vì cớ:

Không chịu ăn năn Ma-thi-ơ 11:20-24

Không hiểu Ma-thi-ơ 16:9, 11; Mác 7:18; Lu-ca 24:25; Giăng 8:43; 13:7-8

Cứng lòng Mác 8:17; 16:14

Sợ hãi Mác 4:40; Lu-ca 24:37-38

Không có đức tin Ma-thi-ơ 17:17, 20; Mác 16:14

Khoe khoang hư không Lu-ca 22:33-34

Giả hình Ma-thi-ơ 15:7; 23:13 v.v...

Mắng nhiếc Jêsus Christ Lu-ca 23:39-40

Ăn ở bậy bạ 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:14

Hà hiếp anh em mình Nê-hê-mi 5:7

Làm việc tội ác Thi Thiên 39:11; Ma-thi-ơ 21:13; Lu-ca 3:19; Giăng 2:16

Kinh Thánh có ích lợi về sự quở trách Thi Thiên 19:7-11; 2Ti-mô-thê 3:16

Kẻ ác chê bai sự quở trách của Đức Chúa Trời Châm Ngôn 1:30

Tín đồ không nên vì sự quở trách của Đức Chúa Trời mà ngã lòng Hê-bơ-rơ 12:5

Nên cầu nguyện Chúa không nổi thạnh nộ mà quở trách ta Thi Thiên 6:1; 39:10

Sự quở trách phải nên có sự khuyên ăn năn cặp theo 1Sa-mu-ên 12:20-25

Sự quở trách tốt hơn:

Sự thương yêu kín giấu Châm Ngôn 27:5

Lời ngợi khen (câu hát) của kẻ ngu muội Truyền Đạo 7:5

Sự quở trách như dầu trên đầu Thi Thiên 141:5

Sự quở trách có ích lợi cho tín đồ hơn là trăm roi đánh kẻ ngu muội Châm Ngôn 17:10

Sự quở trách bằng cớ của tình bạn hữu Châm Ngôn 27:6

Sự quở trách dẫn đến:

Sự thông sáng Châm Ngôn 15:32

Sự tri thức Châm Ngôn 19:25

Sự khôn ngoan Châm Ngôn 15:31; 29:15

Sự tôn trọng Châm Ngôn 13:18

Con đường sự sống Châm Ngôn 6:23

Kẻ quở trách cuối cùng được ơn hơn là kẻ dua nịnh Châm Ngôn 28:23

Tín đồ tuy không nên có lòng ghen ghét kẻ lân cận mình, cũng nên quở trách họ Lê-vi Ký 19:17

Quở trách kẻ phạm tội đặng khiến cho kẻ khác phải sợ Công vụ 5:3-4, 9; 1Ti-mô-thê 5:20; Tít 1:10, 13

Kẻ giả hình không đáng quở trách ai Ma-thi-ơ 7:5

Đức Chúa Trời sai kẻ truyền đạo quở trách dân sự Ngài Giê-rê-mi 44:4; Ê-xê-chiên 3:17

Kẻ truyền đạo có quyền quở trách kẻ khác Mi-chê 3:8

Người truyền đạo nên quở trách kẻ có lỗi:

Trước mặt mọi người 1Ti-mô-thê 5:20

Cách không sợ gì Ê-xê-chiên 2:3-7

Cách có quyền Tít 2:15

Cách nhịn nhục v.v...2Ti-mô-thê 4:2

Không dứt không thôi Ê-sai 58:1

Cách nặng Tít 1:13

Phải lấy tình anh em mà quở trách 2Tê-sa-lô-ni-ca 3:15

Kẻ quở trách bị kẻ nhạo báng ghét mình Châm Ngôn 9:8; 15:12

Kẻ ghét quở trách là ngây dại Châm Ngôn 12:1

Kẻ ghét quở trách sẽ bị chết mất Châm Ngôn 15:10

Kẻ cứng cỏi không khứng nghe quở trách sẽ bị bại hoại thình lình Châm Ngôn 29:1

Kẻ khinh bỉ sự quở trách rốt lại sẽ hối hận vô cùng Châm Ngôn 5:12

Kẻ từ chối quở trách sẽ bị lầm lạc Châm Ngôn 10:17

Tín đồ nên:

Quở trách kẻ lân cận mình Lê-vi Ký 19:17

Quở trách công việc vô ích của sự tối tăm Ê-phê-sô 5:11

Ăn ở cách không chỗ quở trách được Phi-líp 2:15

Nghe theo sự quở trách của kẻ khác Thi Thiên 141:5

Yêu mến kẻ quở trách mình Châm Ngôn 9:8

Kẻ quở trách kẻ ác sẽ được phước Châm Ngôn 24:25

Kẻ giữ theo sự quở trách trở nên khôn khéo Châm Ngôn 15:5

Gương chứng của kẻ quở trách:

Sa-mu-ên 1Sa-mu-ên 13:13

Tiên tri Na-than 2Sa-mu-ên 12:7-9

A-hi-gia 1Các vua 14:7-11

Ê-li 1Các vua 21:20

Giô-áp 1Sử Ký 21:3

Sê-ma-gia 2Sử Ký 12:5

Ha-na-ni 2Sử Ký 16:7

Xa-cha-ri 2Sử Ký 24:20

Đa-ni-ên Đa-ni-ên 5:22-23

Giăng Báp-tít Ma-thi-ơ 3:7; Lu-ca 3:19

Ê-tiên Công vụ 7:51

Phi-e-rơ Công vụ 8:20

Phao-lô 1Cô-rinh-tô 1:10-13; 5:1-5; 6:1-8; 11:17-22; Ga-la-ti 2:11