Tìm kiếm

Tra Từ

CẢM-TÌNH

Đức Chúa Trời đòi chúng ta phải đem hết tình cảm mình mà yêu mến Ngài hơn mọi sự Phục truyền 6:5; 10:12; Thi Thiên 42:2; 73:25; 119:10; Ma-thi-ơ 22:37; Mác 12:30

Chúa Jêsus-Christ đòi chúng ta đem hết sức mình mà yêu mến Ngài hơn mọi sự Ma-thi-ơ 10:37; Lu-ca 14:26

Tình cảm của tín đồ phải tríu mến:

Đức Chúa Trời Thi Thiên 18:2; 37:4; 42:2; 73:25; 119:10

Các điều răn của Đức Chúa Trời Thi Thiên 1:2; 112:1; 19:16, 20, 35, 40, 47, 70, 77, 92, 97, 167, 174

Cuộc thờ phượng Đức Chúa Trời 1Sử Ký 29:3; Thi Thiên 26:8; 27:4; 84:2

Con cái của Đức Chúa Trời Thi Thiên 16:3; Rô-ma 12:10; 2Cô-rinh-tô 7:15; 1Tê-sa-lô-ni-ca 2:8

Các việc ở trên trời Ma-thi-ơ 6:33; Lu-ca 12:31; Cô-lô-se 3:1-2

Các việc thuộc về Thánh Linh Rô-ma 8:5

Tín đồ:

Làm chết tình cảm của xác thịt Rô-ma 8:13; 13:14; 1Cô-rinh-tô 9:27; Cô-lô-se 3:5; 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:5

Đóng đinh tình cảm của xác thịt trên thập tự giá Rô-ma 6:6; Ga-la-ti 5:24

Tình cảm của tín đồ:

Phải sốt sắng về Đức Chúa Trời Thi Thiên 69:9; 119:139; Ga-la-ti 4:18

Chẳng hề nên nguội lạnh Thi Thiên 106:12-13; Ma-thi-ơ 24:12; Khải Huyền 2:4; 3:15-16; Ga-la-ti 4:15

Kẻ nào đem hết tình cảm tríu mến Đức Chúa Trời thì được phước Thi Thiên 91:14; Gia-cơ 2:5

Kẻ gian ác:

Làm bộ đem tình cảm mà yêu mến Đức Chúa Trời Ê-sai 58:1-7; Ê-xê-chiên 33:31; Ma-thi-ơ 13:20-21; Mác 4:16-17; Lu-ca 8:13

Chỉ để tình cảm mình tríu mến các việc xác thịt và thế gian Rô-ma 8:5; Phi-líp 3:19

Có tình cảm gian tà và nghịch tánh tự nhiên Rô-ma 1:26, 31; 2Ti-mô-thê 3:3; 2Phi-e-rơ 2:10

Những giáo sư giả tìm thế quyến dụ tình cảm người ta Ga-la-ti 1:10; 4:17; 2Ti-mô-thê 3:6; 2Phi-e-rơ 2:3, 18; Khải Huyền 2:14, 20