Tìm kiếm

Tra Từ

QUAN XÉT

 

Quan xét được dấy lên để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên Các quan xét 2:16

Đức Chúa Trời ở với và giúp đỡ quan xét Các quan xét 2:18

Quan xét có đức tin lớn và mạnh Hê-bơ-rơ 11:32

Tên của quan xét là:

Ốt-ni-ên Các quan xét 3:9-10

Ê-hút Các quan xét 3:15

Sam-ga Các quan xét 3:31

Đê-bô-ra Các quan xét 4:4

Ghê-đê-ôn Các quan xét 6:11

A-bi-mê-léc Các quan xét 9:6

Thô-la Các quan xét 10:1

Giai-rơ Các quan xét 10:3

Giép-thê Các quan xét 11:1

Yếp-san Các quan xét 12:8

Ê-lôn Các quan xét 12:11

Áp-đôn Các quan xét 12:13

Sam-sôn Các quan xét 13:24-25; 16:31

Hê-li 1 Sa-mu-ên 4:18

Sa-mu-ên 1 Sa-mu-ên 7:6, 15-17

Trải bốn trăm năm mươi năm quan xét cai trị dân Y-sơ-ra-ên Công vụ 13:20

Trong thời gian ấy cũng có khi không có quan xét nào hết Các quan xét 17:6; 18:1; 19:1; 21:25

Chức quan xét không phải một chức truyền tử Các quan xét 8:23, 29

Tay Đức Chúa Trời ban cho Y-sơ-ra-ên quan xét thì họ cũng không chịu dứt bỏ sự thờ hình tượng đâu Các quan xét 2:17-19