Tìm kiếm

Tra Từ

QUAN XÉT

 

Quan xét được dấy lên để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên Các Quan Xét 2:16

Đức Chúa Trời ở với và giúp đỡ quan xét Các Quan Xét 2:18

Quan xét có đức tin lớn và mạnh Hê-bơ-rơ 11:32

Tên của quan xét là:

Ốt-ni-ên Các Quan Xét 3:9-10

Ê-hút Các Quan Xét 3:15

Sam-ga Các Quan Xét 3:31

Đê-bô-ra Các Quan Xét 4:4

Ghê-đê-ôn Các Quan Xét 6:11

A-bi-mê-léc Các Quan Xét 9:6

Thô-la Các Quan Xét 10:1

Giai-rơ Các Quan Xét 10:3

Giép-thê Các Quan Xét 11:1

Yếp-san Các Quan Xét 12:8

Ê-lôn Các Quan Xét 12:11

Áp-đôn Các Quan Xét 12:13

Sam-sôn Các Quan Xét 13:24-25; 16:31

Hê-li 1Sa-mu-ên 4:18

Sa-mu-ên 1Sa-mu-ên 7:6, 15-17

Trải bốn trăm năm mươi năm quan xét cai trị dân Y-sơ-ra-ên Công vụ 13:20

Trong thời gian ấy cũng có khi không có quan xét nào hết Các Quan Xét 17:6; 18:1; 19:1; 21:25

Chức quan xét không phải một chức truyền tử Các Quan Xét 8:23, 29

Tay Đức Chúa Trời ban cho Y-sơ-ra-ên quan xét thì họ cũng không chịu dứt bỏ sự thờ hình tượng đâu Các Quan Xét 2:17-19