Tìm kiếm

Tra Từ

PHƯỚC HẠNH CỦA TÍN ĐỒ

 

Phước hạnh của tín đồ chẳng do việc đời nầy mà ra vì việc ấy:

Không thỏa lòng được Truyền Đạo 5:10; 6:7; Lu-ca 12:15

Thường xen vào những nỗi thảm sầu đau đớn Châm Ngôn 14:13; Truyền Đạo 2:1-11, 17; 5:12

Chóng qua và hư nát Ma-thi-ơ 6:19; Lu-ca 12:33-34; 1Giăng 2:15-17

Tín đồ chê phước hạnh của tín đồ của đời nầy Hê-bơ-rơ 11:25-265-26 nh của tín đồ do nơi:

úa Trời mà thôi Thi Thiên 43:4; 73:25

Jêsus Christ Phi-líp 3:8; 1Phi-e-rơ 1:8

Sự khôn ngoan Châm Ngôn 3:13-18

Sự kính sợ Đức Chúa Trời Thi Thiên 128:1-2

Phước hạnh của tín đồ vẫn là lớn lao và đời đời Thi Thiên 119:165

Phước hạnh của tín đồ làm cho linh hồn được thỏa nguyện Thi Thiên 36:8; 63:5; 65:4

Phước hạnh của tín đồ vốn là:

Sự được xưng nghĩa và được tha thứ tội Thi Thiên 32:1-2; Rô-ma 4:6-8

Sự hòa thuận với Đức Chúa Trời Rô-ma 5:1, 11; 2Cô-rinh-tô 5:18; Cô-lô-se 1:21-22

Quyền làm con cái Đức Chúa Trời Rô-ma 8:16; 1Giăng 3:2

Bình an trong Jêsus Christ Giăng 16:33

Sự vui vẻ trong Đức Chúa Trời Thi Thiên 35:9; 64:10; 89:16; 97:12; 149:2; Ê-sai 61:10; Ha-ba-cúc 3:18; Lu-ca 1:47

Sự vui mừng trọn vẹn trong Jêsus Christ Giăng 15:11

Sự bình an vui vẻ bởi Thánh Linh Rô-ma 14:17; 15:13; Ga-la-ti 5:22

Sự giao thông với các thánh đồ Thi Thiên 16:3; 133:1

Lương tâm tốt trước mặt Đức Chúa Trời và loài người Gióp 27:6; Công vụ 23:1; 24:16; 2Cô-rinh-tô 1:12; Hê-bơ-rơ 13:18; 1Phi-e-rơ 3:16; 1Giăng 3:21

Lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời Thi Thiên 40:4; 62:5; 84:12; Châm Ngôn 16:20; Ê-sai 30:18; Giê-rê-mi 17:7; Phi-líp 4:6-7

Sự bình an vô sự trong Đức Chúa Trời Thi Thiên 3:5; 4:8; 56:9; 125:1; 146:5; Châm Ngôn 3:24-26; Ê-sai 26:12; 1Phi-e-rơ 5:7

Sự vui mừng vì được Đức Chúa Trời phù hộ mình Thi Thiên 21:1; 28:7; 63:7

Được cứu khỏi sự sợ hãi Thi Thiên 3:6; 27:1, 3; 56:4, 11; 118:6; Ê-sai 12:2; Hê-bơ-rơ 13:6

Sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời giữa lúc hoạn nạn Thi Thiên 46:1-4; 91:2-9; 2Cô-rinh-tô 1:9

Lời hứa Đức Chúa Trời sẽ ở cùng mình trong cơn thử thách Sáng Thế Ký 28:15; Giô-suê 1:5; Thi Thiên 34:18; 91:15; 121:8; Ê-sai 41:10; 43:2; Hê-bơ-rơ 13:5

Sự an ủy (ủi) của Đức Chúa Trời 2Cô-rinh-tô 1:4; 7:6; 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:16-17

Sự vui vẻ trong lúc bị bắt bớ khốn khổ Ma-thi-ơ 5:11-12; Lu-ca 6:22-23; Công vụ 5:41; 2Cô-rinh-tô 6:10; 7:4; Phi-líp 2:17; Cô-lô-se 1:24; Hê-bơ-rơ 10:34; Gia-cơ 1:2; 1Phi-e-rơ 1:6

Vật cần dùng của đời nầy 2Sử Ký 7:10; Giô-ên 2:23; Công vụ 14:17

Sự tin chắc Đức Chúa Trời sẽ ban cho mình mọi sự cần dùng Thi Thiên 23:1; 37:25; Phi-líp 4:19; Hê-bơ-rơ 13:5

Hễ gặp cảnh ngộ nào cũng được thỏa lòng Phi-líp 4:11-12; 1Ti-mô-thê 6:8; Hê-bơ-rơ 13:5

Lòng trọn vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời 2Sa-mu-ên 15:26; Gióp 1:21; Thi Thiên 39:9; Ma-thi-ơ 6:10; Lu-ca 11:2; Công vụ 21:14

Sự tin chắc mọi sự hiệp lại làm ích cho mình Rô-ma 8:28; 2Cô-rinh-tô 4:15-17

Sự tin chắc rằng sự hoạn nạn đau đớn bây giờ không thể sánh được với sự vinh hiển ngày sau Rô-ma 8:18; 2Cô-rinh-tô 4:17-18

Lời hứa về sự sống đời đời 1Ti-mô-thê 4:8; Tít 1:2; 3:7; 1Giăng 5:13

Sự trông cậy về sự cứu rỗi và vinh hiển tương lai Thi Thiên 73:24; Rô-ma 5:2; 8:18; 2Cô-rinh-tô 4:17; 2Ti-mô-thê 4:18; 1Phi-e-rơ 1:5-6; Khải Huyền 7:16-17; 21:4

Lời hứa về cơ nghiệp ở trên trời 2Cô-rinh-tô 5:1; Cô-lô-se 1:5; 3:24; Hê-bơ-rơ 9:15; 10:34; 11:16; 1Phi-e-rơ 1:3-4

Sự tin chắc rằng mình sẽ được ở cùng Christ luôn luôn Giăng 12:26; 14:3; 17:24; Phi-líp 1:23; 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:17-18

Sự tin chắc rằng mình sẽ được ở cùng Đức Chúa Trời đời đời Gióp 19:26-27; Thi Thiên 17:15; 61:7; 1Cô-rinh-tô 13:12; Khải Huyền 21:3

Sự tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ mình đến cuối cùng Thi Thiên 23:4; Phi-líp 1:6; 2Ti-mô-thê 1:12; 4:18; 1Phi-e-rơ 1:5

Được cứu khỏi sợ chết Thi Thiên 23:4; 1Cô-rinh-tô 15:55-57; Hê-bơ-rơ 2:15

Sự tin chắc rằng chẳng điều gì có thể phân rẽ mình khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời Rô-ma 8:38-39

Sự qua đời bình an Sáng Thế Ký 15:15; 2Các vua 22:20; 2Sử Ký 34:28; Ê-sai 57:2; Lu-ca 2:29

Sự chết trong Chúa Rô-ma 14:8; Khải Huyền 14:13

Phước hạnh của tín đồ vốn mười phần lớn hơn phước hạnh của đời nầy Thi Thiên 4:7

Phước hạnh của tín đồ ấy là sự bình yên mà Jêsus Christ ban cho Giăng 14:27

Phước hạnh của tín đồ ấy là một cuộc vui mừng vinh hiển, không xiết kể ở trong Jêsus Christ 1Phi-e-rơ 1:8Phi-líp 4:4